Creativity fostering behaviors with respect to using teaching styles of physical education teachers


Abstract views: 157 / PDF downloads: 121

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10432033

Keywords:

Physical education teachers, fostering creativity, teacher behaviours, teahing styles

Abstract

The student-centered approaches used in physical educationand sports lessons have positive effects on creativity. This study aims to examine the teaching styles and creativity-fostering behaviors ofphysical education and sports teachers according to gender, and employment statusin public or private schools and to reveal the differences in creativity-fosteringbehaviors according to the teaching styles they use. The research sampleconsisted of a total of 348 physical education and sports teachers, 145 femalesand 203 males. As data collection tools, Physical Education Teachers’Perceptions of Teaching Styles (PETPTS) and Creativity Fostering TeacherBehavior İndex (CTFIndex) were used to determine the teaching styles used byteachers in physical education and sports lessons together with the personalinformation form designed by the researchers. It was determined that themajority of physical education and sports teachers have sufficient knowledgeabout the styles they use and that the teacher-centered approach, in which theteacher is active, is preferred. As a result, teachers’ behaviors encouragingcreativity may vary according to their use of teaching styles.

References

Abraham, A. (2013). The promises and perils of theneuroscience of creativity. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 246.

Akar, İ. (2014). Yaratıcılığa teşvik edici öğretmen davranışları indeksi’nintürkçeye uyarlanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 304-328.

Arbia, S. M., Maasawet, E. T., & Masruhim, M. A. (2020). The development of learning tool soriented industrial revolution 4.0 to improve students’ creative thinking skills. International Journal of Sciences: Basic and AppliedResearch, 51(2), 117-131.

Aslan, N., & Cansever, B.A. (2009). Eğitimde yaratıcılığın kullanımına ilişkin öğretmen tutumları. TÜBAV Bilim Dergisi, 2(3), 333-340.

Barnes, J., & Shirley, I. (2007). Strangely familiar: Cross-curricular and creative thinking in teacher education. Improving Schools, 10(2), 162-179.

Beghetto, R. A., & Kaufman, J. C. (2014). Classroom contexts for creativity. High Ability Studies, 25(1), 53-69.

Berkant, H. G., & Burun, Z. (2021). Öğretmenlerin yaratıcılığı destekleme durumları ile öğrencilerin yazma özerkliklerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 427-446.

Byra, M. (2000). A review of spectrum research: The contributions of two eras. Quest, 52, 229-245.

Carmeli, A., Meitar, R., & Weisberg, J. (2006). Self-leadership skills and innovative behavior at work. International Journal of Manpower, 27(1), 75–90.

Cengiz, C., & Serbes, Ş. (2014). Türkiye’deki beden eğitimi öğretmen adaylarının tercih ettikleri öğretim stilleri ve stillere ilişkin değer algıları. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 5(2), 21-34.

Cothran, D. J., Kulinna, P. H., Banville, D., Choi, E., Amade-Escot, C., Macphail, A., … et al. (2005). A cross-cultural investigation of the use of teaching styles. Research Quarterly For Exercise and Sport, 76, 193-201.

Cropley, A. J. (2001). Creativity in education & learning: A guide for teachers and educators. Koran Page.

Davies, D., Jindal-Snape, D., Digby, R., Howe, A., Collier, C., & Hay, P. (2014). The roles and development needs of teachers to promote creativity: A systematicreview of literature. Teaching and Teacher Education, 41, 34-41.

Demiral, S. (2021). Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlerin kullandıkları öğretim stilleri ve stillere ilişkin algılarının incelenmesi (Edirne Örneği). Turkish Journal of Sport and Exercise, 23(3), 359-373.

Demirhan, G. (2006). Spor eğitiminin temelleri. Bağırgan Yayımevi.

Demirhan, G., Bulca, Y., Altay, Y., Şahin, R., Güvenç, A., Aslan, A., … et al. (2008). Beden eğitimi öğretim programları ve programların yürütülmesine ilişkin paydaş görüşlerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 19(3), 157–180.

Demirkale, O. C. (2015). Görsel sanatlar dersinin yaratıcı düşünme becerilerine katkısının incelenmesi, [Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Dikici, A. (2014). Relationships between thinking styles and behaviors fostering creativity: An exploratory study for the mediating role of certain demographic traits. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(1), 179-201.

Dönmez, A. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri ve kişilik özeliklerinin belirlenmesi (Sakarya İli Örneği) [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Ekici, İ. D. (2016). Öğretmenler öğrenme ortamında öğrencilerin yaratıcılığını destekleme düzeylerine ilişkin kendilerini nasıl değerlendiriyorlar. Turkish Studies, 11(3), 1287-1308.

