Investigation of the relationship between social appearance concerns and negative assessment fear levels in university students


Abstract views: 220 / PDF downloads: 226

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10036548

Keywords:

Fine arts, negative evaluation, social appearance, sports sciences

Abstract

This research was conducted to investigate the relationship between students’ social appearance anxiety and fear of negative evaluation. The population of the research consists of 3038 students studying at Kocaeli University, Faculty of Physical Education and Faculty of Fine Arts, and the sample consists of 894 students, 524 males and 370 females, who participated voluntarily. To obtain the data in the study, the "Social Appearance Anxiety Scale SGKS" and the "Fear of Negative Evaluation Scale" (ADKS) were used. During the data analysis process, frequency analysis was used to determine the demographic characteristics of the participants, skewness and kurtosis values were used to determine whether the data were normally distributed, correlation analysis was used to determine the relationship between the scales, and regression analysis was used to measure the effect of the variables. The analysis revealed a positive relationship between social appearance anxiety and fear of negative evaluation scales (p<0.05). When the results of the analysis were examined, it was found that students’ social appearance anxiety had an impact on their fear of negative evaluation scores. (F=203.435; p<0.01). Therefore, students experience anxiety when they have a negative perception of their social appearance, which can affect their social relationships.

References

Alemdağ, S., & Öncü, E. (2015). Öğretmen adaylarının fiziksel aktiviteye katılım ve sosyal görünüş kaygılarının incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport), 3(3), 287-300.

Altun Dinc, M. (2016). Lise öğrencilerinin sosyal görünüş kaygıları [Yüksek lisans tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Köroğlu, E. (2001). DSM-IV-TR tanı ölçütleri başvuru el kitabı. Hekimler Yayın Birliği.

Atik, D., Atik, C., Asaf, R., & Cinar, S. (2015). The effect of perceived social support by hemodialysis patients on their social appearance anxiety. Medicine Science, 4(2), 2210-2223.

Ayan, A., & Ünsar, A. S. (2015). Olumsuz değerlendirilmekten korkma düzeylerinin belirlenmesi: Bir devlet üniversitesi öğrencileri üzerine araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(5), 263-277.

Beck, A. T. (2005). Bilişsel terapi ve duygusal bozukluklar. Litera Yayıncılık.

Bilbek, M., & Yılmaz, C. Y. (2014). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sosyal karşılaştırma düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi, 12(2), 105-112.

Biolcati, R. (2017). The role of self-esteem and fear of negative evaluation in compulsive buying. Frontiers in Psychiatry, (8), 74.

Cash, T. F., & Fleming, E. C. (2002). The impact of body image experiences: Development of the body image quality of life inventory. Journal of Eating Disorder, (31), 455-460. DOI: 10.1002/eat.10033

Ciba, B. (2018). Üniversite öğrencileri arasında sosyal medya kullanımı ve sosyal kaygı arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi].

Çam S., Sevimli D., & Yerlikaya E. (2010). Olumsuz değerlendirilmekten korkma ölçeğine ilişkin bir geçerlik güvenirlik çalışması. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 132-140.

Çelen, N. (2007). Ergenlik ve genç yetişkinlik. Papatya Yayıncılık.

Çetin, B., Doğan, T., & Sapmaz, F. (2010). Olumsuz değerlendirilme korkusu ölçeği kısa formunun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 35(156).

Çetin, B., İlhan, M., & Yılmaz, F. (2014). Olumsuz değerlendirilme korkusu ve akademik risk alma arasındaki ilişkinin kanonik korelasyonla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 135-158.

Dilbaz, N. (1997). Sosyal fobi. Psikiyatri Dünyası Dergisi, (1), 18–24.

Doğan, T. (2010). Sosyal görünüş kaygısı ölçeğinin Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (39), 151-59.

Doğan, T. (2011). Sosyal görünüş kaygısı ölçeğinin psikometrik özelliklerinin ergenlerden oluşan bir örneklemde incelenmesi. İlköğretim Online, 10(1), 12-19.

Doğan, T., & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 157-168.

Dönmez, Ş. N. (2018). Evli çiftlerde sosyal görünüş kaygısı ile cinsel doyum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Erişen, M.A., Kesen, N. F., & Daşbaş, S. (2020). Psikoloji, PDR ve sosyal hizmet öğrencilerinin duygu stilleri, olumsuz değerlendirilme korkusu ve algılanan sosyal yetkinlik düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 31(4), 1599-1623.

Erkan, Z., Çam, S., & Güçray, S. (2002). Ergenlerin sosyal kaygı düzeylerinin ana baba tutumları ve cinsiyet açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10)64-75.

Göksan, B. (2007). Ergenlerde beden imajı ve beden dismorfik bozukluğu [Uzmanlık Tezi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi].

Göksel, A. G., Caz, Ç., Yazıcı, Ö. F., & Zorba, E. (2018). Spor hizmeti alan bireylerin sosyal görünüş kaygısı ve öznel mutluluklarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 88101.

