SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA GÖSTERİŞ TÜKETİMİ EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 132-150
Year-Number: 2021-3

Abstract

Araştırmanın amacı, Bartın Üniversitesi çerçevesinde spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin sosyal medya gösteriş tüketimi eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Bu bağlamda nicel olan bu araştırmada, çalışmanın genel amacı ile tutarlı olan genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 102 kadın ve 96 erkek olmak üzere toplam 198 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma grubu seçiminde olasılıklı olmayan örnekleme yaklaşımlarından kolayda örnekleme yönteminden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ölçek formu kullanılmış olup bu form iki bölümden oluşmaktadır. Ölçek formunun: birinci bölümünde “Kişisel Bilgi Formu” ve ikinci bölümünde “Sosyal Medyada Gösteriş Tüketimi Eğilimi Ölçeği (SMGTE)” yer almaktadır. Ölçek formu aracılığıyla elde edilen ham verilerin ilk olarak veri türü gözetilerek tanımlayıcı istatistikleri hesaplanmıştır. Daha sonra elde edilen verilere ilişkin ölçeklerin güvenirlikleri araştırılmış olup farklılık ve ilişki (korelasyon) testleri, istatistiksel değerlendirmede kullanılmıştır. Bu doğrultuda, cinsiyet, kişisel gelir düzeyi, aile gelir düzeyi, lisanslı sporculuk geçmişi ve sosyal medya araçlarına ulaşmakta çoğunlukla tercih edilen cihaz değişkenleri kapsamında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ancak diğer değişkenler kapsamında ölçek alt boyutlarında herhangi bir anlamlı farklılık veya ilişki bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to investigate the conspicuous consumption tendencies in social media of the students of the sports management department within the framework of Bartın University in terms of various variables. In this context, the general survey model which is consistent with the general purpose of the study was used in this quantitative study. The sample of the study consists of a total of 198 students, 102 female and 96 male. Convenience sampling method, which is one of the non-probability sampling methods, was used in the selection of the research group. A scale form was used as a data collection tool and this form consists of two parts. In the first part of the scale form, there is the “Personal Information Form” and in the second part there is the “Conspicuous Consumption Tendency Scale in Social Media (CCTSM)”. The descriptive statistics of the raw data obtained through the scale form were first calculated by considering the data type. Then, the reliability of the scales related to the data obtained was investigated, and the difference and correlation tests were used in the statistical evaluation. In this direction, significant differences were found in terms of gender, personal income level, family income level, licensed sportsman history and mostly preferred device for accessing social media tools variables. However, no significant difference or correlation was found in the sub-dimensions of the scale within the scope of other variables.

Keywords