OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARDA HAREKET EĞİTİMİNİN, MOTOR BECERİ GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 60-72
Year-Number: 2021-1

Abstract

Bu çalışma, okul öncesi dönemdeki 4-6 yaş grubu çocuklarının hareket eğitim programı ile motor becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, okul öncesi eğitimde kullanılan plan ve programlarda uygulanan hareket eğitimi aktivitelerini geliştirmek ve bu alanda yapılabilecek araştırmalara örnek teşkil edebilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada ön test – son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Kontrol grubunda olan çocuklar, normal okul öncesi eğitimine devam ederken, deney grubundaki çocuklara 14 hafta boyunca, haftada 3 gün 1’er saat hareket eğitim programı uygulanmış ve çocukların motor beceri gelişimine etkisi araştırılmıştır. Çalışmamızda, hareket eğitim programı uygulanan çalışma grubu ile uygulanmayan kontrol gurubunun motor beceri ölçüm sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar saptanmıştır. Ölçümleri yapılan denge, çabukluk, yakalama, durarak uzun atlama, sürat ve tenis topu fırlatma becerilerinin tümünde, gruplar arasındaki farkın hareket eğitim programı uygulanan çalışma grubu lehine olduğu anlaşılmıştır. Bu sonuç hareket eğitim programının 4-6 yaş grubu çocuklarının motor beceri gelişimine olumlu etki ettiğini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

This study was conducted in order to contribute to the development of motor skills with the movement education program of 4-6 years old preschool children, to improve the movement education activities applied in the plans and programs used in pre-school education and to set an example for the researches that can be done in this field. In the research, experimental design with pretest - posttest control group was used. While the children in the control group continued their normal preschool education, the children in the experimental group were given a movement training program for 1 hour 3 days a week for 14 weeks and their effect on the motor skill development of the children was investigated. In our study, statistically significant differences were found between the motor skill measurement results of the study group in which the movement training program was applied and the control group who did not. It was understood that in all of the measured balance, quickness, catching, standing long jump, speed and throwing a tennis ball skills, the difference between the groups was in favor of the study group on which the movement training program was applied. This result reveals that the movement training program has a positive effect on the motor skill development of 4-6 age group children.

Keywords