Writing Rules

WORKS SENT TO THE JOURNAL SHOULD FOLLOW THE FOLLOWING ORDER:
 1. First page (Authors' Information and Turkish English title of the study); The Turkish and English titles of the study are centered on the page, written in a single line spaced one below the other, in Times New Roman, 12 font size, and just below that the author(s) names and surnames, ORCID numbers, addresses, telephone numbers and e-mail addresses, according to the order of contribution in the article. aligned to the left and sorted one below the other. “Author of correspondence” is added in quotation marks next to the author who will be responsible for the correspondence (correspond author) among the authors (Attachment-TR: Author Information Template) (Attachment- ENG: Author Information Template).
 2. Secondly (The Work is given as a whole from the header file); According to this; ENGLISH TITLE; It should be written in New Roman character, centered, 12 font size, bold and Times should not be used. Names and surnames of the author/authors should not be given (Attachment-TR: Journal of ROL Sport Sciences Template) (Attachment-ENG: Journal of ROL Sport Sciences Template).
 3. “ABSTRACT” title; It should be written in Times New Roman, 10 pt, 1 line spacing. It should be a single paragraph not exceeding 300 words. The summary should begin with a one-sentence introductory sentence stating why you need to do the work. Introduction, purpose, subjects or research group, data collection tools, procedure method, data analysis, briefly findings, a brief conclusion should be included, but should not be given as titles.
 4. “English title” (Turkish abstract writing rules apply).
 5. Keywords: They should be in alphabetical order, separated by commas, minimum 3 and maximum 5 words. It should be written in Times New Roman, 10 pt, 1 line spacing.
 6. Article sections; The text of the article consists of the following sections: "INTRODUCTION", "METHODS", "FINDINGS", "DISCUSSION AND CONCLUSION ", "RECOMMENDATIONS", "EXTENDED ABSTRACT", "REFERENCES". These titles are; Left justified, capital letters, 12 points and bold).
 7. When deemed necessary, the "ACKNOWLEDGMENTS" section is written before the REFERENCES.
 8. Author copyright transfer formula: The form signed by the corresponding author Commitment.

WRITING

***IMPORTANT NOTE: ALL WORK THAT IS NOT SUBMITTED ACCORDING TO THE WRITTEN TEMPLATE WILL NOT BE CONSIDERED!!!

 TITLE

The first capital letter of the title of the study will be written in 12 Times New Roman, bold in the middle. Only the first letters of proper nouns in Turkish and English titles will be capitalized. The first letters of each remaining word should be lowercase.

ABSTRACT

It should be written in Times New Roman, 10 pt, 1 line spacing. It should be a single paragraph not exceeding 300 words. The summary should begin with a one-sentence introductory sentence stating why you need to do the work. Introduction, purpose, subjects or research group, data collection tools, procedure method, data analysis, briefly findings, a brief conclusion should be included, but should not be given as titles.

In the works sent in English; The Turkish abstract should be added below the English abstract.

 MAIN TEXT

The subject of the study, the reasoning, the problem and the theoretical or conceptual framework of the research should be revealed, and an evaluation should be made about the main sources. In the last paragraph of the introduction, the purpose of the study and its original value should be stated. Definitions, abbreviations, assumptions and limitations in the introduction, if any, should be presented in this section with their justifications.

Article text; Times New Roman should be 12 points, the first line should be within 1 cm, and the line spacing should be 1.5 pt. Page margins should be 2.5 cm from all sides (bottom, top, right, left). A 6 nk space should be added between sections or after paragraphs.

Figures, graphics, photographs and charts to be included in the main text should be given in the study, where they are mentioned, and numbered. Figures, graphics and photographs will be submitted in JPG, TIFF format. Table number and title should be written on the tables. Tables can be written in either 8, 9 or 10 points according to the page layout. In articles written in Turkish, decimal notations should be shown with a "comma" sign, in articles sent in English, decimal notations should be shown with a "dot" sign.

EXTENDED ABSTRACT

Our journal has decided to publish all articles together with Extended Abstracts as of 2023. Extended Abstract is a method that will facilitate the international readability and citation of articles. Extended Abstract, English from Turkish articles; Articles in English will be requested in Turkish. The Extended Abstract will be requested during the first application of the articles to our journal. The Extended Abstract should be placed just before the References and after the main text of the article is finished. The Extended Abstract, in which the problem, purpose, method and results of the study will be discussed in more detail than the traditional abstract, will also pave the way for international citations for the articles, as it will be in English for Turkish articles. On the other hand, Turkish Extended Abstracts will be requested from the articles submitted to our journal in English, which will pave the way for national citations. The goal in the extended abstracts will make it easier for a work to be cited, along with its national and international accessibility.
The Turkish version of the extended abstract should preferably be between 500-800 words, and the English version should be between 800-1200 words; should clearly state the purpose, problem, method, findings and results of the study in titles. Subheadings in the extended abstract may vary depending on the type of study (research/review). An example extended abstract format is as follows.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

