The effect of recreation experience preference on destination preference


Abstract views: 214 / PDF downloads: 161

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8352567

Keywords:

Recreation, experience, preference, destination, camping

Abstract

This study, it is aimed to examine the effects of recreation experience preferences of individuals engaged in camping activities on destination preference and to determine how various variables differentiate the measurement tools. The study included 223 individuals participating in camping activities in Kaş region of Antalya province. The data were collected with the "Recreation Experience Preference Scale" and "Destination Preference Scale" as well as the personal data form. Descriptive statistics, independent sample T test, one-way analysis of variance ANOVA, post hoc tests, Pearson correlation test and multiple linear regression analysis were used to analyze the data. The findings show that the participants' recreation experience preferences levels are high (4.32±0.49) and their destination preferences levels are at an average level (5.60±0.88). It was determined that recreation experience preferences and destination preferences of individuals participating in camping activities differed according to gender, age, field of study, income, marital status variables, but did not differ significantly according to education level.  It was determined that there was a positive and moderately significant relationship between Recreation Experience Preference and Destination Preference (r=0.565). The findings of the multiple regression analysis, in which the effect of recreation experience preferences on destination preference was determined to be approximately 40%, show that knowledge and adventure and transportation and activity sub-dimensions are significantly predicted by recreation experience preference.

References

Aksöz, E. O., Önem, B. & Aydın, B. (2020). Kamp deneyimi yaşayan bireylerin glamping’e ilişkin algılarının belirlenmesi. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 4(2), 185-196.

Anderson, D. H., & Fulton, D. C. (2008). Experience preferences as mediators of the wildlife related recreation participation: Place attachment relationship. Human Dimensions of Wildlife, 13(2), 73-88. https://doi.org/10.1080/10871200701669971.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2023, February 18). Kamp ve karavan turizmi, antalya.ktb.gov.tr/TR-68446/kamp-ve-karavan-turizmi.html.

Ayar H., Karaküçük S., & Ayyıldız, D. T. (2019, Aralık 19-20). Rekreasyon deneyim tercihi ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması [5. Uluslararası Sosyal Beşerî ve Eğitim Bilimleri Kongresi]. İstanbul, Türkiye.

Başarangil, İ., & Öztürk, H. (2019). Kamp alanlarının hizmet kalitesi bileşenlerinin sadakat değişkeni üzerine etkisi: Gökçetepe tabiat parkı örneği. Journal of International Social Research, 12(66). https://doi.org/10.17719/jisr.2019.3647.

Budruk, M., & Stanis, S. A. W. (2013). Place attachment and recreation experience preference: A further exploration of the relationship. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, (1), 51-61. https://doi.org/10.1016/j.jort.2013.04.001.

Çelik, P. (2014). Antalya turizm destinasyonunun rekabetçilik analizi. [Doktora tezi, Akdeniz Üniversitesi].

Davras, Ö. & Uslu, A. (2019). Destinasyon seçimini belirleyen faktörlerin destinasyon memnuniyeti üzerindeki etkisi: Fethiye’de İngiliz turistler üzerinde bir araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 679-696.

Doğantan, E. (2014). Frigya bölgesine alternatif konaklama tesisi önerisi: Karavancılık. [Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi].

Eryılmaz, G., & Akgündüz, Y. (2017). Bireyleri rekreatif faaliyetlere yönelten motive edici faktörler. Journal of Recreation and Tourism Research, 4(1), 13-26.

İsayeva, S., & Kasalak, M. A. (2016). Sürdürülebilir turizm yönetimi kapsamında yer alan örnek ekoturizm uygulamaları. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1), 183-200.

Karaçar, E. (2016). Rekreatif faaliyetlerde çevreye yönelik tutumların ve destinasyon imajının tekrar ziyaret niyetine etkisi: Ilgaz dağı milli parkı örneği. [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi].

Kızar, O., Genç, H., Kayantaş, İ., & Kargün, M. (2018). Doğa sporları. Gece Kitaplığı.

Kil, N., Holland, S. M., & Stein, T. V. (2010). Improving the management of natural resource recreation areas through understanding place-attached visitor segments. Journal of Park & Recreation Administration, 28(3).

Kozak, M. A., & Doğantan, E. (2016). An assessment of students’ recreation participation. US-China Education Review, 6(8), 467-480.

Kurar, İ. (2020). Yerel halkın rekreasyon deneyim tercihlerinin, beklentilerinin ve memnuniyet düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma: Alanya Dim Çayı Vadisi örneği. Journal of Tourism Theory and Research, 6(2), 140-155.

Kurar, İ. (2021). Research on the determınatıon of recreatıonal experıence preferences, expectatıons, and satısfactıon levels of local people. International Journal of Entrepreneurial Knowledge, 9(1), 41-66.

