BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE COVİD-19 FOBİSİ VE YAŞAM BAĞLILIKLARIYLA İLİŞKİSİ

Author:

Number of pages: 63-72
Year-Number: 2022-1

Abstract

Kesitsel nitelikteki bu çalışmanın amacı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin pandemi sürecinde Koronavirüs (Covid-19) fobi durumlarını değerlendirmek ve yaşam bağlılıkları ile ilişkisini incelemektir. Çalışmanın evrenini 2021 yılı içerisinde Malatya ili merkez ilçelerinden Battalgazi ve Yeşilyurt’ta görev yapan 395 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni oluşturmaktadır.   Örnekleme alınan 141 kişiye Basit Rastgele Yöntem ile ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Koronavirüs-19 Fobisi Ölçeği ve Yaşam Bağlılığı Ölçeği kullanılmıştır.  Independent Samples T, One-way ANOVA ve Pearson Korelasyon testi ise istatistikte kullanılan analizlerdir.  Araştırmaya katılanların %56’sı cinsiyeti kadın, %51,1’i medeni durumu evli ve %78,7’si lisans mezunudur. Koronavirüs-19 fobisi ortalaması ise 52,66 olup yaşam bağlılığı ortalaması 25,37’dir. Cinsiyete göre koronavirüs-19 fobisine bakıldığından kadınların ortalaması (56,47) erkelerden (47,81) daha fazladır.  Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin cinsiyeti kadın olanlar anlamlı bir şekilde erkeklerden daha fazla Koronavirüs-19 fobisi yaşamaktadır. Ayrıca öğretmenlerden vaka sayısı artışından tedirgin olanlarda Koronavirüs-19 anlamlı bir şekilde daha fazladır. Katılımcıların yaşam bağlılığı ortalaması yüksek iken Koronavirüs-19 puanları orta düzeydedir. Yaşam bağlılığın artması ile Koronavirüs-19 fobisi arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Sonuç olarak pandemi sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin yaşam bağlılığındaki artış az da olsa Koronavirüs-19 fobisini azalmaktadır. Fakat bu anlamlı bir azalma değildir. Covid-19’a dair tedirginlikler fobiyi artırmakta ve kadın öğretmenlerde daha fazla fobi mevcuttur. Kadınların daha fazla Covid-19 ile ilgili haberler, yorumlar ve istatistikler ile alakadar olmaları onların fobilerini de artırmaktadır. Yaşam bağlılığının insanların ruhsal yapıları üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir. Covid-19 fobisi fazla olanların yaşam bağlılığını artıracak aktivitelere yönlendirilmesi onların fobilerini azaltmada katkı sağlayabilir.

Keywords

Abstract

This cross-sectional study aims to evaluate Coronavirus (Covid-19) phobia situations of Physical Education and Sports Teachers during the pandemic process and to examine the relationship with their life engagements. The scope of the study consists of 395 Physical Education and Sports Teachers working in Battalgazi and Yeşilyurt central districts of Malatya province in 2021. 141 people included in sample were reached by Simple Random Sampling Method. The Personal Information Form, the Coronavirus-19 Phobia, and Life Engagement Scale was used as a data collection tool. Independent Samples T, One-way ANOVA and Pearson Correlation test were used in Statistical analysis. 56% of the participants are female, 51.1% of them are married and 78.7% of them are undergraduate graduates. The average of Coronavirus-19 phobia is 52.66, and the average of life commitment is 25.37. Considering the coronavirus-19 phobia by gender, the average of women (56.47) is higher than men (47.81). Female Physical Education and Sports Teachers experience Coronavirus-19 phobia significantly more than males. In addition, Coronavirus-19 is significantly higher in teachers who are worried about the increase in the number of cases. The average life engagement of the participants is high while their Coronavirus-19 scores are moderate. There is no significant relationship between increased life engagement and Coronavirus-19 phobia. In conclusion, the increase in the life engagement of Physical Education and Sports Teachers during the pandemic process decreases the phobia of Coronavirus-19, albeit slightly. However, this is not a significant decrease. Anxiety about Covid-19 increases the phobia and female teachers have more phobias. The fact that women are more interested in news, comments and statistics about Covid-19 disease increases their phobias. Life engagement can have positive effects on people's mental structures. Directing the individuals with high Covid-19 phobia to the activities that will increase their life engagement may contribute to reducing their phobias.

Keywords