GİRİŞ

Etnosentrizm kavramı Amerikalı sosyolog William Graham Sumner tarafından geliştirilmiştir. Bu kavram, Fransız Devrimi'nin milliyetçi etkilerinin hissedilmesinden yaklaşık bir yüzyıl sonra ortaya çıkmıştır. Sumner (2011) bu kavramı, kişinin içinde yaşadığı kültüre ve sosyal yaşam biçimine kıyasla kendi kültürünün normlarını ve değer yargılarını daha üstün bulması olarak tanımlamıştır. Diğer yandan, kişinin kendi kültürünü evrensel doğruluğa sahip olarak görme ve diğer kültürleri bu açıdan değerlendirme eğilimi olarak da ifade edilmektedir (aktaran Asil & Kaya, 2013). Sporda, özellikle futbolda, taraftar yaklaşımı etnosentrik duygularla aynı çağrışımlara sahip olabilir. Örneğin fanatik bir taraftar, takımını odak noktası olarak kabul edip kendi takımının ürünlerini tüketme eğiliminde olabilir, diğer takım ürünlerini ve hatta renklerini görmezden gelebilir. Bu anlamda taraftarların tüketim davranışları etnosentrik tüketim eğilimine benzeyebilir. Spor endüstrisinde, spor hizmetini seyirci olarak tüketen yani taraftarların, destekledikleri takıma ve spor hizmetini destekleme şekillerine bağlı olarak spor ürün ve hizmetlerinin tüketim alışkanlıklarında farklılıklar olabilir. Bu araştırma, futbol taraftarlarının spor ürünlerine yönelik etnosentrik tüketim eğilimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiş olup, Türkiye'deki futbol taraftarlarının fandom kalıpları ve etnosentrik eğilimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın bulgu ve sonuçlarının spor endüstrisine katkı sağlayacağı ve futbol kulüplerine tüketici eğilimleri hakkında fikir vereceği düşünülmektedir. Çalışma, Türk spor endüstrisi alanında nadir bir çalışma olması açısından da önem taşımaktadır.

YÖNTEM

Toplumun kendisine ulaşması mümkün olmadığı için kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. "Sporda Tüketici Etnosentrizmi Ölçeği" anket yöntemi olan Yurtsızoğlu ve Fişne (2020: 465-480) tarafından kullanılan 5'li Likert tipinde kullanılmıştır. Araştırma verilirken literatürde yer alan tüm unsurlar demografik özellikler formu boyunca açıklamalara dahil edilmiştir. Bununla birlikte üç farklı (sadık, fanatik ve seyirci) taraftar tipi katılmıştır. Araştırmanın analizinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kampüs Lisanslı IBM SPSS 25 ve AMOS 24.0 programları kullanılmıştır. Değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri yüzde (%), frekans ve ortalama değerleri cinsinden yapılmıştır. Öte yandan değişkenler arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla verilerin çarpıklık ve basıklık sonuçlarına bakıldığında değerlerin - 1,5 ile +1,5 arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında çarpıklık ve basıklık katsayıları ±1,5 arasında olduğu için (Tabachnick & Fidell, 2007) değerler normal kabul edilmektedir (akt. Çetiner & Acar, 2021: 22). Bu referans aralığı nedeniyle verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüş ve parametrik testlerle analiz yapılmıştır (Yule & Kendall, 1949: 204; Mardia, 1970: 528; Fleishman, 1978: 521-532; Luo, 2011).

BULGULAR

Araştırmaya katılan taraftarların eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Buna göre lise eğitimine sahip taraftarlar ile lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip taraftarlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ortaokul ve lise eğitimine sahip olanların orta düzeyde etnosentrik tüketim eğilimine sahip olduğu, diğer eğitim düzeyine sahip olanların ise düşük düzeyde etnosentrik tüketim eğilimine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırmaya katılan taraftarların eğitim seviyesi arttıkça etnosentrik tüketim eğilimlerinin nispeten azaldığı gözlemlenmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu araştırma, spor tüketicisi olan sporseverlerin etnosentrik tüketim eğilimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye'deki takım taraftarlarının taraftarlık tarzları ve etnosentrik eğilimlerinin incelenmesi amaçlanmış ve demografik farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre, sporseverlerin spor ürünlerine yönelik etnosentrik eğilimleri "2,24"- düşük düzeyde etnosentrik tüketici eğilimi olarak bulunmuştur. Bu sonuç, Türkiye'de çeşitli sektörlerde yapılan çalışmalardan farklılık göstermektedir. Farklı sektörlerde yapılan çalışmalar Türk tüketicilerin orta düzeyde etnosentrik eğilime sahip olduğunu göstermiştir (Aysuna & Altuna, 2008; Akın ve ark., 2009; Arı & Madran, 2011; Armağan & Gürsoy, 2011; Asil & Kaya, 2013; Tayfun & Gürlek, 2014; Uyar & Dursun, 2015: 363-382; Sürer, 2017; Yurtsızoğlu & Fişne, 2020: 465- 480).

