TÜRKİYE’DE SPOR ALANINDA YAPILAN OTİZM İLE İLGİLİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ (2013-2020)

Author:

Number of pages: 40-49
Year-Number: 2021-1

Abstract

Bu çalışma 2013-2020 yılları arasında Türkiye’de spor alanında yapılan otizmle ilgili lisansüstü tezlerin içerik analizini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. YÖK ulusal tez merkezindeki otizm anahtar sözcüğüyle arama yapılıp konu spor ile sınırlı tutulup 25 yüksek lisans 9 doktora tezi olmak üzere toplamda 34 tez çalışmaya dahil edilmiştir. Bu tezler” yıllara göre, türüne göre, yazar cinsiyetine göre, araştırma yöntemine göre, üniversitelere göre, örneklem türü alanında ki örneklem sayısına göre (Yüksek Lisans-Doktora), danışmanların akademik ünvanlarına göre, yazım diline göre dağılımı” gibi konular açısından içerik analizine tabi tutuluştur. Veri toplama aracı olarak YÖK ulusal tez veri tabanı kullanılmıştır. Elde edilen verilerin içerik analizi tablosu oluşturulduktan sonra Microsoft Excel 2019 paket programında grafiğe dönüştürülerek analiz edilmiştir. Analizler sonucunda 25 yüksek lisans 9 doktora tezi olmak üzere toplam 34 tez yazıldığı, en az tez yayım yılının 2013, en fazla tez yayım yılının 2019 olduğu,  spor alanında otizme yönelik ilk çalışma doktorada 2013 yılında, yüksek lisansta ise 2014 yılında rastlanıldığı, hem yüksek lisans hem de doktora alanında yayımlanan tezlerde erkek yazarların kadınlara oranla daha çok çalışma yaptığı, en fazla tercih edilen araştırma yönteminin nicel olduğu, doktorada en fazla çalışma yapan üniversite Ankara Gazi Üniversitesi, yüksek lisansta İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve Ankara Gazi Üniversitesi eşit sayıda çalışma yaptığı, yüksek lisansta en fazla örneklem sayısını ebeveynler oluştururken, doktora da ise otizmli bireyler oluşturduğu, danışmanların en fazla Doç. Dr. unvanına sahip olduğu, yüksek lisans çalışmalarının tamamı Türkçe yazılırken, doktora alanında 1 tez İngilizce kalanların Türkçe olarak yazıldığı sonuçlarına varılmıştır.

Keywords

Abstract

SUMMARY

This study aims to reveal the content analysis of graduate theses on autism conducted in the field of sports in Turkey between 2013-2020. A total of 34 dissertations, including 25 master's 9 doctoral dissertations, were included in the study. These theses are subjected to content analysis in terms of topics such as” by year, by Type, by author gender, by research method, by universities, by number of samples in the field of sample type (Master's-doctorate), by academic titles of consultants, by spelling language". YÖK national thesis database was used as a data collection tool. After the content analysis Table of the obtained data was created, it was analyzed by converting it into a chart in the Microsoft Excel 2019 package program. 25 9 34 total, including a result of the analysis dissertation graduate thesis was written, at least for the year 2013 of the publication of the thesis, thesis the maximum 2019 is the year of publication, in 2013 in the field of sports for autism in the first study a PhD graduate in 2014, as it was observed in both doctoral and master's theses, published more than women did work in the field of male writers, the most preferred method for quantitative research is a PhD study at the University of Ankara Gazi University maximum master's degree in Istanbul Gedik University, Istanbul Development University and Ankara Gazi University conducted an equal number of studies, the parents accounted for the largest number of samples in the master's degree, and the Ph. D. created individuals with autism, the consultants did the most Assoc. Dr. English Turkish Turkish is the title of all master's studies, while 1 thesis in the doctoral field is written in Turkish

Keywords