GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 23-32
Year-Number: 2021-2

Abstract

Bu çalışma Elazığ İli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarının, kaynaştırma eğitimine yönelik görüşlerinin tespiti ve konuya ilişkin çözüm önerilerinin geliştirilmesine odaklanmıştır. Katılımcıların kaynaştırma eğitimine yönelik görüşleri, cinsiyet, mezun olunan program, eğitim düzeyi, iş pozisyonu, hizmet yılı, branş ve ailede engelli birey olup olmama değişkenleri açılarından karşılaştırılmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘’Kişisel Bilgi Formu’’ ve Aksüt, M., Battal, İ. ve Yaldız, F. (2005) tarafından geliştirilen ‘Kaynaştırma Eğitimi Ölçeği’’ kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Elazığ İli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Çalışan 75 (19 kadın-56 erkek) kişiden oluşmaktadır. Verilerin hesaplanmasında SPSS 20.0 paket program kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzde dağılımları verilmiştir. Değişkenlerin normal dağılıma uygunluk gösterip göstermediği Shapiro-Wilk testi ile test edilmiş ve tüm değişkenlerin normal dağılıma uygunluk göstermediği tespit edilmiştir. Normal dağılıma uygunluk göstermediği tespit edilen değişkenlerin karşılaştırmaları; 2 kategoriye sahip değişkenler için Mann-Whitney U testi kullanılarak, 2’den çok kategoriye sahip değişkenler için ise Kruskall Wallis testi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgularda iş pozisyonu değişkeni açısından anlamlı farklılığa rastlanırken, diğer değişkenler açısından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Sonuç olarak spor merkezi çalışanlarının kaynaştırma eğitime ilişkin görüşlerinin çalışılan iş pozisyonuna göre farklılaştığını söyleyebiliriz.

Keywords

Abstract

This study focuses on the determination of the opinions of the employees of the Provincial Directorate of Youth Services and Sports of Elazig Province on the inclusive education and on the development of the solution proposals. The views of the participants on the inclusive education were compared in terms of gender, graduate program, level of education, job position, year of service, branch and family. “Personal Information Form” developed by the researches and  “ Inclusive Education Scale” developed by Aksüt et al.(2005)  were used in the study. The universe of the study consists of 75 (19 female-56 male) people working in the province of Elazığ. SPSS 20.0 package program was used to calculate the data. Frequency and percentage distributions were given in data analysis. Shapiro-Wilk test was used to determine whether the variables were compatible with normal distribution and it was found that all variables were not compatible with normal distribution. Comparisons of the variables which are found not to conform to normal distribution in terms of integration scale; Mann-Whitney U test was used for variables with 2 categories and Kruskall Wallis test was used for variables with more than 2 categories. While there is a significant difference in the findings obtained in terms of the job position variable, It was found that there was no significant difference in terms of variables, As a result, it can be said that the opinions of the sports center employees about inclusive education differ according to their job position.

.

Keywords