OKÇULUK ANTRENÖRLERİNİN SPORCULARINA KARŞI DAVRANIŞ TAZLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 154-164
Year-Number: 2022-1

Abstract

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, Türkiye'deki okçuluk antrenörlerinin sporcularına yönelik davranış biçimlerini incelemek ve farklı değişkenler arasındaki farkları belirlemek amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Araştırma Evreni, 2021/2022 sezonunda Türkiye'de yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılmış lisanslı aktif okçulardan oluşmaktadır. Örneklem, basit tesadüfi örnekleme ile seçilen 502 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak sporcu ve antrenör demografik bilgilerinin yanı sıra "Spor İçin Antrenör Davranış Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi, betimsel istatistikler, bağımsız test ve varyans analizi uygulanarak SPSS 22.0 paketinde gerçekleştirilmiştir.

Bulgular: Değerlendirmeler sonucunda yaşı büyük ve spor yapan sporcuların antrenör davranışlarını yetersiz ve olumsuz olarak algıladıkları belirlenmiştir. Öte yandan milli takım tecrübesi olan orta yaşlı antrenörlerin davranışları sporcular tarafından olumlu karşılandı.

Sonuç: Bu çalışmanın neticesinde, okçuluk antrenörlerinin genel olarak temel antrenman ve yarışma faktörleri ile olumlu antrenör davranışları açısından yetersiz olduklarını belirlemişlerdir. Antrenörlerin sporcular üzerinde etkili olabilmeleri için birikim ve yeteneklerini devamlı yenilemeleri gerekmektedir.

Keywords

Abstract

ABSTRACT

Aim: In this study, it was aimed to examine the behavior of archery coaches in Turkey towards their athletes and to determine the differences between different variables.

Material and Method: The Research Universe consists of licensed active archers who participated in local, regional, national and international competitions in Turkey in the 2021/2022 season. The sample consists of 502 participants selected by simple random sampling. "Coach Behavior Scale For Sport" was used as a data collection tool in the research, as well as the demographic information of athletes and coaches. Statistical analysis of the data obtained in the study was carried out in the SPSS 22.0 package by applying descriptive statistics, independent testing and analysis of variance.

Results: As a result of the evaluations, it was determined that the athletes who are older and doing sports perceive the behaviors of the trainers as inadequate and negative. On the other hand, the behaviors of middle-aged coaches with national team experience were welcomed by the athletes.

Conclusion: As a result of this study, they determined that archery trainers are generally inadequate in terms of basic training and competition factors and positive trainer behaviors. In order for the trainers to be effective on the athletes, they need to constantly renew their knowledge and skills. However, they must be very aware of the athlete's motivational needs during training and competition.

Keywords