Hart, T. A., Flora, D. B., Palyo, S. A., Fresco, D. M., Holle, C., & Heimberg, R. C. (2008). Development and examination of the social appearance anxiety scale. Assessment, (15), 48-59.

Hazel, M., Keaten, J., and Kelly, L. (2014), The relationship between personality temperament, communication reticence, and fear of negative evaluation, Communication Research Reports, 31(4), 339-347.

Irmak, M. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin olumsuz değerlendirilme korkusu ve öğrenmeye ilişkin tutumlarının incelenmesi [Yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi].

Işık, M. (2019). Erişkinlerin sosyal medya kullanım özelliklerinin sosyal görünüş kaygısı ve yeme tutumlarına etkisi [Yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi].

Jibeen, T., Baig, M. M. Z., & Ahmad, M. M. (2019). Fear of negative evaluation and communication apprehension: The moderating role of communicative competence and extraversion personality trait in Pakistani academia. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, (37), 185-201.

Kalemoğlu, Y., Erbaş, M. K., & Ünlü, H. (2014). Ergenlerin sosyal görünüş kaygıları ile beden eğitimi dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 8(1), 121-130.

Karabulut E. O., & Bahadır Z. (2013). Ümit milli judo takımının olumsuz değerlendirilmekten korkma ve empatik eğilim düzeylerinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 108-115.

Kılıç, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin sosyal görünüş kaygıları ile benlik saygıları ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Doktora tezi. Selçuk Üniversitesi].

Kılınç, E. (2023). Yetişkin bireylerde depresyon, benlik saygısı, beden algısı ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi].

Kıral, B., & Saracaloğlu, S. (2018). Akademik sahtekarlık eğilimi ile olumsuz değerlendirilme korkusu arasındaki ilişki. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 323-359.

Kuo, C. T. (2013). Leisure ınvolvement, leisure benefits, quality of life, and job satisfaction. International Rewiew of Management and Business Research, 2(2), 421-428.

Ömür, Y. E., Aydın, R., & Argon, T. (2014). Olumsuz değerlendirilme korkusu ve akademik sahtekarlık. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi, 5(9), 131-149.

Özcan, H., Subaşı, B., Budak, B., Çelik, M., Gürel, Ş. C., & Yıldız, M. (2013). Ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde kadınlarda benlik saygısı, sosyal görünüş kaygısı, depresyon ve anksiyete ilişkisi. Journal of Mood Disorders, 3(3), 107-113.

Özpolat, Z. (2023). Spor bilimleri öğrencilerinin sosyal görünüş kaygısı, yaşam tatmini ve rekreasyon fayda düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Niğde ili örneği [Yüksek lisans tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi].

Rapee, R. M., & Heimberg, R. G. (1997). A cognitivebehavioral model of anxiety in social phobia. Behavioral Research and Therapy, 35(8), 741-756.

Senger, K. (2017). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin sosyal görünüş kaygı düzeylerinin incelenmesi. TURAN-SAM, 9(36), 751-756.

Soylu, Y., Atik, F., & Öçalan, M. (2017). Ergenlerin sosyal görünüş kaygısı düzeylerinin incelenmesi (Kırıkkale ili örneği). Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, (1), 38-45.

Subaşı, G. (2009). Ergenlerde sosyometrik statü gruplarına göre sosyal kaygı farklılıkları ve akran ilişkileri. Ege Eğitim Dergisi, 10(1), 1-23.

Tekkurşun Demir, G., Namlı, S., & Cicioğlu, H, İ. (2021). Takım ve bireysel sporlarla sosyal görünüş kaygısı sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumun belirleyicisi midir?. Spormetre The Journal of Physical Education and Sport Sciences, 19(4), 124-134.

Tok, M. (2021). Genç yetişkinlerde narsisistik kişilik özelliklerinin sosyal görünüş kaygısı ve yaşam doyumu ile ilişkisinin incelenmesi [Yüksek lisans tezi, Gedik Üniversitesi].

Tosun, M. (2013). Din görevlilerinde olumsuz değerlendirilme korkusu özgüven ilişkisi: Afyonkarahisar örneği [Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi].

Weeks, J. W., Heimberg, R. G., & Rodebaugh, T. L. (2008). He fear of positive evaluation scale: Assessing a proposed cognitive component of social anxiety. Journal of Anxiety Disorders, (22), 44-55.

WHO. (1993). ICD-10 Ruhsal ve davranışsal bozuklukların sınıflandırılması. Medikomat.

Yıldırım, T., Çırak, Y., & Konan, N. (2011). Öğretmen adaylarında sosyal kaygı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 85-100.

Published

10/27/2023

How to Cite

Akdeniz, H., & Sekban, G. (2023). Investigation of the relationship between social appearance concerns and negative assessment fear levels in university students . Journal of ROL Sport Sciences, 861–878. https://doi.org/10.5281/zenodo.10036548