The relationship between perceived helicopter parenting attitudes and social media addiction in athletes


Abstract views: 35 / PDF downloads: 27

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12600080

Keywords:

Helicopter parenting, social media addiction, athlete, attitude

Abstract

Parenting attitudes are a crucial factor in children’s healthy development. The nature of these attitudes and how children perceive their parents’ attitudes and behaviors influence their tendency towards positive or negative behaviors. This study, which employs a survey model, aims to examine athletes’ perceptions of helicopter parenting attitudes and their social media addictions. The study group consists of 271 volunteer athletes (114 females and 157 males) licensed in various clubs in Ankara, selected using a convenient sampling method. “Perceived Helicopter Parent Attitude Scale” and “Adolescent Social Media Addiction Scale” were used in the study. An examination of the skewness-kurtosis values of the data revealed a homogeneous distribution. Accordingly, parametric tests such as the t-test and ANOVA were applied, and a correlation analysis was conducted for the age variable. The results indicate that athletes’ perceptions of helicopter parenting by their mothers and fathers are influenced by the gender variable, while other variables have no significant effect. It was also found that the variables used in the study had no effect on the group’s levels of social media addiction. Additionally, a low level, negative significant relationship was found between the age variable and athletes’ perceived helicopter parenting attitudes and social media addiction.

References

Ağdemir, S. (1991). Aile ve eğitim. Aile ve Toplum, 1(1), 1-4. https://dergipark.org.tr/tr/download/article file/198056

Altun, D. (2022). Ergenlerde sosyal medya bağımlılığının ebeveyn tutumları ile ilişkisi (Tez No. 749015) [Yüksek Lisans Tezi, KTO Karatay Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Akman T. P., & Demir, M. (2023). Sosyal medya fenomenlerine bağlanmışlık ile algılanan helikopter ebeveyn tutumları arasındaki ilişki. Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 10(1), 17-36. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2977923

Argın, S. F. (2013). Ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının incelenmesi (Çekmeköy örneği) (Tez No. 327660) [Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Artır, E. K. (2022). Helikopter ebeveyn tutumu ile yetişen annelerin kendi öz yeterlilik inançları ile çocuklarının öz düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Tez No. 812930) [Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Atalay, R. (2014). Lise öğrencilerinin sosyal medyaya ilişkin tutumları ile algıladıkları sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişki (Bahçelievler ilçesi örneği) (Tez No. 381759) (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Baykan, N. (2014). Anne-baba tutumları ile internet bağımlılık düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Sultanbeyli ilçesi örneği) (Tez No. 393209) [Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Bradley-Geist, J., & Olson-Buchanan, J. (2014). Helicopter parents: An examination of the correlates of overparenting of college students. Education Training, 56(4), 314-328. https://doi.org/10.1108/ET-10-2012-0096

Buyrukoğlu, E., Tanir, H., Özdemir, M., & Karagöz, S. (2024). Futbol, Voleybol ve Basketbol branşlarında aktif olarak yer alan amatör sporcuların algılanan başarı motivasyonu ile ebeveyn tutumlarının incelenmesi. The Online Journal of Recreation and Sports, 13(2), 172-183. https://doi.org/10.22282/tojras.1435804

Campanelli, E. (2009). The internet’s impact on social isolation [Unpublished Master’s Thesis]. Kean University.

Cavga, Z. (2019). Lise öğrencilerinde aile yaşam doyumu ile psikolojik dayanıklılık ve sosyal medya kullanım bozukluğu arasındaki ilişkinin incelenmesi (Tez No. 586513) [Yüksek Lisans Tezi, Sabahattin Zaim Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Checa, P., & Abundis-Gutierrez A. (2017). Parenting and temperament influence on school success in 9-13 year olds. Frontiers in Psychology, (8), 543.

Circi, C., & Akbaş, Ö. (2023 February 13-14). A new trend in parenting in Turkey’s changing family structure: Helıcopter parenting. Skenderi, L. (Edt.) 3. International Antalya Scientific Research and Innovative, Studies Congress (pp.728-737), Antalya, Türkiye.

Cuma, Y. (2020). Ergenlerde sosyal medya bağımlılığı, ruhsal sorunlar ve sosyal beceri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Tez No. 640546) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Çakırlı, N. (2017). Anne-babaların çocuk yetiştirme tutumları ile 5-6 yaş aralığındaki çocukların özgüven düzeyinin incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Doğu Akdeniz Üniversitesi.

