Activity and managerial leadership orientations of recreation and sport management students


Abstract views: 305 / PDF downloads: 194

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7740645

Keywords:

Multifaceted leadership orientations, recreation, sport management

Abstract

The aim of this study is to examine the leadership orientations of the students of the recreation and sports management department. The universe of the research consists of students studying in the sports management and recreation department. The number of students included in the scope of the research is 400, 261 from the sports management department and 139 from the recreation department. The sample of the study was selected by convenience sampling method. In the study, the "Personal Information Form" and the Multidimensional Leadership Orientations Scale (MLAS) prepared by the researchers were used. In the analysis of the data, descriptive statistics (frequency, arithmetic mean, standard deviation), in statistical analysis since the data do not show normal distribution; Mann Whitney-U tests were used for pairwise comparisons and Kruskal Wallis-H tests were used for more than two comparisons. As a result of the analyzes made; No significant difference was found in the sub-dimensions of leadership orientations according to age and class variables (p>0.05). Structural leadership in the gender variable; in the sub-dimension of political leadership in department and leadership attainment variables; political and structural in the variable of doing sports; In the variable of leadership in the organization, it was determined that there were significant differences in the political and charismatic leadership sub-dimensions (p<0.05). In the study, it is seen that the students' human-based leadership orientations are the highest in terms of leadership orientations. However, it was determined that there were significant differences in the political leadership sub-dimension the most. In conclusion, the higher political leadership orientation of the students may be due to their better use of their ability to understand the participants effectively in order to overcome the differences of opinion in the organizations they lead.

References

Arslan, H., & Uslu, B. (2014). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile liderlik yönelimleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 39(173), 340-353.

Atar, E., & Özbek, O. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin liderlik davranışları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 51-59.

Aydın, R., Bozkuş, T., & Kul, M. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarındaki öğrencilerin liderlik özelliklerinin cinsiyet değişkenine göre incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport, 4 (Special Issue 1), 122-131.

Bayrakdaroğlu, Y., Şenel, E., & Karakuş, K. (2022). Çok yönlü liderlik ile duygu düzenleme arasındaki ilişki. Spor Eğitim Dergisi, 6(3), 228-239.

Beltekin, E., & Kuyulu, İ. (2019). Spor bilimleri fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin liderlik yönelim düzeylerinin incelenmesi (Erciyes Üniversitesi örneği). Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi, 1(1), 26-29.

Cevahircioğlu, B., & Çakıcı H.A. (2022). Sporcuların karakter özelliklerine göre liderlik yönelimlerinin incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 688-701.

Dursun, M., Günay, M., & Yenel, İ.F. (2019). Çok yönlü liderlik yönelimleri ölçeği (ÇYLYÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(2), 333-347

Durukan, E., Can, S., Göktaş, Z., & Arıkan A.N. (2006). Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin cinsiyete bağlı olarak liderlik davranışı (yapıyı kurma boyutu) yönünden karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 6(1), 25-32.

Eroğlu, Ş., & Çeviker, A. (2022). Examination of the issues related to the decision-making characteristics of sports managers: A systematic review. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 13(Special Issue 8),2241-2246.

Güllü, M., & Arslan, C. (2009). Beden eğitimi öğretmenlerinin liderlik stilleri/leadership styles of physical education teachers. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 352-367.

Karasar, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Kitabevi.

Koçel, T. (2001) İşletme yöneticiliği. 8. Baskı İstanbul: Beta Yayınevi.

Mcardle, M.K. (2008). Leadership orientations of community college presidents and the administrators who report to them: a frame analysis. [Doctoral dissertation, University of Central Florida, College of Education] Florida.

Newton, P., & Bristoll, H. (2015). Leadership theories. Team FME. 10.08.2022, http://www.free-management-ebooks.com/dldebk/dlld-leadtheory.htm .

Özdenk, S. (2015). Bireysel ve takım sporuyla uğraşan sporcular ile spor yapmayan bireylerin duygusal zekâ ve liderlik özelliklerinin incelenmesi. [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği A.B.D.] Ankara.

Özler, N.D. (2013). Liderlik. Koparal, C., & Özalp, İ. (Ed.), Yönetim ve organizasyon (s. 94-123). Anadolu Üniversitesi Web.

Semiz, H. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinde sporun liderlik üzerine etkisi: Hendek örneği. [Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor A.B.D.] Sakarya.

Senger, K., & Kaya, H.İ. (2017). Öğretmenlerin liderlik yönelim algılarının yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi. Turan: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 9(36), 168-175.

Sezer, G.O., & Kahraman, P.B. (2018). Öğretmen adaylarının liderlik yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5), 1551-1560.

Şişman, M. (2018). Öğretim liderliği. Pegem Yayınları, Ankara.

Tabachnick B.G & Fidell L.S. (2013). Using multivariate statistics (sixth ed.) Pearson, Boston.

Thompson, M.D. (2005). Organizational climate perception and job element satisfaction: A multi-frame application in a higher education setting. E-Journal of Organizational Learning and Leadership, 4(1), 1-15.

Tuğsal, T. (2019). Liderlik teorileri ve özellikler yaklaşımı. Tuğsal, T. (Ed.), Liderlik ve kurumsal yönetim teori ve güncel araştırmalar içinde (s. 15-30). Gazi Yayınevi, Ankara.

Zengin, S., & Somoğlu, M.B. (2022). Spor bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin liderlik yönelimlerinin incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 6. Akademik Spor Araştırmaları Kongresi Özel Sayısı, 483-502.

Zohar, D. (2018). 21. Yüzyılda kuantum liderlik. İstanbul: The Kitap Yayınları.

Downloads

Published

03/20/2023

How to Cite

Unlu, Çisem, & Demirtas, Özlem. (2023). Activity and managerial leadership orientations of recreation and sport management students. Journal of ROL Sport Sciences, 4(1), 102–116. https://doi.org/10.5281/zenodo.7740645