The role of career planning in the perception of success for faculty of sports sciences students


Abstract views: 31 / PDF downloads: 30

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10035117

Keywords:

Individual career, career planning, personal success

Abstract

The aim of the study is to understand and explain to what extent and how individual career planning affects an individual’s perception of personal success. The sample group consists of a total of 682 students, 304 female and 378 males, studying at the Faculty of Sports Sciences of Bingol University and Fırat University. In the research, the “Career Planning Scale” and “Personal Achievement Perception Scale” were used to collect personal information and data. In the analysis of the data, the level of the relationship between the independent and dependent variables was determined using the Pearson correlation test, and the effect of the independent variable on the dependent variable was determined using the linear regression test. The effects of career planning sub-dimensions, self-evaluation, defining opportunities, setting goals, and creating a plan on the personal success of the students participating in the research were found to be statistically significant (p<0.05). As a result, self-evaluation, identifying opportunities, setting goals, and creating plans, which are among the sub-dimensions of career planning, significantly affect personal success. Therefore, developing and directing these career planning processes in a positive way can significantly increase individuals’ perceptions of personal success.

References

Bingöl, H. (2011). Olimpiyatlarda derece yapan Türk sporcularının kariyer planlama profillerinin belirlenmesi [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi].

Bingöl, H., & Gündoğdu, C. (2020). Sporda kariyer planlamasının önemi. Akademisyen Kitapevi

Bulgur, N. E., & Bal, Y. (2021). Kariyer planlama ile kişisel başarı algısı arasındaki ilişki ve demografik faktörlerin rolü. Journal of International Social Research, 14(82), 24-37.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Erbbaum.

Çakto, P., & Görgüt, İ. (2019). Beden eğitimi ve spor eğitimi gören öğrencilerin kariyer planlama süreçlerinin incelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Çalışmaları, 1(1), 69-80.

Dereceli, Ç. (2019). İlköğretim öğrencilerinin başarı algısı ve sorumluluk duygusunun spor yapma değişkenine göre incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(3), 138-147.

Ege, C. (2021). Spor örgütlerinde mükemmelliyetçilik algısı ile kariyer planlama tutumları arasındaki ilişki (İstanbul örneği) [Yüksek lisans tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi].

Ekinci, H., & Koç, Y. (2020). Ortaokul öğrencilerinde sportmenlik davranışlarının yordayıcısı olarak başarı algısı. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 154-165.

Erdoğan, H. T. (2009). Bireysel kariyer planlama ile kişisel başarı arasındaki ilişkiye yönelik Dumlupınar Üniversitesinde bir uygulama [Yüksek lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi].

Ertekin, A. B. (2020). Spor eğitimi alanında öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik düzeyleri ile kariyer farkındalıkları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(3), 14-27.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. McGraw-hill.

Gök, A., Birol, S. Ş., & Aydın, E. (2018). Farklı değişkenlere göre atletizm kros sporcularının başarı algısı ve hayal etme düzeyleri. Journal of International Social Research, 11(60), 1368-1376.

Greenhaus, J. H., & Callanan, G. A. (2014). Encyclopedia of career development. Sage Publications.

Güney, S. (2019). İnsan kaynakları yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis. Essex.

Herr, E. L., Cramer, S. H., & Niles, S. G. (2004). Career guidance and counseling through the lifespan: Systematic approaches. Pearson Education.

Karaç, Y. (2017). Sporcu eğitim merkezlerindeki atletizm branşı öğrenci-sporcuların başarı algıları ile spora katılım güdülerinin incelenmesi [Doktora tezi, Hitit Üniversitesi].

Kaya, N., & Selçuk, S. (2007). Bireysel başarı güdüsü organizasyonel bağlılığı nasıl etkiler?. Doğuş Üniversitesi Dergisi, (8), 175-190

Kılıç, Y., Coşkuner, Z., & Karakaya, Y. E. (2020). Spor bilimleri alanında eğitim alan öğrencilerin kariyer geleceklerine yönelik tutumları. OPUS International Journal of Society Researches, 15(23), 2064-2078.

Lartey, F. M. (2021). Impact of career planning, employee autonomy, and manager recognition on employee engagement. Journal of Human Resource and Sustainability Studies, 9(2), 135- 158.

Öcal, K., & Bayansalduz, M. (2020). Rekreasyon bölümü öğrencilerinin kariyer planlama stratejileri. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 8(22), 76-97.

Öztürk, O. (2022). Amatör spor branşlarına sahip milli sporcularda kariyer planlama süreçlerinin incelenmesi. Kafkas Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-15.

Pajares, F. (2003). Self-efficacy beliefs, motivation, and achievement in writing: A review of the literature. Reading & Writing Quarterly, 19(2), 139-158.

Schunk, D. H., & Pajares, F. (2005). Competence beliefs in academic functioning. Guilford Publications.

Seçer, H. (2013). Bireysel kariyer planlama ve kişisel başarı algısı arasındaki ilişki ve pamukkale üniversitesi’nde bir araştırma [Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi].

Torun, F. (2020). Elit judo sporcularının başarı algısı ve spora katılım güdülerinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi].

Turhan, F. H., & Canpolat, B. (2023). Researching the future expectations of sports sciences students. Physical Education of Students, 27(3), 126-134.

Turhan, M. Ö., Erman, M. Y., Ekinci, E., & Harun, K. O. Ç. (2022). Spor bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin kariyer planlamalarının bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. Gece Kitaplığı.

Uslu, B. (2015). Lisansüstü eğitim gören öğrencilerde kişisel başarı ile bireysel kariyer planlama arasındaki etkileşim: Bir vakıf üniversitesi örneği [Yüksek lisans tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi].

Werdhiastutie, A., Suhariadi, F., & Partiwi, S. G. (2020). Achievement motivation as antecedents of quality ımprovement of organizational human resources. Budapest International Research and Critics Institute-Journal, (3), 747-752.

Yavuz-Eroğlu, S. (2020). Career planning levels: a study on students of physical education and sports school. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5(11), 596-630.

Yılmaz, K., & Caz Ç. (2022). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin kariyer planlamaları ile iş bulma kaygıları arasındaki ilişki. Çanakkale Onsekiz Mart Universitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 39-52.

Yılmaz, S., Kurtipek, S., & Güngör, N. B. (2022). Spor yöneticisi adaylarının boş zaman yönetimlerinin başarı yönelimleri üzerine etkisinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 19(2), 208-220.

Yurtsızoğlu, Z., & Gül, O. (2023). Kariyer eğitimi ve kariyer planlama farkındalığının spor endüstrisi için önemi. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 42(1), 431-468.

Downloads

Published

10/27/2023

How to Cite

Ciftci, I., & Cakır, V. O. (2023). The role of career planning in the perception of success for faculty of sports sciences students. Journal of ROL Sport Sciences, 783–797. https://doi.org/10.5281/zenodo.10035117