ELİT JUDO VE GÜREŞÇİLERİN DENGE PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 1-7
Year-Number: 2021-1

Abstract

Bu çalışmanın amacı elit judo ve güreşçilerin statik ve dinamik denge performanslarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya 28 güreş, 25 elit judocu katılmıştır. Katılımcıların statik ve dinamik denge performansları ProkinTecno Body izokinetik denge ölçüm aleti kullanılarak ölçülmüştür.  Statik denge testi, sabit platformda çift ayak üzerinde duruş pozisyonunda gözler açık olarak gerçekleştirilmiştir.  Çift bacak testte optimum pozisyon, ayaklar omuz genişliğinde açık, platformun X ve Y ekseni üzerindeki çizgiler referans alınarak, orijin noktasına eşit uzaklıkta duracak şekilde belirlenmiştir. Dominant ve non dominant denge ölçümlerinde, ölçümü yapılacak ayak denge platformunun tam ortasına yerleştirilmiş, diğer ayak dizden bükülü olarak kaldırılmıştır. Gözler kapalı denge testinde aynı prosedür uygulanmış, katılımcıların gözlerini kapatmaları sağlanmıştır. Dinamik denge testinde platformun basınç seviyesi düşürülmüş, sporcular ekranda bulunan daire şeklindeki rotayı izleyerek 60 saniyelik süre içerisinde, 5 tur döndürmüştür. Grupların karşılaştırılmasında t testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda elit judo ve güreşçilerin denge performanslarında farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Katılımcıların elit seviyede judo ve güreşçi olmasına bağlı olarak motorik becerilerinin üst düzeyde geliştiği ve bu durumun da denge performansına etki ettiği düşünülebilir. Elit seviye sporcularda performansın üst düzeyde olduğu ve denge performansını ortaya çıkaran unsurların da bu durumdan olumlu şekilde etkilendiği söylenebilir.

Keywords

Abstract

This study aims to compare the static and dynamic balance performances of elite judo and wrestlers. 28 wrestling and 25 elite judokas participated in the study. Static and dynamic balance performances of the participants were measured using the ProkinTecno Body isokinetic balance measurement device. Static balance test was carried out in a standing position on two legs on a fixed platform with eyes open. In the bipedal test, the optimum position was determined to keep the feet shoulder-width apart, the lines on the X and Y-axis of the platform as a reference, at an equal distance to the origin point. In dominant and non-dominant balance measurements, the foot to be measured is placed in the middle of the balance platform, and the other foot is lifted with the knee bent. The same procedure was applied in the closed eyes balance test, allowing the participants to close their eyes. In the dynamic balance test, the pressure level of the platform was reduced, the athletes followed the circular route on the screen and rotated 5 rounds within 60 seconds. T-test was used to compare the groups. As a result of the analysis, no difference was found in the balance performances of elite judo and wrestlers (p> 0.05). Depending on the elite level of judo and wrestler of the participants, it can be thought that their motor skills develop at a high level and this situation affects the balance performance. It can be said that the performance is at a high level in elite athletes and the factors that reveal balance performance are positively affected by this situation.

Keywords