Bu çalışmanın amacı, faaliyetleri sırasında çevre ile etkileşim halinde bulunan sporun çağdaş bilimler doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlayacak olan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeyinin tespit edilmesidir. Bu amaçla, Türkiye’deki farklı üniversitelerde Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin çevre okuryazarlık düzeyi “Yetişkinler İçin Çevre Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Veriler SPSS 21,0 programı kullanılarak “Bağımsız Gruplar T-Testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda; öğrencilerin çevre okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu, çevre okuryazarlık düzeyinin çevre eğitimi/dersi alınması, bir çevre kuruluşuna üye olunması, cinsiyet ve sınıf değişkenlerine bağlı olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, çevre ile ilgili eğitimlerin ve faaliyetlerin çevresel bilincin davranışlara yansıtılmasında etkin bir role sahip olduğu söylenebilir." />

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 52-62
Year-Number: 2022-1

Abstract

Bu çalışmanın amacı, faaliyetleri sırasında çevre ile etkileşim halinde bulunan sporun çağdaş bilimler doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlayacak olan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin çevre okuryazarlık düzeyinin tespit edilmesidir. Bu amaçla, Türkiye’deki farklı üniversitelerde Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin çevre okuryazarlık düzeyi “Yetişkinler İçin Çevre Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Veriler SPSS 21,0 programı kullanılarak “Bağımsız Gruplar T-Testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)” ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda; öğrencilerin çevre okuryazarlık düzeyinin yüksek olduğu, çevre okuryazarlık düzeyinin çevre eğitimi/dersi alınması, bir çevre kuruluşuna üye olunması, cinsiyet ve sınıf değişkenlerine bağlı olarak farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, çevre ile ilgili eğitimlerin ve faaliyetlerin çevresel bilincin davranışlara yansıtılmasında etkin bir role sahip olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the environmental literacy level of the students of the Faculty of Sport Sciences, who will ensure that sports interacting with the environment during their activities are carried out in line with contemporary sciences. For this purpose, the environmental literacy level of the students studying at the Faculty of Sport Sciences at different universities in Turkey was tried to be measured by using the "Environmental Literacy Scale for Adults". The obtained data were analyzed with SPSS 21.0 program. “Independent Groups T-Test” and “One-Way Analysis of Variance (ANOVA)” were used in the analysis of the data. According to the results of study; It has been determined that the environmental literacy level of the students is high, and the environmental literacy level differs depending on the environmental education/course taking, being a member of an environmental organization, gender and class. These results show that environmental education and activities have an active role in reflecting environmental awareness to behaviors.

Keywords