Çayırlı, E. (2017). Sosyal medya kullanım özelliklerinin kişilik yapılanmaları, yaşam doyumu ve depresyon açısından incelenmesi (Tez No. 475936) [Yüksek Lisans Tezi, Işık Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Çetin-Avcı, S., & Güleç-Şatır, D. (2020). Yeni bir kavram: Helikopter ebeveynlik. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3(2), 163-168. https://doi.org/10.38108/ouhcd.738884

Demirbozan, N. (2019). Ergenlerde dijital oyun bağımlılığının anne baba tutumu ve benlik saygısı ile ilişkisinin incelenmesi (Tez No. 547745) [Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Erdoğan, G. (2013). 13-18 yaş obez tanısı almış ergenlerin anne-baba tutumu ve sosyal fizik kaygı ile ilişkisinin normal ergenlerle karşılaştırılması (Tez No. 344822) [Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Eunjoo, J., Woosang, H., Seonghee,K., Hyelim, S., Yue, Z., & Zhenqiang Z. (2019). Relationships among helicopter parenting, self-efficacy, and academic outcome in American and South Korean college students. Journal of Family Issues, 40(18), 2849-2870.

Gökçearslan, Ş., & Günbatar, M. S. (2012). Orta öğrenim öğrencilerinde internet bağımlılığı. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2 (2), 10-24.

Gui, T., & Koropeckyj-Cox, T. J. (2016). I am the only child of my parents: Perspectives on future elder care for parents among Chinese only-children living overseas. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 31(3), 255-275.

Gündüz-Algünerhan, R. (2017). 12-14 yaşındaki ergenlerde algılanan ana baba tutumları benlik algısı ve psikolojik sağlamlık (Tez No. 458551) [Yüksek Lisans Tezi, Gelişim Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

High, A. C., & Caplan, S. E. (2009). Social anxiety and computer-madiated communication during initial interactions: Implications for the hyperpersonal perspective. Computers in Human Behavior, 25(2), 475-482. https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.10.011

Hong, J. C., Hwang, M. Y., Kuo, Y. C., & Hsu, W. Y. (2015). Parental monitoring and helicopter parenting relevant to vocational student’s procrastination and selfregulated learning. Learning and Individual Differences, 42, 139-146.

Hunt, J. (2008). Make room for daddy and mommy: Helicopter parents are here. The Journal of Academic Administration in Higher Education, 4(1), 9-11. http://millennialleaders.com/Helicopter_Parents.pdf

Kahraman, S. (2011). Çocukların algıladıkları ebeveyn tutumlarının sigara algıları üzerine etkisinin incelenmesi (Tez No. 281956) [Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Kahveci, S. (2022). Sınavla öğrenci alan okullardaki öğrencilerin, velilerinin helikopter ebeveyn tutumlarına ilişkin algıları: Merkezefendi İlçe Örneği [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Pamukkale Üniversitesi.

Karacan-Doğan, P., & Durmuş, G. (2023). Salon dansçıları ve halk oyuncuların beden imgesi esnekliği ile görünümle ilişkili sosyal medya bilinci arasındaki ilişkinin incelenmesi. ROL Spor Bilimleri Dergisi, Özel Sayı (1), 721-738. https://doi.org/10.5281/zenodo.8405315

Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Kavas, S. (2019). Yetişkin erkeklerin dürtüsel davranış, duygu düzenleme ve duyguları ifade eğilimlerinin algılanan babalık biçimi ve babaya duygusal erişilebilirlik açısından incelenmesi (Tez No. 583652) [Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Kelly, L., Duran, R. L., & Miller-Ott, A. E. (2017). Helicopter parenting and cell-phone contact between parents and children in college. Southern Communication Journal, 82(2), 102-114. https://doi.org/10.1080/1041794X.2017.1310286

Kırlıoğlu, M., Kayaalp, A., & Arslan, S. (2023). Güncel bir sorun olarak çocuklarda ekran bağımlılığı ve ebeveyn tutumları. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 7(2), 118-131. DOI: 10.55109/tushad.1360037

Koçak, Ç. V., & Şimşek, S. (2023). Sporcularda sosyal medya bağımlılığı ve uyku kalitesi ilişkisi. The Online Journal of Recreation and Sports, 12(4), 759-765. https://doi.org/10.22282/tojras.1318963

Kwon, K. A, Yoo, G., & Bingham G. E. (2016). Helicopter parenting in emerging adulthood: Support or barrier for Korean college students psychological adjustment? Journal of Child and Family Studies, 25(1), 136–145.

Kwon, K. A., Yoo, G., & De Gagne J. C. (2017). Does culture matter? A Qualitative inquiry of helicopter parenting in Korean American college students. Journal of Child and Family Studies, 26(7), 1979-1990.

Le Moyne, T., & Buchanan, T. (2011). Does “Hovering” matter? Helicopter parenting and its effect on wellbeing. Sociological Spectrum, 31(4), 399-418.

