SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE ÖĞRENCİLERİNİN PROAKTİF KİŞİLİKLERİ İLE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 1-10
Year-Number: 2022-1

Abstract

Bu çalışmada, spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin proaktif kişiliklerin zihinsel dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 480 öğrenciden 168 gönüllü öğrenci katılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile spor bilimleri fakültesinde öğrenim gören öğrencileri kapsayan proaktif kişiliklerin zihinsel dayanıklılık ölçeklerinin uygulanabilmesi için veri toplama işlemleri internet ortamı üzerinden Google document uygulaması aracıyla yapılmıştır. Araştırma verileri bilgisayar ortamında incelenmiş ve non-parametrik istatistik analiz testler uygulanmıştır. Katılımcıların ölçeklerden aldıkları puanlar aritmetik ortalama ve standart sapma x±sd olarak sunulmuştur. Ölçekler arasındaki ilişkileri belirlemek için spearmen korelasyon analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, çalışmaya katılan öğrencilerin proaktif kişilik ve zihinsel dayanıklılıklarının yüksek proaktif kişilik ile zihinsel dayanıklılıkları arasında pozitif yönde orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Bu durumun çalışmaya konu olan öğrencilerin sporculuk geçmişlerinin olması ve öğrenim gördükleri program dâhilinde olan sportif beceriler gerektiren derslerde yaşamış olduğu zorluklar karşısında değişen durumlara uyum sağlamak ve bu durumlar karşısında oluşabilecek stres ve baskıları yönetebilme becerilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the relationship between proactive personalities and mental toughness of students studying at the faculty of sports sciences. 168 volunteer students out of 480 students studying at Isparta Süleyman Demirel University Faculty of Sport Sciences in the 2020-2021 academic year participated in the research. In order to apply the personal information form prepared by the researcher and the mental toughness scales of proactive personalities that include students studying at the faculty of sports sciences, data collection was done via the Google document application tool on the internet. Research data were analyzed in computer environment and non-parametric statistical analysis tests were applied. The scores obtained by the participants from the scales were presented as arithmetic mean and standard deviation x±sd. Spearmen correlation analyzes were performed to determine the relationships between the scales. As a result, it was determined that the proactive personality and mental resilience of the students participating in the study were high and moderately positively correlated with their proactive personality and mental resilience. It is thought that this situation arises from the fact that the students who are the subject of the study have a history of sportsmanship and their ability to adapt to changing situations and manage the stress and pressures that may arise in the face of the difficulties they have experienced in the courses that require sports skills within the program they are studying.

Keywords