Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışma betimsel tarama modeli niteliğinde uygulamalı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2021-2022 eğitim- öğretim yılında Malatya ilindeki beden eğitimi öğretmenleri oluştururken, örneklem grubunu ise tesadüfi örneklem yolu ile seçilen Malatya ilindeki 177 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek içsel doyum ve dışsal doyum olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmamızda ölçeğin Cronbach's Alpha değeri 0,83, ölçeğin alt boyutlarının Cronbach's Alpha değerleri ise içsel doyum 0,72, dışsal doyum 0,80 olarak saptanmıştır. Araştırmada ikili karşılaştırmalarda bağımsız gruplar için t-testi, çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü Anova testi, çoklu karşılaştırmalarda farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için post-hoc testi olarak Tukey testi yapılmıştır. Araştırmada cinsiyet, yaş, medeni durum, hizmet yılı, okul türü değişkelerinin beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu algılarında anlamlı bir farklılık oluşturacak etmenler olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bakışları ve çalıştıkları okullarda yaptıkları işin benzer olması bu sonuçların çıkmasına neden olduğunu söyleyebiliriz." />

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 82-90
Year-Number: 2022-1

Abstract

Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Çalışma betimsel tarama modeli niteliğinde uygulamalı bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 2021-2022 eğitim- öğretim yılında Malatya ilindeki beden eğitimi öğretmenleri oluştururken, örneklem grubunu ise tesadüfi örneklem yolu ile seçilen Malatya ilindeki 177 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek içsel doyum ve dışsal doyum olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmamızda ölçeğin Cronbach's Alpha değeri 0,83, ölçeğin alt boyutlarının Cronbach's Alpha değerleri ise içsel doyum 0,72, dışsal doyum 0,80 olarak saptanmıştır. Araştırmada ikili karşılaştırmalarda bağımsız gruplar için t-testi, çoklu karşılaştırmalar için tek yönlü Anova testi, çoklu karşılaştırmalarda farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için post-hoc testi olarak Tukey testi yapılmıştır. Araştırmada cinsiyet, yaş, medeni durum, hizmet yılı, okul türü değişkelerinin beden eğitimi öğretmenlerinin iş doyumu algılarında anlamlı bir farklılık oluşturacak etmenler olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Sonuç olarak, beden eğitimi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine bakışları ve çalıştıkları okullarda yaptıkları işin benzer olması bu sonuçların çıkmasına neden olduğunu söyleyebiliriz.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the job satisfaction of physical education teachers according to some variables. The study is an applied study in the nature of descriptive survey model. The population of the research consists of physical education teachers in Malatya in the 2021-2022 academic year, while the sample group consists of 177 physical education teachers in Malatya, which was selected by random sampling. Minnesota Job Satisfaction Scale was used in the study. The scale consists of two sub-dimensions: intrinsic satisfaction and extrinsic satisfaction. In our study, the Cronbach's Alpha value of the scale was found to be 0,83, while the Cronbach's Alpha values of the sub-dimensions of the scale were found to be 0,72 for intrinsic satisfaction and 0,80 for extrinsic satisfaction. In the study, t-test was used for independent groups in pairwise comparisons, one-way Anova test for multiple comparisons, and Tukey test as post-hoc test to determine between which groups the difference was in multiple comparisons. In the study, it was found that the variables of gender, age, marital status, years of service, and school type were not the factors that would create a significant difference in the job satisfaction perceptions of physical education teachers. As a result, we can say that physical education teachers' view of the teaching profession and the similarity of the work they do in the schools they work in cause these results.

Keywords