The effect of mental well-being on academic self-efficacy


Abstract views: 182 / PDF downloads: 107

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10030214

Keywords:

Academic self-efficacy, mental well-being, sport

Abstract

The aim of the research is to determine the effect of mental well-being on academic self-efficacy of students receiving sports education at undergraduate level. The study group of the research consists of a total of 204 students, 113 of whom are female (55.4%) and 91 of whom are male (44.6%), studying at a public university. As a data collection tool in the research; Personal information form, Mental Well-being Scale and Academic Self-efficacy Scale were used. It was determined that the mental well-being and academic self-efficacy levels of the participants were above average. It was determined that the participants' mental well-being and academic self-efficacy levels did not differ according to gender. It was determined that the grade level of the participants did not differ according to mental well-being, but as the grade level increased, academic self-efficacy increased. Another result obtained from the research is that mental well-being predicts academic self-efficacy by 33%.

References

Aktaş, H. (2017). Akademik güdülenme ile akademik özyeterlik arasındaki ilişki: ilahiyat fakültesi öğrencileri üzerine ampirik bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1376-1398.

Akyürek, M. İ. (2020). Öğretmen adaylarında akademik öz-yeterlik ve akademik güdülenme ilişkisi: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 101-115.

Alemdağ, C., Erman, Ö., & Yılmaz, A. K. (2014). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz-yeterlikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 25(1), 23-35.

Arslan, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygıları ve akademik özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies, 2(3), 26-43.

Asghari, F., Saadat, S., Atefi Karajvandani, S., & Janalizadeh Kokaneh, S. (2014). The relationship between academic self-efficacy and psychological well-being, family cohesion, and spiritual health among students of Kharazmi University. Iranian Journal of Medical Education, 14(7), 581-593.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. Freeman.

Bilir, A. (2017). Yetişkinlerde psikolojik ihtiyaç doyumunun yaşam kalitesi ve mental iyi oluşla ilişkisinin incelenmesi (Beykoz İlçesi Örneği) [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi].

Çakır, Ö. (2005). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı (İölp) ve Eğitim Fakülteleri İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve mesleki yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9), 27-42.

Çoklar, A. N., Gündüz, Ş., & Makhabbat, A. (2018). Eğitim araştırmasına yönelik tutum ile akademik güdülenme ve akademik özyeterlik arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 786-801.

Diener, E. (2009). Subjective well-being. In E. Diener (Ed.), Social indicators of research series. The science of well-being. Springer Science Business Media B.V.

Diener, E., & Tov, W. (2007). Subjective well‐being and peace. Journal of Social Issues, 63(2), 421-440.

Durdukoca, Ş. F. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 69-77.

Ergün, M. (2013). Yaşlılık ve egzersiz. Spor Hekimliği Dergisi, 48(4), 131-138.

García-Álvarez, D., Hernández-Lalinde, J., & Cobo-Rendón, R. (2021). Emotional intelligence and academic self-efficacy in relation to the psychological well-being of university students during COVID-19 in Venezuela. Frontiers in Psychology, (12), 1-10.

Glozah, F. N. (2013). Effects of academic stress and perceived social support on the psychological wellbeing of adolescents in Ghana. Open Journal of Medical Psychology, (2), 143-150.

Gönener, A., Öztürk, A., & Yılmaz, O. (2017). Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mental (psikolojik) iyi olma düzeylerinin mutluluk düzeylerine etkisi. Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, (1), 44-45.

Güngör, N. B., & Çelik, O. B. (2020). The Effect of attitude towards sport of sports science faculty students on mental well-being, International Journal of Eurasian Education and Culture, 5(8), 468-493.

Gürgan, U., & Gür, S. (2019). Genç yetişkinlerde mental iyi oluş düzeyinin depresyonla ilişkisinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(6), 516-536.

Hackett, G., Betz, N. E., Casas, J. M., & Rocha-Singh, I. A. (1992). Gender, ethnicity, and social cognitivefactors predicting the academic achievement of students in engineering. Journal of Counseling Psychology, (39), 527-538.

Lee, S. W. (2005). Encyclopedia of school psychology. Sage.

McCrea, K. (2009). Mental well-being. neurodiversity in higher education: positive responses to specific learning differences. John Wiley & Sons.

Nabilla, N. A., Roslan, S., Ghiami, Z., & Ahmad, N. (2018). Assessing the relationship between perceived restorativeness and psychological wellbeing among students. Malaysian Journal of Public Health Medicine, 18(1), 113-123.

Özden, E. Ç. (2010). Polis Meslek Yüksek okulu öğrencilerinde algılanan stres düzeyi ile stresle başa çıkma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Özer, A., & Altun, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(21), 45-72.

Özsüer, S., İnal, G., Uyanık, Ö., & Ergün, M. (2011). Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 13(2).

Pajares, F. (2012). Motivational role of self-efficacy beliefs in self-regulated learning. Routledge.

Polat, M., Dilekmen, M., & Yasul, A. F. (2015). Öğretmen Adaylarında okula yabancılaşma ve akademik öz-yeterlik: bir chaid analizi incelemesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, (4), 214-232.

Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727.

Satıcı, S. A. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Akademik Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayın No: 331079) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Sawyer, M. G., Arney, F. M., Baghurst, P. A., Clark, J. J., Graetz, B. W., Kosky, R. J., … et al. (2001). The mental health of young people ın Australia: key findings from the child and adolescent component of the national survey of mental health and wellbeing. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 35(6), 806–814.

Seyhan, B. Y. (2013) Üniversite öğrencilerinde inanç tarzları, denetim odağı ve psikolojik iyi olma hali arasındaki ilişkiler (Sivas örneği). [Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi].

Siddiqui, S. (2015). Impact of self-efficacy on psychological well-being among undergraduate students. The International Journal of Indian Psychology, 2(3), 5-16.

Söner, O., & Eldeleklioğlu, J. (2022). Öğretmenlerde mental iyi oluşun yordayıcısı olarak ahlaki çözülme ve öz-yeterlilik. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 5(2), 1-28.

Tennant, R., Hiller, L., Fishwick, R., Platt, S., Joseph, S., Weich, S., … et al. (2007). The Warwick-Edinburgh mental well-being scale (wemwbs). Development and UK validation. Health and Quality of Life Outcomes, 5(1), 50-63.

Walker, C. J. (2009). A longitudinal study on the psychological well being of college students. Poster presented at the 117th convention of the American Psychological Association.

Wang, C. C. D., & Castañeda‐Sound, C. (2008). The role of generational status, self‐esteem, academic self‐efficacy, and perceived social support in college students' psychological well‐being. Journal of College Counseling, 11(2), 101-118.

World Health Organisation. (2004). Promoting mental health: Concepts, emerging evidence and practice: Summary report. Geneva.

Yalmancı, S. G., & Aydın, S. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik öz-yeterlik algılarının incelenmesi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 1(2), 21-27.

Yıldırım, G., & Atilla, G. (2021). Mental iyi oluş ve kişilik özelliklerinin hekimlik mesleğine yönelik tutuma etkisi. Sakarya İktisat Dergisi, 10(4), 383-403.

Zimmerman, B. J. (1995). Self-efficacy and educational development. Cambridge University Press

Published

10/27/2023

How to Cite

Yanar, Şenol, Soyer, A., & Gungor, N. B. (2023). The effect of mental well-being on academic self-efficacy. Journal of ROL Sport Sciences, 487–500. https://doi.org/10.5281/zenodo.10030214