YÜKSEK İRTİFA DAĞCILARININ COVİD-19 SÜRECİNDEKİ GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ

Author:

Number of pages: 90-103
Year-Number: 2021-3

Abstract

Covid 19 salgını 2019 Aralık ayında ortaya çıkmış ve dünya genelinde birçok ülkede virüsün yayılmasını önlemek için çeşitli kısıtlama ve önlemler almasına neden olmuştur. Toplumun her kesiminde olduğu gibi dağcılar da bu süreçten etkilenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Covid-19 sürecinde yüksek irtifa dağcıların yaşadıkları deneyimleri incelemektir. Araştırma grubunu yedi yüksek irtifa dağcısı oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenemolojik araştırma yöntemi kullanılmış, veriler yedi yüksek irtifa dağcısı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulguları “Dağcıların Pandemi ile Baş etme Stratejileri” ve “Şu Anda Dünyada Everest Var” olmak üzere iki tema altında toplanmıştır. Araştırma sonuçları, dağcılık sporunun, pandemi sürecine uyum sağlamada, alınan kurallara uyabilmede, süreci yönetebilmede, fiziksel, psikolojik ve mental anlamda olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

The Covid 19 outbreak was revealed in December 2019 and has led many countries around the world to take various restrictions and measures to prevent the spread of the virus. Mountaineers have been affected by this process as well all parts of society. The purpose of this study is to examine the experiences of high-altitude mountaineers during the covid-19 process. The research group consists of seven high-altitude mountaineers. Phenomenological research method, one of the qualitative research designs, was used in the study and the data was obtained by conducting semi-structured interviews with seven high-altitude mountaineers. The content analysis method was used in the analysis of the data. Research findings have been collected under two themes, “Mountaineers' Strategies to Cope with the Pandemic” and “There Is Everest in the World Right Now”. The results of the research show that mountaineering has physically, psychologically and mentally positive effect on adapting to the pandemic process, complying with the taken rules and managing the process.

Keywords