ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREASYONEL FAALİYETLERE KATILIM ENGELLERİ VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 14-24
Year-Number: 2021-3

Abstract

Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile rekreasyon faaliyetlerine katılımı etkileyen durumlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi, engel olan faktörlerin belirlenerek ortaya çıkartılması ve yaş, cinsiyet, ekonomik nedenler, akademik birim gibi faktör düzeylerinin etkilerinin irdelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim yılında Trakya Üniversitesinin çeşitli fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencisi; örneklem grubunu ise kolayda örnekleme seçim yöntemiyle seçilen 544 öğrenci oluşturmaktadır. Veri, Rekreatif Faaliyetlere Katılım Ölçeği ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışı-II Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Katılımcıların büyük bir kısmı 21-25 yaş grubu (%67,65), vücut kütle indeksi bakımından normal kilolu (18,5-24,9 kg*m-2) öğrencilerden (%73,35) ve bölüm türü değişkeni açısında dört yıllık lisans eğitimi alan öğrencilerden (%69,7) oluşmaktadır. Beslenme değişkeninin en düşük ortalama puana sahip olduğu (47,8 ± 10,8), fizyolojik özellikler değişkeninin ise en yüksek ortalama puana sahip olduğu (87,7 ± 11,3) görülmüştür. En yüksek standart sapmaya sahip “ekonomik durum” değişkeninin (SS = 16,2) akademik birim bakımından gruplar arası anlamlı fark yarattığı (p<0,05) bulunmuş; bu ek olarak yaş ve cinsiyetin akademik birim değişkeniyle birlikte öğrencilerin fizyolojik özellikleri, sağlık sorumlulukları, fiziksek aktivite, beslenme ve stres yönetimi alt boyutları üzerinde anlamlı farka neden olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Yaş grubu, cinsiyet ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu değişkenlerinin öğrencilerin sosyo-demografik ve ekonomik özelliklerini etkili bir şekilde yansıttığı ve üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi ve rekreasyon engelleri üzerinde önemli katkısının olduğu görülmüştür. Üniversite öğrencilerinin rekreasyon faaliyetine katılım sağlamasının beden ve ruh sağlığı açısından önemli olduğu kadar rekreatif faaliyetlere katılım olanaklarının geliştirilmesi adına müfredat düzenlemeleri, aktivite programları ile spor yapma imkanlarının yaygınlaştırılması ve araştırmada gözlenen başta ekonomik olmak üzere engellerin kaldırılmasına yönelik politikaların belirlenmesinin de oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the relationships between the healthy lifestyle behaviors of university students and situations that affect the participation in recreational activities, to identify and reveal the obstacles and to examine the effects of factor levels such as age, gender, economic reasons, and academic unit. The study population included the students of various faculties, schools and vocational schools of Trakya University in the 2018-2019 academic year; the sample group consists of 544 students selected by convenience sampling selection method. The data is collected using the Recreative Activities Participation Scale and the Healthy Lifestyle Behavior-II Scale. Most of the participants are from the 21-25 age group (67.65%), normal weight (BMI:18.5-24.9kg*m-2, 73.35%), and four-year undergraduate education in terms of department type (69.7%). It is observed that the nutritional variable has the lowest score (47.8±10.8), while the physiological characteristics variable has the highest score (87.7±11.3). It is determined that the "economic status" variable with the highest standard deviation (SD=16.2) makes a significant difference between groups in terms of academic units (p<0.05); additionally, age and gender, together with the academic unit variable, are found out to cause a significant difference on physiological characteristics, health responsibilities, physical activity, nutrition and stress management (p<0.05). It has been observed that age group, gender and faculty/college/vocational school variables effectively reflect the socio-demographic and economic characteristics of students and have a significant contribution to the healthy lifestyle and recreational barriers of university students. It is thought that the participation of students in recreational activities is important in terms of physical and mental health, as well as curriculum arrangements, activity programs and sports activities in order to improve the opportunities for participation in activities, and determination of policies for removing the obstacles observed in the research, especially the economic ones.

Keywords