Academic satisfaction affects the attitude towards the profession: A study on physical education and sports teacher candidates


Abstract views: 275 / PDF downloads: 220

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7755821

Keywords:

Academic satisfaction, physical education and sports, attitude towards the profession

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of academic satisfaction on attitudes towards the profession. The universe of the research consists of candidate teachers who study in the faculties of sports sciences or physical education and sports departments of physical education and sports colleges in state universities in the Mediterranean region. The sample group consisted of 197 people randomly selected from this universe. Personal information form developed by the researchers, academic satisfaction and attitude scales towards the profession scales were used as data collection tools. The analysis of the data was made in computer environment by using a package program called IBM SPSS 22.0 (Statistics for Windows Version). Arithmetic averages of the scores they obtained from the scales of academic satisfaction and attitude towards the teaching profession are presented. Pearson correlation was used to reveal the relationship between continuous variables in the study, and regression analysis was used to look at the effect values. As a result, it was determined that physical education and sports teacher candidates' academic satisfaction and attitude towards the profession levels were moderate. In addition, while a moderately positive and significant relationship was found between prospective teachers' academic satisfaction and attitude towards the profession scores, it was found that the model that was created predicted it. This is thought to be due to the quality of the education received by physical education and sports teacher candidates during their education years and their fondness for their professions.

References

Abbasoğlu, E., & Öncü, E. (2013). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(2), 407-425.

Abiş, S. (2022). The relationship between academic self-efficacy and patience tendencies of physical education and sports teachers: the case of the eastern black sea region. Journal for Educators, Teachers and Trainers, 13(4), 411-417.

Akkaya, N. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (25), 35-42.

Aksoy, M.E. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği). Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (2), 197-212.

Ayık, A., & Ataş, Ö. (2014) Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile öğretme motivasyonları arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 25- 43.

Balkis, M. (2013). Academic procrastination, academic life satisfaction and academic achievement: The mediation role of rational beliefs about studying. Journal Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 13(1), 57-74.

Balkis, M. (2015). Erteleme eğilimi, akademik başarı ve akademik doyum ilişkisinde akılcı inançların farklılaştırıcı rolü. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 48(1), 87-107.

Balkis, M., & Duru, E. (2016a). Birey-çevre, uyumu; erteleme, eğilimi. Akademik doyum ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin analizi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (39), 119-129.

Balkis, M., & Duru, E. (2016b). Erteleme, öz-düzenleme başarısızlığı, akademik yaşam doyumu ve duygusal esenlik: yetersiz düzenleme veya yanlış düzenleme biçimi, Avrupa Eğitim Psikolojisi Dergisi, 31(3), 439-459.

Buluş, M. (2015). Predictive power of self-efficacy and academic involvement on academic satisfaction in teacher candidates. Turkish studies international periodical for the languages. Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 10(15), 181-196.

Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat Üniversitesi örneği), Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (14), 13-24.

Çakmak, Z., Taşkıran, C., & Arıkan, İ. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile sınıf yönetimi öz yeterlilik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10(1), 207-224.

Çeliköz, N., & Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Milli Eğitim Dergisi, (162), 136-145.

Çetinkaya, Z. (2009). Türkçe öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 298-305.

Demir, E., Saatçioğlu, Ö., & İmrol, F. (2016). Uluslararası dergilerde yayımlanan eğitim araştırmalarının normallik varsayımları açısından ıncelenmesi. Current Research in Education, 2(3), 130-148.

Doğan, T., & Çoban, A.E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Başkent Üniversitesi Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(153), 165- 167.

Doğru, Z., Kamuk, Y.U., & Yılmaz, S. (2019). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği mesleğine yönelik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: şekerlik ve güvenirlik çalışması, Küresel Spor ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 37-52.

Dönmez, C., & Uslu, S. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(1), 42-63.

Duffy, R.D., Douglass, R.P., & Autın, K. L. (2015). Career adaptability and academic satisfaction: examining work volition and self-efficacy as mediators. Journal of Vocational Behavior, (90), 46-54.