Kül-Avan, S., & Güçer, E. (2019). Kapadokya bölgesinde yapılan açık alan rekreasyon etkinliklerinin seyahat acentaları tarafından değerlendirilmesi. Journal of Social Sciences, (25), 154-168.

Kyle, G., Graefe, A., & Manning, R. (2004). Attached recreationists... who are they. Journal of Park and Recreation Administration, 22(2), 65-84.

Le Corre, N., Saint-Pierre, A., Hughes, M., Peuziat, I., Cosquer, A., Michot, … et al. (2021). Outdoor recreation in French coastal and marine protected areas. Exploring recreation experience preference as a way for building conservation support. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, (33), 100332.

O'Connell, T. S. (2010). The effects of age, gender and level of experience on motivation to sea kayak. Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 10(1), 51-66.

Oh, C. O., Sutton, S. G., & Sorice, M. G. (2013). Assessing the role of recreation specialization in fishing site substitution. Leisure Sciences, 35(3), 256-272.

Olcay, A., & Turhan, U., (2017). Türkiye’de glamping hizmeti veren işletmelerin sahip ve yöneticilerinin “yeni turizm trendi glamping” ile ilgili görüşleri (Muğla ve Antalya örneği), Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(4), 980-996.

Öztürk, S., & Kalaycı, M. (2018). Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ekoturizm potansiyeli. Kuşadası Peyzaj Değerleri İçinde, 110-119.

Raadik, J., Cottrell, S. P., Fredman, P., Ritter, P., & Newman, P. (2014). Understanding recreational experience preferences: application at fulufjället national park, Sweden. In Frontiers in Nature-based Tourism. Routledge, 59-75.

Sezen D. O., & Akgün, M. (2020). Ordu ili rekreasyon alanlarının yerel halk açısından değerlendirilmesi. Çizgi Kitabevi.

Shores, K., & Scott, D. (2007). The relationship of individual time perspective and recreation experience preferences. Journal of Leisure Research, 39(1), 28-59.

Smith, A. J., Tuffin, M., Taplin, R. H., Moore, S. A. & Tonge, J. (2014). Visitor segmentation for a park system using research and managerial judgement. Journal of Ecotourism, 13(2-3), 93-109.

Sonntag-Öström, E., Nordin, M., Slunga-Järvholm, L., Lundell, Y., Brännström, R., & Dolling, A. (2011). Can the boreal forest be used for rehabilitation and recovery from stress-related exhaustion? A pilot study. Scandinavian Journal of Forest Research, 26(3), 245-256.

Surdu, A. (2014) Social Media as a Channel of Communication with Customers in the Hospitality Industry. [Doctoral dissertation, Delft University]. Tudelft.

Şahbaz R. P., & Altınay, M. (2015). Türkiye’deki milli parkların rekreasyon faaliyetleri açısından değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3), 125-135.

Şalk, S., Dumanlı, Ş. & Köroğlu, Ö. (2018). Tatilcilerin çadırlı kamp faaliyetlerine katılım motivasyonlarının belirlenmesi. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 10(2), 130-144.

Şengel, Ü., İbiş, S., Zengin, B., & Batman, O. (2014). Turistik destinasyon seçiminin demografik özelliklere göre belirlenmesi: yerli turistler üzerine bir araştırma [15. Ulusal Turizm Kongresi]. Muğla, Türkiye.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (2013, April 10). Her mevsim karadeniz projesi master planı. investintrabzon.gov.tr/dosya/1-kis-turizmi-master-plan.pdf.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (2021, August 05). 360 derece kamp/karavan araştırması. https://www.tursab.org.tr/duyurular/tursabin-girisimleri-ve-ulusal-kamp-ve-karavan-federasyonu-ile-kuantum-arastirma-sirketinin-destekleriyle-hazirlanan-360-derece-kampkaravan-arastirmasi-raporu.

T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı (2023, February 14). Türkiye turizm stratejisi 2023 eylem planı. yigm.ktb.gov.tr/TR-11699/turkiye-turizm-stratejisi.html.

Uysal, İ., & Kılıç, A. (2022). Normal dağılım ikilemi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 12(1), 220-248.

Weber, D., & Anderson, D. (2010). Contact with nature: Recreation experience preferences in Australian parks. Annals of Leisure Research, 13(1-2), 46-69.

Williams, D. R., Ellis, G. D., Nickerson, N. P., & Shafer, C. S. (1988). Contributions of time, format, and subject to variation in recreation experience preference measurement. Journal of Leisure Research, 20(1), 57-68.

Downloads

Published

09/20/2023

How to Cite

Ayyildiz-Durhan, T., Kılıcarslan, F., Kurtipek, S., & Gungor, N. B. (2023). The effect of recreation experience preference on destination preference. Journal of ROL Sport Sciences, 4(3), 863–885. https://doi.org/10.5281/zenodo.8352567