Sonuç olarak, araştırmaya katılan taraftarların spor ürünlerine yönelik etnosentrik eğilimlerinin düşük düzeyde olması, Türkiye'deki spor pazarına özgü bir durum olabilir. Bu açıdan bakıldığında sporun yapısındaki evrensellik ve birleştirici ruh, barışçıl ve önyargısız anlayışı Türkiye'deki spor pazarını etkilemiş olabilir (Yurtsızoğlu & Fişne, 2020: 465-480). Yurtsızoğlu ve Fişne'ye (2020: 465-480) göre, spor ürünleri söz konusu olduğunda tüketiciler yerli ya da yabancı ürün ayrımı yapmak yerine sevdikleri spor dalının, tuttukları takımın oyuncularının, takip ettikleri sporcunun kullandığı ürünleri talep edebilmekte ve böylece daha az etnosentrik bir eğilim gösterebilmektedir. Ancak ulusal spor ürünleri pazarının uluslararası spor markaları ile rekabet gücünün artması durumunda taraftarlar ve tüketiciler spor ürünlerinin kullanımında yerli ürünleri talep etme eğiliminde olabilirler.

ACKNOWLEDGEMENTS

Acknowledgments is not obligatory. However, the author/authors can write a few sentences of thanks to those whose contribution to the research is not at the level of authorship.

If written, it should be included in the Support and Acknowledgment Statement.

REFERENCES

It should be given in alphabetical order. 10 point Times New Roman. Between the references, a 6 pt (line spacing at least; Value 15 pt) space should be added after the paragraph.
Dear Author(s), as it is known, the references of the articles are important. For this reason, you should apply the examples we share with you in your articles. Correction is requested from you so that the sources that are incompatible in this regard are suitable for the display. This step is mandatory at the time of submission of the article.
You should adapt the sample representations in the links to Turkish in the representations of local sources. Examine the descriptions carefully!

 • If sourced from the article:

Wiskunde, B. (2019). Indie pop rocks mathematics: Twenty-One Pilots, Nicolas Bourbaki, and the empty set. Journal of Improbable Mathematics(1), 1935–1968. 

Yurtsızoğlu, Z., & Gül, O. (2022). Spor takımı taraftarının etnosentrik tüketim eğilimi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 20(45), 589-612.

Longmuir, P. E., & Bar-Or, O. (2000). Factors influencing the physical activity levels of youths with physical and sensory disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 17(1), 40-53.

Kibler, W. B., Press, J., & Sciascia, A. (2006). The role of core stability in athletic function. Sports Medicine, 36(3), 189-198.

Wiskunde, B., Arslan, M., Fischer, P., Nowak, L., Van den Berg, O., Coetzee, L., … et al. (2019). Indie pop rocks mathematics: Twenty-One Pilots, Nicolas Bourbaki, and the empty set. Journal of Improbable Mathematics27(1), 1935–1968. 

 • Parenthetical Cite(s): (Grady ve ark., 2019) / (Yurtsızoğlu & Gül, 2022)
 • In-text cite (Narrative cite) /imprint notation: Grady et al. (2019) / Yurtsızoğlu and Gül (2022) (English)
 • If the source is taken from similar and/or different works of the same authors in the same year:

Balkis, M., & Duru, E. (2016a). Birey-çevre, uyumu; erteleme, eğilimi. Akademik doyum ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin analizi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 119-129.

Balkis, M., & Duru, E. (2016b). Erteleme, öz-düzenleme başarısızlığı, akademik yaşam doyumu ve duygusal esenlik: yetersiz düzenleme veya yanlış düzenleme biçimi, Avrupa Eğitim Psikolojisi Dergisi, 31(3), 439-459.

 • Parenthetical Cite(s): (Balkis & Duru, 2016a) / (Balkis & Duru, 2016b)
 • In-text cite (Narrative cite) /imprint notation: Balkis and Duru (2016a) / Balkis and Duru (2016b)

For more sample cites, please visit the link.

 • If the source is taken from the presentation:

Please visit the link for a sample cite(s).

 • If the source is taken from the thesis:

Please visit the link for a sample cite(s).

 • If the source is taken from the unpublished thesis:

Please visit the link for a sample cite(s).

 • If sourced from the book:

Please visit the link for a sample cite(s).

 • If taken from an edited book:

Please visit the link for a sample cite(s).

 • If the source translation is taken from the book:

Willardson J. M. (2018). Core gelişimi. (1. Baskı). (Ç. Bulgan, M.A. Başar, Çev.). İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri.

 • If taken from Web Document, Web Page or Report sources:

Please visit the link for a sample cite(s).

 • If taken from the source from the newspaper:

Please visit the link for a sample cite(s).

Update: 07.25.2023