ÜNİVERSİTELERİN SPOR BİLİMLERİ VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVINA HAZIRLANAN BİREYLERİN YAŞAMA BAĞLILIĞI İLE GELECEK BEKLETİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 67-79
Year-Number: 2021-3

Abstract

Bu çalışmanın amacı, üniversitelerin spor bilimleri ve güzel sanatlar fakültelerin özel yetenek sınavına hazırlanan bireylerin yaşama bağlılığı ile gelecek beklentileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmaya Türkiye’nin çeşitli illerinde özel yetenek sınavlarına hazırlanan 127 erkek ve 116 kadın olmak üzere toplam 243 birey gönüllü olarak katılım sağlamıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Uğur ve Akın, 2015 tarafından geçerlilik güvenirliği yapılan ve beşli dereceleme ölçeği olan Yaşam Bağlılığı Ölçeği ile McWhirter ve McWhirter tarafından (2008) geliştirilmiş Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeği (EGBÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve test güvenilirliği Tuncer (2011) tarafından yapılmıştır. Elde edilen verilerin sonuçlarının çözümlenmesinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenen çalışmamızda verilerin homojenliği ve varyansları test edilmiş, normalite için çarpıklık ve basıklık değerleri, ikili karşılaştırmalarda Independent Samples T testi, çoklu karşılaştırmalar da ise One-Way  Anova, Tukey testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda üniversitelerin spor bilimleri ve güzel sanatlar fakültelerine hazırlanan bireylerin cinsiyet, yaş, hazırlandıkları bölüm, anne eğitim durumu ve aylık gelir durumuna göre yaşama bağlılık arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p>0.05); baba eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). Üniversitelerin spor bilimleri ve güzel sanatlar fakültesine hazırlanan bireylerin baba eğitim durumu, hazırlandıkları bölüm ve yaş değişkenliklerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p>0.05); cinsiyet, anne eğitim durumu ve aylık gelir durum değişkenliklerine göre ise anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05).

Keywords

Abstract

The aim of this study is to reveal the relationship between life expectancy and future expectations of individuals preparing for special talent exam of sports sciences and fine arts faculties of universities. Research prepared a special aptitude test in various provinces of Turkey's total of 243 individuals, including 127 men and 116 women have participated as volunteers. In the study, Life Attachment Scale, which is a validity and validity reliability scale by Uğur and Akın, 2015, and Adolescent Future Expectations Scale (EIBS) developed by McWhirter and McWhirter (2008) were used as data collection tools. Adaptation of the scale into Turkish, validity and test reliability were performed by Tuncer (2011). SPSS 22 package program was used in the analysis of the obtained data. In our study, where statistical significance level was determined as 0.05, the homogeneity and variance of the data were tested, skewness and kurtosis values for normality, Independent Samples T test for paired comparisons, One-Way Anova and Tukey tests for multiple comparisons. As a result of the study, there was no statistically significant difference between the individuals who prepared for sports sciences and fine arts faculties of universities according to gender, age, department, mother education level and monthly income status (p> 0.05); There was a statistically significant difference according to father 's education level (p <0.05). While there was no statistically significant difference according to the father's educational status, department and age variability of the individuals who were prepared for sports sciences and fine arts faculties of universities (p> 0.05); A significant difference was found according to gender, maternal education level and monthly income status variables (p<0.05).

Keywords