SPORDA ENNEAGRAM KİŞİLİK TİPLERİ

Author:

Number of pages: 73-81
Year-Number: 2022-1

Abstract

Bu araştırmada sporda enneagram kişilik tiplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli kullanılarak yürütülen araştırmaya kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen ve yaşları 19 ile 34 arasında değişen 92’si kadın ( yaş=23.23±2.92); 94’ü erkek ( yaş=23.05±3.19), toplam 186 ( yaş=23.14±3.05) sporcu katılım göstermiştir. Sporcuların spor deneyim yılı ortalaması 8.52±4.32’dir. Araştırmada veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Subaş ve Çetin (2017) tarafından geliştirilen Enneagram Kişilik Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilere tanımlayıcı istatistikler ve Tek Yönlü MANOVA analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, cinsiyete göre enneagram kişilik tiplerinde anlamlı farklılık olmadığı (p>.05), milli olma durumu ve spor branşı değişkenine (bireysel-takım) göre ise anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (p<.05). Sonuç olarak elde edilen bulgulara göre sporun kişilik özelliklerinin belirlenmesinde önemli bir yerinin olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

In this research, it was aimed to determine the enneagram personality types in sports. 92 women (age=23.23±2.92), aged between 19 and 34, selected by convenience sampling method, were selected for the study conducted using the screening model; A total of 186 (age=23.14±3.05) athletes, 94 of whom were male (age=23.05±3.19), participated. The average year of sports experience of the athletes is 8.52±4.32. In the study, data were collected using the "Personal Information Form" and the "Enneagram Personality Scale". Descriptive statistics and One Way MANOVA analysis were applied to the data. As a result of the research, it was determined that there was no significant difference in enneagram personality types according to gender (p>.05), but there were significant differences in terms of nationality and sports branch (individual-team) (p<.05). As a result, it can be said that sports have an important field in determining personality traits.

Keywords