ADOLESAN İDİOPATİK SKOLYOZ KONSERVATİF TEDAVİSİNDE UYGULANAN GÜNCEL YAKLAŞIMLAR : BİR SİSTEMATİK İNCELEME

Author:

Number of pages: 1-13
Year-Number: 2021-3

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Adolesan İdiyopatik Skolyoz'un son 11 yılda ameliyatsız (konservatif) tedavisi ile ilgili en güncel tedavi yöntemlerini belirlemek ve bu tedavilerin yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, Pubmed veritabanında 2010-2021 yılları arasında yer alan 13-18 yaş aralığını kapsayan klinik ve randomize kontrollü çalışmalar incelenerek sistematik bir derleme gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmaların incelenmesi sonucunda; özellikle ileri skolyoz derecesine sahip olan bireylerde egzersiz ile kombine korse tedavisinin daha etkili olduğu ve en güncel egzersiz metodunun Schroth egzersiz metodu olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte, bu sonuçları doğrulamak ve en iyi tedavi müdahalesini belirlemek için daha iyi metodolojik kaliteye sahip ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the most up-to-date treatment methods about the non-surgical (conservative) treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis in the last 11 years and to reveal the effects on life. For this purpose, a systematic  review  was  performed  by examining clinical and randomized controlled studies covering the age range of 13-18 years in the Pubmed database between 2010-2021. As a result of the examination of the work done; Especially in individuals with advanced scoliosis, it has been determined that the combined corset treatment with exercise is more effective and the most up-to-date exercise method is the Schroth exercise method. However, further studies with better methodological quality are needed to confirm these results and determine the best treatment intervention.

Keywords