Loftis, L. (2014, April 17). Things we don’t discuss about helicopter parenting but should. The Federalist. http://thefederalist.com/2014/04/17/9-things-we-dont-discuss-about-helicopter-parentingbut-should/

Lotfi, S., Meydan, S., & Erbaş K. (2020). Investigation of the effects of perceived helicopter mother attitude on self-esteem and negative problem orientation in University students. Archives of Health Science and Research, 7(3), 231-237.

Merde, E. (2023). Dijital oyun bağımlılığı ve baba-ergen ilişkisi (Tez No. 814501) [Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Monacis, L., De Palo, V., Griffiths, M. D., & Sinatra, M. (2017). Social networking addiction, attachment style, and validation of the Italian version of the bergen social media addiction scale. Journal of Behavioral Addictions, 6(2), 178–186.

Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics: Use and interpretation. New Jersey London: Psychology Press.

Okumuş, V., & Parlar, H. (2018). Çocukların sosyal medya kullanım amaçları ve ebeveyn tutumları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(33), 357-367.

Orbatu, D., Eliaçık, K., Alaygut, D., Hortu, H., Demirçelik, Y., Bolat, N., … et al. (2020). Ergenlerde sosyal medya bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21, 56-61.

Orhan, S., Elmas, L., Atıcı, A. R., Erbaş, M. K., & Karahan, M. (2023). Genç takım sporcularında anne-baba tutumları ile prososyal ve antisosyal davranışlar arasındaki ilişki: Kesitsel araştırma. Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 15(3), 413-421.

Özbek, T. (2022). Bireylerin algılanan helikopter ebeveyn tutumları ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Tez No. 725637) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Özdemir, Z. (2019). Üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı. Beykoz Akademi Dergisi, 7(2), 91-105. https://doi.org/10.14514/byk.m.26515393.2019.7/2.91-105

Özel, E., & Zelyurt, H. (2016). Anne baba eğitiminin aile çocuk ilişkilerine etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 16(36), 9-34.

Polat, M. (2023). Antrenörlerin bakış açısından olumsuz ebeveyn davranışları (Tez No.821561) [Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Sarıdaş, E. (2021). Ebeveyn tutumlarının ergen bireylerdeki somatik belirti ve yaşam doyumuna etkisi (Tez No. 722703) [Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Seval, M. V., & Genç, B. (2018, Ekim 22-24). Annem başımda helikopter gibi̇ dönüyor: Helikopter ebeveynlik ve olumsuz etkileri̇ [Konferans Sunumu]. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, Ankara, Türkiye.

Soyöz-Semerci, Ö. U., & Balcı, E. V. (2020). Lise öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı üzerine bir alan araştırması: Uşak Örneği. Journal of Humanities and Tourism Research, 10(3), 538-567. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1467847

Terzioğlu, E. (2022). Ergenlerde sosyal medya bağımlılığı ile uyku kalitesi arasında yalnızlığın aracı rolü (Tez No.728367) [Yüksek Lisans Tezi, Rumeli Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Tetik, G., & Aktan, Z. D. (2021). Ergenlerde algılanan ebeveyn tutumu ve duygusal zekâ arasındaki ilişkide, dijital oyun bağımlılığının aracı rolünün incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, (24), 181-190.

Thatcher, A., & Goolam, S. (2005). Development and psychometric properties of the problematic Internet use questionnaire. South African Journal of Psychology, 35(4), 793- 809. https://hdl.handle.net/ 10520/EJC98345

Yaygır, C. (2018). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı depresyon ve benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Tez No. 529135) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Yetim, A. (2000). Sporun sosyal görünümü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 63-72.

Yıldırım, M. S. (2016). Ergenlerde internet bağımlılığının obezite ve benlik saygısı ile ilişkisinin incelenmesi (Tez No.413425) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Yılmaz, H. (2019). İyi ebeveyn, çocuğu için her zaman her şeyi yapan ebeveyn değildir: Algılanan helikopter ebeveyn tutum ölçeği (AHETÖ) geliştirme çalışması. Journal of Early Childhood Studies, 3(1), 3-30. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967201931114

Yılmaz, H. (2021). Özel yetenekli ergenlerin algıladıkları helikopter ebeveyn tutumunun psikolojik sağlamlık düzeylerine etkileri (Tez No.708678) [Yüksek Lisans Tezi, KTO Karatay Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Yiğit, E. (2017). Çocukların dijital oyun bağımlılığında ailelerin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Tez No. 480165 [Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Yüksel-Şahin, F., & Öztoprak, Ö. (2019). Ergenlerin sosyal medya bağımlılığı düzeylerinin benlik saygısına göre incelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (Özel Sayı), 363-377. https://doi.org/10.21733/ibad.613902

Published

06/30/2024

How to Cite

Karabulut, E. O. (2024). The relationship between perceived helicopter parenting attitudes and social media addiction in athletes. Journal of ROL Sport Sciences, 5(2), 294–308. https://doi.org/10.5281/zenodo.12600080