BEL AĞRILI KİŞİLERE UYGULANAN PİLATES EGZERSİZLERİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 131-145
Year-Number: 2021-2

Abstract

Kronik bel ağrısı, yüksek prevelansa sahip bir semptomdur ve insanların yaklaşık %90’ını etkiler. En sık görülen türü ise; non-spesifik (patolojik bir neden tanımlanamamış) bel ağrısıdır. Non-spesifik (spesifik olmayan) bel ağrısında en iyi tedavinin egzersiz olduğu düşünülmektedir. Pilates egzersizlerinin lumbo-pelvik stabilizasyonu sağlayan kaslara hem dinamik hem de statik olarak odaklanması, bel ağrısı olanlar üzerinde pilates egzersizlerinin etkinliğinin araştırılmasında önemli bir sebep olmuştur. Bu çalışmada bel ağrısı olan kişilere uygulanan pilates egzersizlerinin, ağrı, kuvvet, esneklik, denge, koordinasyon gibi parametrelere etkilerini inceleyen literatürün sistematik bir derlemesini yapmak amaçlanmaktadır. Genel tarama modeline göre ve ilgili literatürün sistematik derlenmesi ile gerçekleştirilen çalışma bulguları, belirlenen anahtar kelimelerin Google akademi veri tabanlarından aratılması ile ortaya konmuştur. Çalışmada google akademi veri tabanlarında 2000 ile Nisan 2021 yılları arasında İngilizce olarak yayınlanmış eserler ele alınmıştır. Adı geçen veri tabanlarında, “low back pain” ve “pilates” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından belirlenen seçim kriterlerine uygun toplam 12 adet makale analize tabi tutulmuştur. İncelenen makalelerin büyük çoğunda, pilates egzersizlerinin ağrı, kinezyofobi, yaşam kalitesi gibi parametrelerde anlamlı iyileşmeler görülmüştür. Ayrıca, kuvvet, esneklik, denge ve koordinasyon gibi parametreler gelişmiş ve kişilerin yaşam kalitesi artmıştır. Bazı makaleler bel ağrısı ile ilgili olmamasına rağmen, pilates egzersizlerinin etkinliği araştırıldığından, bu bulguların bel ağrılı kişiler üzerinde olumlu etkileri olabileceği düşünüldüğünden çalışmaya eklenmiştir. Yapılan çalışmalara rağmen pilatesin hangi hareketlerinin bel ağrılı popülasyon için daha uygun olduğu ile ilgili daha fazla çalışma yapılmasına gerek olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Chronic low back pain is a highly prevalent symptom and affects approximately 90% of people. The most common type is non-specific low back pain. Exercise is considered to be the best treatment for non-specific low back pain. The focus of Pilates exercises on the muscles that provide lumbopelvic stabilization, both dynamically and statically, has been an important reason for investigating the effectiveness of pilates exercises on those with low back pain. The aim is to make a systematic review of the literature examining the effects of pilates exercises applied to people with low back pain on parameters such as pain, strength, flexibility, balance, and coordination. The study was conducted using Google Scholar database. In the study, works published in English between 2000 and April 2021 in the google scholar database were discussed. In the mentioned database, the keywords "low back pain" and "pilates" are used. In most of the articles reviewed, significant improvements were observed in parameters such as pain, kinesiophobia, and quality of life of pilates exercises. In addition, parameters such as strength, flexibility, balance, and coordination have improved and the quality of life of people has increased. Although some articles aren’t related to low back pain, they were added to the study because the effectiveness of pilates exercises was investigated and these findings were considered to have positive effects on low back pain. Despite the studies, it is required that more studies are needed on which movements of pilates are more suitable for people with low back pain.

Keywords