Examination of motivation effects of participation in physical activity according to different variables


Abstract views: 35 / PDF downloads: 28

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.1259951

Keywords:

Physical Activity, Motivation, Demographic Characteristics

Abstract

Araştırma, modern teknolojinin insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle daha az aktif yaşam tarzlarının nedenlerini belirlemeyi ve fiziksel aktiviteye katılım motivasyon düzeylerini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, 939 gönüllü yetişkin birey üzerinde gerçekleştirilmiş niceliksel bir çalışmadır. Katılımcılara cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum, meslek ve aylık geliri içeren kişisel bilgi formu ve Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyon Ölçeği (FAKMÖ) uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 22.0 versiyonu kullanılarak yapılmış ve güvenilirlik Cronbach alfa analizi ile belirlenmiştir (0.704). Verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiş ve parametrik testler uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, cinsiyet değişkeni fiziksel aktiviteye katılım motivasyonunu etkilememiştir. Ancak, yaş, medeni durum, eğitim ve aylık gelir gibi değişkenlerde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Özellikle, 21-30 yaş aralığındaki ve bekar bireylerin motivasyon düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, eğitim düzeyi yüksek olan bireylerin ve kamu çalışanlarının fiziksel aktiviteye katılım oranları daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar, bireylerin yaşamlarındaki farklı durumların fiziksel aktiviteye katılım motivasyonunu önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir.

References

Akyüz, F., Güngörmüş, H. A., & Kayserili, A. (2024). The correlation between event and life satisfaction and curiosity and discovery levels of ındividuals participating in activities in recreational areas. Journal of Sport Sciences Research, 9(1), 17-33. https://doi.org/10.25307/jssr.1352956

Akyüz, M., Agar, M., Akyüz, Ö., & Dogru, Y. (2016). Motivational Factors Affecting Athletes İn Selecting The Sport Branches Of Athletics, Ski And Tennis. Journal Of Education And Training Studies, 4(12), 160-165.

Ardahan, F. (2011). The profile of the Turkish mountaineersand rock climbers: The reasonsand the carried benefitsfor attaending outdoor sports and life satisfaction level. Masarykova Univerzita, StudiaSportiva, SelectedPapers, 5(3), 285-296.

Ardahan, F. (2013). Examining the factors that motivate individuals to recreational sports activities according to various demographic variables using the remm scale: Antalya case. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(2), 1-15.

Ardahan, F., & Lapa, T. Y. (2011). Outdoor recreation: the reasons and carried benefits for attending outdoor sports of the participants of cycling and/or trekking activities. Journal of Human Sciences, 8(1), 1327-1341.

Bouchard, C. E., Shephard, R. J., & Stephens, T. E. (1994). Physical activity, fitness, and health: International proceedings and consensus statement. In International consensus symposium on physical activity, fitness, and health, 2nd, May, 1992, Toronto, ON, Canada. Human Kinetics Publishers.

Buckworth, J., Nigg, C., (2004). Physical Activity, Exercise, and Sedentary Behavior in College Students. Journal of American College Health. 53(1): 28-34.

Bulgu, N., Koca, C., & Aşçı, F. H. (2008) Daily life women and physical activity. Journal of Sport Sciences Hacettepe J. of Sport Sciences, 18(4), 167-181

Ceylan, L., Bilen, E., Eliöz, M., & Küçük, H. (2022). Comparison of motivation levels of outdoor and ındoor athletes studying physical education and sports training. Journal of Educational Issues, 8(1), 629–642.

Crocker, P. R. E., & Faulkner, R. A. (1999). Self-report of physical activity intensity in youth: Gender and grade level considerations. Avante Ontarıo, 5, 43-51.

Çağlar, E. Ç., & Taşkıran, C. (2024). Aquatic exercise and potential health effects. International Journal of Religion, 5(5), 337–344.

David, O. A., Costescu, C., Cardos, R., & Mogoaşe, C. (2020). How effective are serious games in promoting mental health and health-related behavior change in children and adolescents? A systematic review and meta-analysis. Springer.

Demirtürk, F., Günal, A., & Alparslan, Ö. (2017). Defining the physical activity level of health sciences students. Journal of Occupational Therapy and Rehabilitation, 5(3), 169-178.

Durosini, I., Savioni, L., Triberti, S., Guiddi, P., & Pravettoni, G. (2021). The motivation journey: a grounded theory study on female cancer survivors’ experience of a psychological intervention for quality of life. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(3), 950.

Ergün, H.F. (2005) Motivation and motivation techniques, electronic. Journal of Social Sciences 4(14), 67-79.

Giles-Corti, B., & Donovan, R. J. (2002). The relative influence of individual, social and physical environment determinants of physical activity. Social Science & Medicine, 54(12), 1793-1812.

Gülü, M., & Yapıcı, H. (2022). Adolescents’ perspectives on physical activity motivators: A cross-sectional study. Journal of Kırıkkale University Faculty of Medicine, 24(2), 388-396.

Hargreaves, M., & Spriet, L. L. (2020). Skeletal muscle energy metabolism during exercise. Nature Metabolism, 2(9), 817-828.

Hudson, J., & Njororai Simiyu, W. W. (2022). Accessibility of walking and biking as forms of exercise in Harris County, Texas, USA. Journal of Education and Recreation Patterns, 3(2),77-89.

Işık, Ö., K. Özarslan, A., & Bekler, F. (2015). The relationship between physical activity, sleep quality and depression in university students, Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 9(9), 65-73.

