SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL STATÜ ALGILARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 73-79
Year-Number: 2021-1

Abstract

Bu çalışmanın amacı, spor lisesi öğrencilerinin sosyal statü algılarının çeşitli sosyodemografik özellikler açısından incelenmesi ve psikometrik farklılıkların ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, 80 erkek ve 72 kız öğrenci olmak üzere toplam 152 spor lisesi öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin sosyal statü algılarını ölçmek amacıyla, Goodman (2001) tarafından geliştirilen ve Turkay ve diğ., (2018) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan Öznel Sosyal Statü Ölçeği uygulanmıştır. Toplanan verilerin dağılımını incelemek üzere normallik testleri uygulanmıştır ve çıkan sonuçlar kapsamında, parametrik test yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir. Araştırmada sonuç olarak; spor lisesi öğrencilerinin yaşlarına, spor yapıp yapmama durumlarına ve haftalık spor yapma sürelerine göre sosyal statü algılarında anlamlı farklar görülürken, öğrencilerin cinsiyetlerine göre sosyal statü algılarında herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the social status perceptions of sports high school students in terms of various sociodemographic characteristics and to reveal psychometric differences. The study group of the study consists of 152 sports high school students, 80 boys and 72 girls. In order to measure students' perception of social status, Subjective Social Status Scale developed by Goodman (2001) and adapted to Turkish by Turkay et al. (2018) was applied. Normality tests were applied to examine the distribution of the collected data, and within the scope of the results, it was decided to use parametric test methods. As a result of the research; While there were significant differences in social status perceptions of sports high school students according to their ages, whether they do sports or not, and their weekly duration of doing sports, no difference was found in perceptions of social status by gender.

Keywords