Bu çalışma ile son yıllarda yetenek sınavı yapmayarak sadece Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı AYT (Alan Yeterlilik Testi) ile öğrenci alımı yapan Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin spora karşı tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini kolayda örnekleme seçim yöntemiyle seçilen 189 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Koçak (2014) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutum Ölçeği” ile araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 24 paket programıyla yapılmış ve yapılan tüm değerlendirmelerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir. Öğrencilerin spora karşı tutumları ile cinsiyet değişkeni arasında psikososyal ve fiziksel gelişme alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. Tutum ölçeği alt boyutları ile öğrenim görülen bölüm ve spor haberlerinin takip edildiği sosyal medya değişkenleri arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Tutum ölçeği alt boyutları ile haftalık spor yapma süresi arasında psikososyal, fiziksel ve zihinsel gelişim alt boyutlarında anlamlı fark bulunmuştur. Öğrenciler Spor Bilimleri Fakültesini tercihlerini sadece ÖSYM sonuçlarına göre yapıp herhangi yetenek sınavına tabi tutulmasalar da spor tutum puanlarının yüksek olduğu söylenebilir." />

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 188-196
Year-Number: 2021-3

Abstract

Bu çalışma ile son yıllarda yetenek sınavı yapmayarak sadece Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı AYT (Alan Yeterlilik Testi) ile öğrenci alımı yapan Spor Bilimleri Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin spora karşı tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini kolayda örnekleme seçim yöntemiyle seçilen 189 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Koçak (2014) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutum Ölçeği” ile araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS 24 paket programıyla yapılmış ve yapılan tüm değerlendirmelerde istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir. Öğrencilerin spora karşı tutumları ile cinsiyet değişkeni arasında psikososyal ve fiziksel gelişme alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. Tutum ölçeği alt boyutları ile öğrenim görülen bölüm ve spor haberlerinin takip edildiği sosyal medya değişkenleri arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Tutum ölçeği alt boyutları ile haftalık spor yapma süresi arasında psikososyal, fiziksel ve zihinsel gelişim alt boyutlarında anlamlı fark bulunmuştur. Öğrenciler Spor Bilimleri Fakültesini tercihlerini sadece ÖSYM sonuçlarına göre yapıp herhangi yetenek sınavına tabi tutulmasalar da spor tutum puanlarının yüksek olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

This study is aimed to examine the attitudes of the students studying in the Faculties of Sport Sciences, which do not take aptitude tests in recent years, but only accept students with the Higher Education Institutions Exam AYT (Field Proficiency Test). The sample of the study consists of 189 students selected by the convenience sampling method. As a data collection tool in the research; The "Attitude Scale of University Students Towards Sports" developed by Koçak (2014) and the "Personal Information Form" created by the researcher was used. The analysis of the obtained data was made with the SPSS 24 package program and the statistical significance level was accepted as p<0.05 in all evaluations. A significant difference was found between the students' attitudes towards sports and the gender variable in psychosocial and physical development sub-dimensions. No significant difference was found between the sub-dimensions of the attitude scale and the social media variables where the department of education and sports news are followed. A significant difference was found between the sub-dimensions of the attitude scale and the weekly exercise time in the sub-dimensions of psychosocial, physical and mental development. Although students choose the Faculty of Sport Sciences only according to the results of OSYM and are not subjected to any aptitude test, it can be said that their sports attitude scores are high.

Keywords