Duman, T., Güllü, A., Yılmaz, C., & Abiş, S. (2020). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumlarının Akademik Öz Yeterlilik Düzeylerine Etkisi. Journal of International Social Research, 13(74), 389-397.

Duru, E., & Balkıs, M. (2015). Birey-çevre uyumu, aidiyet duygusu, akademik doyum ve akademik başarı arasındaki ilişkilerin analizi, Ege Eğitim Dergisi, 16(1), 122-141.

Fırıncı-Kodaz, A. (2016). İyimserlik, geleceğe yönelik tutum, akademik içsel motivasyon ve akademik doyum arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı), Bursa.

George, D., & Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 23 Step by Step: A Simple guide and reference. New York: Routledge.

Huerta, M., Cortina, L.M., Pang, J. S., Torges, C. M., & Magley, V.J. (2006). Sex and power in the academy: Modeling sexual harassment in the lives of college women. Personality and Social Psychology Bulletin, 32(5), 616-628.

Jondeau E., & Rockinger, M. (2003). Conditional volatility, skewness, and kurtosis: existence, persistence, and comovements. Journal of Economic Dynamics & Control, (27), 1699 – 1737

Kahramanoğlu, R., Yokuş, E., Cücük, E., Vural, S., & Şiraz, F. (2018). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği (ÖMYTÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması, Turkish Studies, 13(11); 1669-1686.

Kaleli, Y.S. (2020). Investigation of the relationship between pre-service music teachers‟ attitudes towards teaching profession and their self-efficacy beliefs, International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 6(4), 580-587.

Karacaoğlu, Ö.C. (2008). Öğretmenlerin yeterlilik algıları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 70-97.

Karakuş, M. (2020). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin yaşam tatmini ve boş zaman tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Akademisyen Kitabevi.

Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi, Nobel Yayıncılık.

Karatekin, K., Merey, Z., & Keçe, M. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 72-96.

Kocaer, G. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenleri ve adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum, serbest zaman ilgilenim ve rekreasyon faaliyetlerine yönelik fayda düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Bartın ili örneği, (Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı), Bartın.

Kozıkoğlu, İ., & Gönülal, H. (2020). Öğretmenlerin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 573-589.

Kumar, S.P.K., & Dileep, P. (2006). Academic life satisfaction scale (ALSS) and its effectiveness in predicting academic success. Online Submission.

Lent, R., & Brown, S.D. (2008). Social cognitive career theory and subjective well-being in the context of work, Journal of Career Assessment, 16(1), 6-21.

Lounsbury, J. Park, S., Sundstrom, E., Williamson, J., & Pemberton, E. (2004). Personality, career satisfaction and life satisfaction: Test of a directional model, Journal of Career Assessment, 12(4), 395- 406.

Ojeda, L., Flores, L.Y., & Navarro, R.L. (2011). Social cognitive predictors of Mexican American college students' academic and life satisfaction, Journal of Counseling Psychology, 58(1), 61-71.

Özçelik-Yazıcılar, İ., Çobanolu, G., & Koç, U. (2020). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin beden eğitimi öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarının araştırılması, Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 91-106.

Pepe, O. (2021). The effect of academic satisfaction on attitudes to the future and the teaching profession: physical education and sports teacher candidates, Revista EDaPECI, 21(3), 79-87.

Polat, H. (2022). The relationship between pre-service teachers’ attitudes towards profession and tolerance levels, International Online Journal of Educational Sciences, 14(3), 633-650.

Porter, S.R., & Umbach, P.D. (2006). College major choice: An analysis of person-environment fit, Research in Higher Education, (47), 429-449.

Published

03/20/2023

How to Cite

Kocyigit, B. (2023). Academic satisfaction affects the attitude towards the profession: A study on physical education and sports teacher candidates . Journal of ROL Sport Sciences, 4(1), 37–50. https://doi.org/10.5281/zenodo.7755821