ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖFKE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 80-95
Year-Number: 2021-1

Abstract

Amaç: Orta öğretim kurumlarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin öfke düzeylerinin belirlenmesidir.

Materyal ve Metot: Çalışmayı Samsun ilinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri ve beden eğitimi öğretmenleri oluşturmaktadır. Verilerin toplandığı örneklem grubu ise; samsun ilinde faal olarak çalışan beden eğitimi öğretmeni ile okul öncesi öğretmeni 150 katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcılara araştırmacı tarafından hazırlanan 8 maddelik kişisel bilgi formu ve Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği (SÖ-ÖTÖ) uygulanmıştır.

Bulgular: Okul öncesi öğretmenlerinin medeni durumu ile öfke alt boyutlarının karşılaştırılmasına baktığımızda sürekli öfke, kontrol altına alınmış öfke arasında anlamlı farklılık bulunurken, iç öfke ve dışa vurulmuş öfke arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Beden eğitim  öğretmenlerinin medeni durumu ile öfke alt boyutlarının karşılaştırılmasına baktığımızda tüm alt boyutlarda anlamlı farklılık hesaplanmamıştır. Meslek yılı ile öfke alt boyutlarının karşılaştırılmasına baktığımızda Okul öncesi öğretmenlerinde sürekli öfke ve kontrol altına alınmış öfke alt boyutunda anlamlı farklılık hesaplanırken, iç öfke ve dışa vurulmuş öfke arasında anlamlı farklılık görülmemiştir. Beden eğitimi  öğretmenlerinde ise sürekli öfke alt boyutunda anlamlı farklılık bulunurken, diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık hesaplanmamıştır. Yaş ile öfke alt boyutlarının karşılaştırılmasına baktığımızda, Okul öncesi öğretmenlerinde tüm alt boyutlarda yaş ile anlamlı farklılık hesaplanmıştır. Beden eğitimi  öğretmenlerinde yaş ile öfke alt boyutlarının karşılaştırılmasında iç öfke alt boyutunda anlamlı farklılık hesaplanırken (p<0,05), diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık görülmemiştir.

Sonuç: Cinsiyet faktörüne göre her iki branşta anlamlı farklılık bulunmamıştır. Okul öncesi öğretmenlerinde yaş ilerledikçe öfke ve alt boyutlarında artışlar görülmüştür. Beden eğitimi öğretmenlerinde ise değişiklik olmamış ve branşların öfke alt boyutları benzer özellik taşımaktadır.

 

Keywords

Abstract

Aim: Determination of anger levels of physical education teachers and preschool teachers in secondary education.

Material and Method: The universe of the study consisted of pre-school teachers working in Samsun  and physical education teachers. In the sample group where the data were collected; The physical education and sports and pre-school teachers working in the province of samsun consist of 150 participants. The 8-item personal information form prepared by the researcher and Trait Anger-Anger Scale (SÖ-ÖTÖ) was applied.

Results: When we look at the comparison of the marital status and anger subscales of pre-school teachers, there was a significant difference between trait anger and controlled anger, while there was no significant difference between internal anger and expressed anger. When we look at the comparison of marital status and anger sub-dimensions of physical education and sports teachers, no significant difference has been calculated in all sub-dimensions. When we look at the comparison of anger sub-dimensions and occupation time, there was no significant difference between pre-school teachers' trait anger and controlled anger sub-dimension, while there was no significant difference between internal anger and expressed anger. While there was a significant difference in trait anger subscale in physical education and sports teachers, no significant difference was calculated in other sub-dimensions. When we look at the comparison of age and anger subscales, a significant difference was calculated with age in all sub-dimensions of pre-school teachers. There was a significant difference  (p<0,05) between the sub-dimensions of age and anger sub-dimensions in internal anger sub-dimensions of physical education and sports teachers, while there were no significant differences in other sub-dimensions.

Conclusion: No significant difference was found between the two branches according to gender factor. Preschool teachers increased their anger and subscales as age progressed. There is no change in physical education and sports teachers and anger sub-dimensions of branches are similar.

Keywords