BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ARAŞTIRMA PROJESİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 151-160
Year-Number: 2021-3

Abstract

Eğitim-öğretim ortamı içinde bilimsel anlamda araştırma yapmak ve ortaya yeni şeyler koymak gün geçtikçe büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla araştırma projesi dersi de eğitim süreci içinde önemli derslerden birisi haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi öğretmeni adaylarının araştırma projesi dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırma grubu 20 beden eğitimi öğretmeni adayından oluşmakta ve bu çalışma grubu maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmekte olan 20 beden eğitimi öğretmeni adayı ile gönüllülük esasına uygun olarak yüz yüze görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak, elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda beden eğitimi öğretmeni adaylarının araştırma projesi dersini, genel anlamda akademik gelişim açısından önemli ve faydalı buldukları görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının; yeterli bilgiye sahip olmama, veri toplama süreci ve konu seçiminde sorun yaşadıkları ön plana çıkmıştır. Ayrıca beden eğitimi öğretmeni adayları ders kapsamında kazanım açısından; bilimsel anlamda gelişim sağladığı, araştırma becerisi ve düşünme becerisi yönünden katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Araştırma grubu derste danışmanından ve lisansüstü öğrencilerden destek aldığını belirtmiştir. Ayrıca beden eğitimi öğretmeni adaylarının; derse önem verilmesi gerektiği, ders kapsamında öğrencinin yeteri kadar bilgilendirilmesi gerektiği, her dönem olması gereken bir ders olduğu, ders saatlerinin arttırılması, danışman-öğrenci iletişiminin sağlanması ve oluşturulan grupların birbiriyle uyumlu olması şeklinde öneride bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

It is of great importance to carry out scientific research and to introduce new things in the educational environment. Therefore, the research project course has become one of the important courses in the education process. The aim of this study is to examine the opinions of physical education teacher candidates about the research project course. The research is a qualitative study. The research group consists of 20 physical education teacher candidates and this study group was determined by the maximum diversity sampling method. In the research, face-to-face interview technique was used on a voluntary basis with 20 physical education teacher candidates studying at Gaziantep University Faculty of Sport Sciences. In the research, using the interview method, which is one of the qualitative research methods, the data obtained were analyzed by the content analysis method. As a result of the research, it was seen that the physical education teacher candidates found the research project course important and beneficial in terms of academic development in general. Teacher candidates participating in the research; It has come to the fore that they have problems in the data collection process and subject selection. In addition, physical education teacher candidates in terms of gains within the scope of the course; They stated that they provided scientific development and contributed in terms of research skills and thinking skills. The research group stated that they received support from their advisor and graduate students during the course. In addition, physical education teacher candidates; It was concluded that the course should be given importance, the student should be informed sufficiently within the course, it is a course that should be held every semester, the course hours should be increased, the advisor-student communication should be ensured and the groups formed should be compatible with each other.

Keywords