Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının pedagojik formasyon eğitimini, alış biçimindeki farklılıkların incelenmesidir. Muhtemel farkların incelenmesi için ilişkisel tarama ve karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma grubumuz pedagojik formasyon eğitimi almış spor bilimleri fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmaya 200 kadın ve 400 erkek öğrenciden oluşan toplam 600 kişi katılmıştır. Çalışmamızda veri toplamak için Tschannen-Moran ve Hoy (2001) geliştirdiği, Türkçe uyarlamasını Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) yaptığı, Öğretmen Öz Yeterlik ölçeği, Bolman ve Deal (1991) geliştirdiği, Türkçe uyarlamasını Dereli (2003) yaptığı, Liderlik Yönelim Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanıldı. Verilerin analizi yapılırken SPSS programı kullanılmıştır. Güvenilirlik katsayıları hesaplanmış, tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra dağılım normallik yapısı incelenmiştir. Normal dağılım yapılarının karşılaştırılması neticesin de bütün hipotez testleri için parametrik test kararı alınmıştır. İkili karşılaştırmalar için Independent Samples t Test, çoklu karşılaştırmalar için One Way Anova, farklılık kaynağının belirlenmesinde ise Tukey HSD Testleri kullanılmıştır. İkili karşılaştırmalarda ise Pearson Correlation testi kullanılmıştır. Pedagojik formasyon alış biçimine göre yeterlik ve liderlik değişimlerin de anlamlı bir fark gözlenmezken, cinsiyete bağlı liderlik değişimlerin de erkek katılımcıların lehine, yaş a bağlı öz yeterlik değişimlerin de 18-22 yaşındaki katılımcıların lehine ve öğrenim görülen bölüm e bağlı öz yeterlik ve liderlik değişimlerin de ise tüm bölümler arası farklılığın rekreasyon bölümü lehine olup, istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak bireyin kendi isteği ile katılmış olduğu sertifika programında oluşabilecek farklılıkları kendi çabasıyla giderdiği görülmektedir. Bu farkların olabildiğince aza indirgenmesi sertifika programının kalitesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir." />

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİM MODELİNE GÖRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETERLİK VE LİDERLİK DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 27- 39
Year-Number: 2022-1

Abstract

Bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının pedagojik formasyon eğitimini, alış biçimindeki farklılıkların incelenmesidir. Muhtemel farkların incelenmesi için ilişkisel tarama ve karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Araştırma grubumuz pedagojik formasyon eğitimi almış spor bilimleri fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmaya 200 kadın ve 400 erkek öğrenciden oluşan toplam 600 kişi katılmıştır. Çalışmamızda veri toplamak için Tschannen-Moran ve Hoy (2001) geliştirdiği, Türkçe uyarlamasını Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) yaptığı, Öğretmen Öz Yeterlik ölçeği, Bolman ve Deal (1991) geliştirdiği, Türkçe uyarlamasını Dereli (2003) yaptığı, Liderlik Yönelim Ölçeği ve kişisel bilgi formu kullanıldı. Verilerin analizi yapılırken SPSS programı kullanılmıştır. Güvenilirlik katsayıları hesaplanmış, tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra dağılım normallik yapısı incelenmiştir. Normal dağılım yapılarının karşılaştırılması neticesin de bütün hipotez testleri için parametrik test kararı alınmıştır. İkili karşılaştırmalar için Independent Samples t Test, çoklu karşılaştırmalar için One Way Anova, farklılık kaynağının belirlenmesinde ise Tukey HSD Testleri kullanılmıştır. İkili karşılaştırmalarda ise Pearson Correlation testi kullanılmıştır. Pedagojik formasyon alış biçimine göre yeterlik ve liderlik değişimlerin de anlamlı bir fark gözlenmezken, cinsiyete bağlı liderlik değişimlerin de erkek katılımcıların lehine, yaş a bağlı öz yeterlik değişimlerin de 18-22 yaşındaki katılımcıların lehine ve öğrenim görülen bölüm e bağlı öz yeterlik ve liderlik değişimlerin de ise tüm bölümler arası farklılığın rekreasyon bölümü lehine olup, istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuç olarak bireyin kendi isteği ile katılmış olduğu sertifika programında oluşabilecek farklılıkları kendi çabasıyla giderdiği görülmektedir. Bu farkların olabildiğince aza indirgenmesi sertifika programının kalitesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the differences in the way physical education and sports teacher candidates receive pedagogical formation education. Relational screening and comparison model was used to examine possible differences. Our research group consists of students from the faculty of sports sciences who have received pedagogical formation training. A total of 600 people, 200 female and 400 male students, participated in the research. In order to collect data in our study, Teacher Self-Efficacy scale was developed by Tschannen-Moran and Hoy (2001), Turkish adaptation was made by Çapa, Çakıroğlu and Sarıkaya (2005). Leadership Orientation Scale and was developed by Bolman and Deal (1991) and adapted into Turkish by Dereli (2003). Personal information form were used. SPSS program was used while analyzing the data. Reliability coefficients were calculated and distribution normality structure was examined as well as descriptive statistics. As a result of the comparison of the normal distribution structures, the parametric test decision was taken for all hypothesis tests. Independent Samples t-Test was used for pairwise comparisons, One Way Anova was used for multiple comparisons, and Tukey HSD Tests were used to determine the source of difference. Pearson Correlation test was used for pairwise comparisons. While there was no significant difference in proficiency and leadership changes according to pedagogical formation. Gender-based leadership in favor of male participants, age-related self-efficacy change in favor of 18-22 years old participants. Self-efficacy and leadership change depending on the department the difference between all sections was in favor of the recreation section and a statistically significant difference was found (p<0.05). As a result, it is seen that the individual can overcome the differences that may occur in the certificate program he/she attends with his/her own effort. It is thought that minimizing these differences as much as possible will contribute to the quality of the certificate program.

Keywords