Erdoğan, T., Akkaya, R., & Akkaya, S. Ç. (2009). Theeffect of the Van Hiele model based instruction on the creative thinking levels of 6th gradeprimary school students. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 9(1), 181-194.

Fernández, M., & Espada, M. (2021). Knowledge, education and use of teachingstyles in physical education. International Journal of Instruction, 14(1), 379-394.

Forrester, V., & Hui, A. (2007). Creativity in the Hong Kong classroom: What is the contextual practice? Thinking Skills and Creativity, 2(1), 30-38.

Garaigordobil, M. (2006). Intervention in creativity with children aged 10 and 11 years: Impact of a play program on verbal and graphic–figural creativity. Creativity Research Journal, 18(3), 329-345.

Gelen, İ. (2002). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde düşünme becerilerini kazandırma yeterliklerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 100–119.

Görgen, İ., & Karaçelik, S. (2009). Okul öncesi öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerileri düzeylerinin karşılaştırmalı incelemesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 23, 129-146.

Hein, V., Ries, F., Pires, F., Caune, A., Emeljanovas, A., Ekler, J. H., … et al. (2012). The relationship between teaching styles and motivation to teach among physical education teachers. Journal of Sports Science and Medicine, 11, 123-130.

Horng, J. S., Hong, J. C., ChanLin, L. J., Chang, S. H., & Chu, H. C. (2005). Creative teachersand creative teaching strategies. International Journal of Consumer Studies, 29(4), 352-358.

Jaakkola, T., & Watt, A. (2011). Finnish physical education teachers’ self-reported use and perceptions of Mosston and Ashworth’s teaching styles. Journal of Teaching in Physical Education, 30(3), 248-262.

Karaduman, G. B., & Çiftçi, C. (2018). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleyici davranışlarının incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(3), 242-262.

Kaya, N. G. (2018). Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleme düzeylerinin belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 16(2), 157-175.

Keleşoğlu, S., & Kalaycı, N. (2017). Dördüncü sanayi devriminin eşiğinde yaratıcılık, inovasyon ve eğitim ilişkisi. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(12), 69-86.

Kesicioğlu, S. O., & Deniz, Ü. (2014). Okulöncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Electronic Turkish Studies, 9(8), 651-659.

Keske, G. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri ve karşılaştıkları sorunlar (Gaziantep İli Örneği) [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Kılıç, A. F. (2017). Öğretmenlerin yaratıcı düşünceyi destekleme davranışlarının incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 87-115.

Kulinna, P. H., & Cothran, D. J. (2003). Physical education teachers’ self-reporteduse and perceptions of various teaching styles. Learning and Instruction, 13, 597-609.

Leylak, D., & Say, S. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı kişilik özellikleri ile yaratıcılığı destekleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 177-190.

Macfadyen, T., & Campbell, C. (2006, May 15-18). An investigationin to the teachingstyles of secondary school physical education teachers [BERA 2005 Conference].

Mosston, M. (1981). Teaching physical education, Merrill Publishing Company.

Mosston, M., & Ashworth, S. (2008). Teaching physical education: First online edition. Spectrum Institute for Teaching and Learning.

Mueller, J., Wood, E., Willoughby, T., Ross, C., & Specht, J. (2008). Identifying discriminating variables between teachers who fully integrate computers and teachers with limited integration. Computers and Education, 51(4), 1523–1537.

Ozkal, N. (2014). Relationships between teachers’ creativity fostering behaviors and their self-efficacy beliefs. Educational Research and Reviews, 9(18), 724–733.

Özen, Y. (2012). Yaratıcı öğrenme. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 3(6), 231-256.

Parsak, B. (2018). Ortaokul beden eğitimi öğretmenlerinin algılanan ve gözlenen beden eğitimi öğretim stili tercihleri ve stillere yönelik değer algıları [Yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Rubenstein, L.D., McCoach, D.B., & Siegle, D. (2013). Teaching for creativity scales: An instrument to examine teachers’ perceptions of factors that allow for the teaching of creativity. Creativity Research Journal, 25(3), 324-334.

Runco, M. A. (1994). Creativity and its discontents. Ablex.

Runco, M. A. (2010). Divergent thinking, creativity, and ideation” in The Cambridge handbook of creativity. Cambridge University Press, 413–446.

Runco, M. A., & Acar, S. (2012). Divergent thinking as an indicator of creative potential. Creativity Research Journal, 24, 66–75.

