Bu araştırmanın amacı, spor bilimleri fakültelerinde öğrenimini sürdüren üniversite öğrencilerinin algıladıkları öz yeterlik düzeyleri ve stresle başa çıkma davranış puanlarının cinsiyet ve egzersiz yapma değişkenleri açısından incelenmesi ve öğrencilerin öz yeterlik ve stresle başa çıkma davranış puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmaya, 2021-2022 Akademik yılında, spor bilimleri fakültelerinde okuyan yaşları 18 ile 23 arasında değişen 130 kadın, 274 erkek olmak üzere toplam 404 katılımcı katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 20.39±1.45`tir. Katılımcıların seçiminde “kolayda örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Araştırma “Genel Öz Yeterlik Ölçeği” ve “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ikili grupların karşılaştırılmasında t-testi, çoklu grupların karşılaştırılmasında tek yönlü anova analizi ve ilişki analizinde ise pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırmada, egzersiz yapma değişkeni açısından genel öz yeterlik ölçeği toplam puanlarının düzenli olarak egzersiz yapan ve ara sıra egzersiz yapan katılımcılar lehine anlamlı bir farkın olduğu, spor bilimleri fakültelerindeki öğrencilerin stresle başa tüm alt boyutları ve genel öz yeterlik puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı ve araştırmaya katılan katılımcıların genel öz yeterlik ölçeği toplam puanları ile stresle başa çıkma davranışları alt boyutları arasında genel öz yeterlik toplam puanları ile kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama, alt boyutları arasında pozitif yönlü ilişki olduğu, çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım arasında da negatif yönlü ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, düzenli egzersiz yapan spor bilimleri fakültelerinin ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin genel öz yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu ve egzersiz ile öz yeterlik arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, algılanan öz yeterliğin stresle başa çıkmada belirleyici bir faktör olduğu bulunmuştur." />

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ YETERLİKLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 115-125
Year-Number: 2022-1

Abstract

Bu araştırmanın amacı, spor bilimleri fakültelerinde öğrenimini sürdüren üniversite öğrencilerinin algıladıkları öz yeterlik düzeyleri ve stresle başa çıkma davranış puanlarının cinsiyet ve egzersiz yapma değişkenleri açısından incelenmesi ve öğrencilerin öz yeterlik ve stresle başa çıkma davranış puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırmaya, 2021-2022 Akademik yılında, spor bilimleri fakültelerinde okuyan yaşları 18 ile 23 arasında değişen 130 kadın, 274 erkek olmak üzere toplam 404 katılımcı katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 20.39±1.45`tir. Katılımcıların seçiminde “kolayda örnekleme” yöntemi kullanılmıştır. Araştırma “Genel Öz Yeterlik Ölçeği” ve “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ikili grupların karşılaştırılmasında t-testi, çoklu grupların karşılaştırılmasında tek yönlü anova analizi ve ilişki analizinde ise pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırmada, egzersiz yapma değişkeni açısından genel öz yeterlik ölçeği toplam puanlarının düzenli olarak egzersiz yapan ve ara sıra egzersiz yapan katılımcılar lehine anlamlı bir farkın olduğu, spor bilimleri fakültelerindeki öğrencilerin stresle başa tüm alt boyutları ve genel öz yeterlik puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı ve araştırmaya katılan katılımcıların genel öz yeterlik ölçeği toplam puanları ile stresle başa çıkma davranışları alt boyutları arasında genel öz yeterlik toplam puanları ile kendine güvenli yaklaşım, iyimser yaklaşım ve sosyal destek arama, alt boyutları arasında pozitif yönlü ilişki olduğu, çaresiz yaklaşım ve boyun eğici yaklaşım arasında da negatif yönlü ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, düzenli egzersiz yapan spor bilimleri fakültelerinin ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin genel öz yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu ve egzersiz ile öz yeterlik arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, algılanan öz yeterliğin stresle başa çıkmada belirleyici bir faktör olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the perceived self-efficacy levels and stress coping behavior scores of university students studying at faculties of sports sciences and physical education and sports schools in terms of gender and exercise variables, and to determine the relationship between students' self-efficacy and stress coping behavior scores.A total of 404 participants, 130 women and 274 men, aged between 18 and 23, studying at the School of Physical Education and Sports, participated in the study in the 2021-2022 academic year. The mean age of the participants was 20.39±1.45. The "convenience sampling" method was used in the selection of the participants. “General Self-Efficacy Scale” and “Styles of Coping with Stress Scale” were used in the research. In the study, t-test was used to compare paired groups, one-way anova analysis to compare multiple groups, and Pearson correlation test was used for relationship analysis. In the study, it was found that there was a significant difference in favor of the total scores of the general self-efficacy scale in terms of the exercise variable in favor of the participants who exercise regularly and exercise occasionally, all sub-dimensions of coping with stress and general self-efficacy of physical education and sports school students. There was no significant difference between the scores of the participants, and the general self-efficacy scale total scores of the participants and the sub-dimensions of coping with stress were not significantly different from the general self-efficacy total scores and the self-confident approach, optimistic approach, and seeking social support, desperate approach, and submissive approach, a negative relationship was also observed. As a result, it has been revealed that the general self-efficacy levels of the students studying at the faculties of sports sciences and physical education and sports colleges who exercise regularly are high, and there is a relationship between exercise and self-efficacy. In addition, perceived self-efficacy was found to be a determining factor in coping with stress.

Keywords