Kasırga, Z., Odabaşıoğlu, M.E., & Dedeoğlu, T. (2021) Investigation of physical activity level and exercise benefit/barrier perceptions in university students. Journal of Social Research and Management, 1, 83-95.

Kim, I., & Ahn, J. (2021). The effect of changes in physical self-concept through participation in exercise on changes in self-esteem and mental well-being. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10), 5224.

Lapa, T. Y., & Korkmaz, N. H. (2017). Effect of physical activity levels on negative and positive affect comparison to the gender: Sample of Akdeniz and Uludağ Universities Fiziksel aktivite düzeyinin pozitif ve negatif duygu durumuna etkisinin cinsiyete göre karşılaştırılması: Akdeniz ve Uludağ Üniversiteleri örneği. Journal of Human Sciences, 14(4), 3177-3187.

Lovell, G. P., El Ansari, W., & Parker, J. K. (2010). Perceived exercise benefit sand barriers of non-exercising female university students in the United Kingdom. International Journal of Environmental Research and Public Health, 7(3), 784-798.

Odağ, Ö., Uluğ, Ö. M., Kanık, B., & Maganić, M. M. (2023). Exploring the context sensitivity of collective action motivations and the mobilizing role of social media: A comparative ınterview study with activists in Germany and Turkey. Political Psychology, 44(2), 235-255.

Opstoel, K., Chapelle, L., Prins, F. J., De Meester, A., Haerens, L., Van Tartwijk, J., … et al. (2020). Personal and social development in physical education and sports: A review study. European Physical Education Review, 26(4), 797-813.

Özcebe, H. (2002). Approach to adolescent problems in primary care. TTB Sted, 11(10), 374-377.

Özer, K. (2001). Fiziksel uygunluk. Nobel Yayın Dağıtım.

Palenzuela-Luis, N., Duarte-Clíments, G., Gómez-Salgado, J., Rodríguez-Gómez, J. Á., & Sánchez-Gómez, M. B. (2022). Questionnaires assessing adolescents’ self-concept, self-perception, physical activity and lifestyle: A systematic review. Children, 9(1), 91.

Paluska, S. A., & Schwenk, T. L. (2000). Physical activity and mental health: current concepts. Sports Medicine, 29, 167-180.

Raiola, G. & DiDomenico, F. (2021). COVID-19 salgını sırasında fiziksel ve sportif aktivite. Beden Eğitimi ve Spor Dergisi, 21, 477-482.

Rowland, P. W., Freedson, P. (1994). Physical activity, fitness and health in children: A Close Look. Pediatrics, 93, (4), 669-672.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective. Contemporary Educational Psychology, 61, 101860.

Silvi, M., & Padilla, E. (2021). Pro‐environmental behavior: Social norms, intrinsic motivation and external conditions. Environmental Policy and Governance, 31(6), 619-632.

Şahin, H.M., Ekici, H. (2013). Demografik özelliklere göre Gaziantep’te yaşayan insanların fiziksel aktivitede bulunmama nedenlerine yönelik bir uygulama. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(4) 87-100.

Tekkurşun Demir, G., & Cicioğlu, H. İ. (2018). Physical activity participation motivation scale (MSPPA): Validity and reliability study. International Journal of Human Sciences, 15(4). 2479-2492.

Tekkurşun Demir, G., İlhan, E. L., Esentürk, O. K. & Kan, A. (2018). Motivation scale for sports participation of people with disabilities (MSSPPD): A study of validityandreliability. Spormetre, 16(1), 95-106.

Tınaz, P. (2005). Çalışma yaşamından örnek olaylar. Beta BasımYayım.

Uğurlu, D., Emlek, B., Yapıcı, H., Gök, O., Ünver, R., Sofuoğlu, M., ... et al. (2023). Kırsal ve kentsel yerde yaşayan türk yetişkinlerinin fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi. Egzersiz Bilimi ve Fiziksel Aktivite İncelemeleri Dergisi, 1(1), 12-23.

Ünver, R. (2022). A Study on the effects of university students’ motivation to participate in physical activity on quality of life: The case of Kırıkkale university. Journal of Education and Recreation Patterns, 3(2), 90-99.

Van Lankveld, W., Linskens, F., & Stolwijk, N. (2021). Motivation for physical activity: Validation of the dutch version of the physical activity and leisure motivation scale (PALMS). International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(10), 5328.

Yapıcı, H., Yagın, F. H., Emlek, B., Uca, E., Ayyıldız, E., Ahmedov, F., ... et al. (2023). Fiziksel aktiviteye katılımın önündeki engellerin incelenmesi: Yetişkinler üzerinde bir araştırma. Egzersiz Bilimi ve Fiziksel Aktivite İncelemeleri Dergisi, 1(1), 1-11.

Yıldırım, M., & Bayrak, C. (2017) Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılım düzeylerinin demografik özelliklere göre belirlenmesi (Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Örneği). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 54, 310-330.

Yılmaz. A. & Ulaş, M., (2016). Making goals physical activity of women and challenges faced in recreactional areas. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 27(3), 101–117.

Downloads

Published

06/30/2024

How to Cite

Ugurlu, D., Unver, R., Yapici, H., & Bulut, Y. (2024). Examination of motivation effects of participation in physical activity according to different variables. Journal of ROL Sport Sciences, 5(2), 239–256. https://doi.org/10.5281/zenodo.1259951