Sanchez, B., Byra, M., & Wallhead, T.L. (2012). Students’ perceptions of thecommand, practice, and inclusion styles of teaching. Physical Education and Sport Pedagogy, 17(3), 317-330.

Saraç, L., & Muştu, E. (2013). Öğretmen adaylarının beden eğitimi öğretim stillerini kullanım düzeyleri ile stillere ilişkin değer algılarının incelenmesi. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 112-124.

Saraç-Yılmaz, L., İnce, M. L., Kirazcı, S., & Çiçek, Ş. (2005). Beden eğitimi öğretmenlerinin ders zaman yönetimi davranışları ve kullandıkları öğretim yöntemleri. Gazi Beden Eğitimi veSpor Bilimleri Dergisi, 10(2), 3-10.

Shamay-Tsoory, S. G., Adler, N., Aharon-Peretz, J., Perry, D., & Mayseless, N. (2011). The origins of originality: The neural bases of creative thinking and originality. Neuropsychologia, 49(2), 178-185.

Sternberg, R. J. (2003). Creative thinking in theclassroom. Scandinavian Journal of Educational Research, 47(3), 325–338.

SueSee, B., & Edwards, K. (2011, April 10-12). Self-identified and observed teaching styles of senior physical education teachers in Queensland schools. [In Proceedings of the 27th Australian Council for Health, Physical Education and Recreation Conference] University of Southern Queensland.

Syrmpas, I., Digelidis, N., & Watt, A. (2016). An examination of greek physical educators’ implementation and perceptions of spectrum teachingstyles. European Physical Education Review, 22(2), 201-214.

Şirinkan, A., & Erciş, S. (2009). İlköğretim okullarındaki beden eğitimi ve spor derslerinde uygulanan öğretim yöntemleri ve ölçme – değerlendirme kriterlerinin araştırılması. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 184-189.

Tabachnick, B. G., & Fidell L. S. (2013). Using multivariate statistics. Pearson.

Tan, A. G. (2001). Elementary school teachers’ perception of desirable learning activities: A Singapore an perspective. EducationalResearch, 43(1), 47-61.

Temelli, A., & Kurt, M. (2011). Biyoloji öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri ve bu yöntemlerin öğrenci başarısına etkileri hakkındaki görüşleri. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2),65-76.

Torrance, E., & Goff, K. (1989). A quietrevolution. Journal of Creative Behavior, 23(2), 136-145.

Ünlü, H., & Aydos, L. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntemleri. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 40-51.

Ünlü, H., & Aydos, L. (2007). Öğretmen görüşlerine göre; beden eğitimi derslerinde öğretmenlerin ve öğrencilerin tercih ettikleri öğretim yöntemleri. Ahi Evran ÜniversitesiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 71-81.

Vural, C. T. (2008). Sosyal bı̇lgı̇lereğı̇tı̇mı̇nde yaratıcı düşünme: Yeni ilköğretı̇m programı beşı̇ncı̇ sınıf sosyal bı̇lgı̇leröğretı̇mı̇nde kullanılan etkı̇nlı̇klerı̇n yaratıcılığı geliştirmesi açısından değerlendirilmesi. [Yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ward, T. B. (2009). Themultipleroles of educators in children’screativity. In A.-G. Tan (Ed.), Creativity: A Handbook for Teachers. Singapur: World Scientific.

Yenilmez, K., & Yolcu, B. (2007). Öğretmen davranışlarının yaratıcı düşünme becerilerinin gelişimine katkısı. Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 95-105.

Yıldız, A., & Baltacı, S. (2018). İki farklı kurumda çalışan ortaokul matematik öğretmenlerinin yaratıcılığı destekleme durumlarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1392-1418.

Yıldız, E. (2012). İlk ve ortaöğretimde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor derslerinde kullandıkları öğretim yöntemleri ve karşılaştıkları sorunların incelenmesi [Yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Yıldız, E., & Kangalgil, M. (2014). Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki yeterlikleri ve kullandıkları öğretim yöntemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 61-76.

Yılmaz, S. H. (2019). Beden eğitimi ve spor derslerinde kullanılan öğretim yöntemlerinin belirlenmesi [Yüksek lisans tezi, Bartın Üniversitesi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yoncalık, O. (2009). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin beden eğitimi dersindeki başarılarına üç öğretim stilinin etkileri. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 11(3), 33–46.

Published

12/29/2023

How to Cite

Makaraci, M., Certel, Z., & Bahadir, Z. (2023). Creativity fostering behaviors with respect to using teaching styles of physical education teachers. Journal of ROL Sport Sciences, 4(4), 1341–1359. https://doi.org/10.5281/zenodo.10432033