MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN BOŞ ZAMAN TUTUMLARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 78-92
Year-Number: 2021-2

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesinde öğrenim gören bazı öğrencilerin Boş zaman tutumlarını incelemek ve bu tutumların akademik başarıya ne gibi fayda sağladığını saptamak ve gerekli önerileri sunmaktır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yerleşkesinde Okuyan 380 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak araştırmada toplanan veriler SPSS paket programında kayıt altına alınmıştır. İki değişken arasındaki fark analizleri için Bağımsız t test, ikiden fazla değişken arasındaki fark analizleri için tek yönlü varyans analizi, değişkenler arasındaki ilişki analizleri için Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Demografik değişkenlere ilişkin analizlerde yüzde ve frekans analizi kullanılmıştır. Bulgular: duyuşsal ve bilişsel faktörler akademik yıl değişkenine göre farklılaşmazken davranışsal faktörde katılımcılarının akademik yılına göre farklılık tespit edilmiştir. Duyuşsal ve bilişsel faktörler akademik yıl değişkenine göre farklılaşmazken davranışsal faktörde katılımcılarının akademik yılına göre farklılık tespit edilmiştir.. Kadın ve erkek katılımcıların akademik not ortalamalarına göre Boş zaman tutum ölçeği alt boyutları ortalama ve standart saplamaları verilmiştir. Buna göre, erkek ve kadınların tutum ölçeği ortalamaları akademik başarılarına göre çok değişiklik göstermemiştir. Kadın katılımcıların not ortalaması ve Boş zaman tutum ölçeği alt boyutlarında Pearson Korelasyon sonuçlarına göre pozitif yada negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0.01). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesin’ de belirlenen fakültelerdeki öğrencilerinin akademik başarılarına göre boş zaman tutumlarının inceleyen bu araştırmada, tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. Buna göre, duyuşsal (F=1.16, P>0.05), bilişsel (F=1.30, p>0.05), davranışsal (F=1.14, p>0.05), toplam anket skoru (F=1.44, p>0.05) olarak belirlenmiştir. Sonuç: Buna göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesin’ de belirlenen fakültelerdeki öğrencilerin, duyuşsal, bilişsel ve davranışsal alt boyutları üzerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. Erkek katılımcıların not ortalaması ve “Boş Zaman Tutum” ölçeği alt boyutlarında Pearson Korelasyon sonuçlarına göre pozitif yada negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır(p>0.01).

Keywords

Abstract

Objective: The purpose of this study is to examine the leisure time attitudes of some students studying at Muğla Sıtkı Koçman University Campus, to determine how these attitudes contribute to academic success and to provide the necessary suggestions. Method: The sample of the study consists of 380 students studying at Muğla Sıtkı Koçman University Campus. As data collection tools in the study, the data collected in the study were recorded in the SPSS package program. Independent t test was used for the difference analysis between two variables, one-way analysis of variance for the difference analysis between more than two variables, and the Pearson Correlation test for the analysis of the relationships between variables. Percentage and frequency analysis were used in the analysis of demographic variables. Findings: While affective and cognitive factors did not differ according to the academic year variable, a difference was found in the behavioral factor according to the academic year of the participants. While the affective and cognitive factors did not differ according to the academic year variable, the behavioral factor was different according to the academic year of the participants. The mean and standard deviations of the sub-dimensions of the Leisure Attitude Scale were given according to the academic grade averages of the female and male participants. Accordingly, the averages of the attitude scale of men and women did not differ much according to their academic achievement. No statistically significant positive or negative correlation was found between the female participants' GPA and Leisure Attitude Scale sub-dimensions according to Pearson Correlation results (p> 0.01). One-way ANOVA test was used in this study, which examines leisure time attitudes according to the academic achievements of students in the faculties determined in Muğla Sıtkı Koçman University. Accordingly, affective (F = 1.16, P> 0.05), cognitive (F = 1.30, p> 0.05), behavioral (F = 1.14, p> 0.05), total questionnaire score (F = 1.44, p> 0.05) was determined. Conclusion: According to this, no significant difference was found on the affective, cognitive and behavioral sub-dimensions of the students in the determined faculties of Muğla Sıtkı Koçman University. According to Pearson Correlation results, no statistically significant positive or negative correlation was found in the mean scores of the male participants and the "Leisure Attitude" scale sub-dimensions (p> 0.01).

Keywords