Spora Bağlılığın Üniversite Öğrencilerinde Etkileri

Author:

Number of pages: 91-98
Year-Number: 2022-1

Abstract

Çalışmada Üniversite eğitimi alan öğrencilerin spora bağlılığa etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Üniversite okuyan toplam 80 öğrencinin spora bağlılık ölçeği sonuçları değerlendirilmiştir. İstatistiksel işlemlerde yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma olarak sunulmuştur. Gruplar arası karşılaştırma yapmak için bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İstatistiksel sonuçlar p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.  Cinsiyete göre katılımcıların spora bağlılık puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0,05). Katılımcıların yaş gruplarına göre yapılan analizler sonucunda fark elde edilmemiştir (p>0,05). Tüm alt boyutlarda ve bağlılık toplam puanında en yüksek değerler 24-26 yaş grubundadır. Katılımcıların yaşam yerlerine göre spora bağlılık puanlarının analizinde anlamlı sonuç bulunmamıştır (p>0,05). Katılımcının en yoğun olduğu yaşam yeri il merkezi olanlar daha yüksek puanlara sahip olduğu görülmüştür. Öğrenim gördüğü sınıf ile ilgili bulgulara göre istatistiksel olarak farklılık ortaya çıkmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak erkeklerin kadınlara göre; spor branşlarında daha fazla alternatifli spor aktiviteleri, sosyal ve kültürel açıdan daha çok sportif aktivitelere katılımı erkeklerin kadınlara göre spora bağlılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

The study is aimed to examine the effects of university education students on sports commitment. The results of the sports commitment scale of a total of 80 university students were evaluated. It was presented as percentage, frequency, mean and standard deviation in statistical operations. Independent t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were made comparisons between groups. Statistical results were evaluated at p<0.05 significance level. It was observed that there was a statistically significant difference between the sports commitment scores of the participants according to gender (p<0.05). There was no difference in the analysis results according to the age groups of the participants (p>0.05). The highest values ​​in all sub-dimensions and total loyalty score are in the 24-26 age group. No significant results were found in the analysis of the participants' sports commitment scores according to their living places (p>0.05). It is seen that the most densely populated city center is higher scores. There was no statistical difference according to the findings related to the class in which they studied (p>0.05). As a result, men compared to women; sports activities with more alternatives in sports branches and participation in sports activities in terms of social and cultural aspects showed that men are more committed to sports than women.

Keywords