A research on the reasons to prefer the brand in the use of sports products


Abstract views: 116 / PDF downloads: 84

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7060061

Keywords:

Young, Sports product, Indıstry, Brand

Abstract

In Turkey, the ratio of the young consumer group to the total population is quite high. Young people's desire to buy; Their power to influence their families in directing them to purchasing behavior can be effective in the formation of new markets for the young population. Brand preferences of young people can shape their purchasing behaviors and shape the market. In this study, it is aimed to examine the reasons of secondary school students preferring the brand in the use of sports products. In the study, the reasons for brand preference were investigated in terms of gender, sports status, residence, type of school and the importance attributed to the brand, and demographic differences were tried to be revealed. The study group of the research consists of 628 secondary school students in Yozgat. Questionnaire method was used to collect data in the study. The survey consisted of two parts under the heading of “demographic and personal data” and "reasons for preferring the brand". In the study, it was found that there were differences between the reasons for brand preference of hıgh school students using sports products, according to gender, sports status, high school type, importance of the brand and place of residence. It is thought that the study will contribute to the literature and the sports industry about the reasons for brand preference in the use of sports products.

Author Biographies

Emrah Ozer, Sivas Cumhuriyet University

Translator      

 

 

Zuhal Yurtsızoglu, Sivas Cumhuriyet University

Translator      

 

Translator      

 

 

References

Acar, S. (2012). Kurumsal markaların tüketicilerin satın alma davranışı üzerine etkisi ve uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Ak, T. (2009). Marka yönetimi ve tüketici karar sürecine etkileri, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İşletme Ana Bilim Dalı, Karaman.

Akoğlu, H.İ. ve Doğaner, S. (2020). Sosyal medya kullanımının spor ürünü satın almaya etkisi: spor bilimleri fakültesi akademisyenleri üzerine nitel bir çalışma, Uluslararası Spor Egzersiz & Antrenman Bilimi Dergisi, Cilt 4, Sayı 4, 45–56.

Aktuğlu, I.K. ve Temel, A. (2006). Tüketiciler markaları nasıl tercih ediyor? kamu sektörü çalışanlarının giysi markalarını tercihini etkileyen faktörlere yönelik bir araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 43-59.

Atılgan, T. (2003). Ege üniversitesi öğrencilerinin tekstil ürünlerinin markaları hakkındaki görüşleri üzerine bir araştırma, Ege Academic Review, 3(1), 90-118,

Argan, M. ve Katırcı H. (2002). Spor pazarlaması, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Demir, N. (2013). Genç tüketicilerin demografik özelliklerinin marka tercih etme nedenlerinde ve marka sadakatlerinde oluşturduğu farklılığın belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı, Niğde.

Deniz, M. (2011). Markalı ürün tercihlerinin satın alma davranışları üzerindeki etkisi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (61), 243-268.

Dugalić, S. and Lazarević, S. (2016). The impact of celebrity athlete endorsement on purchasing habits, Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 435-446.

Durmaz, Y. ve Bahar-Oruç, R. (2011). Tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde sosyolojik faktörlerin etkisinin incelenmesine yönelik ampirik bir çalışma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (37) , 60-77,

Gürbüz, B. (2018). İstatistik evren ve örneklem, Ankara Üniversitesi, Erişim: 13.06.2021

Karahan, F. ve Adak, N. (2019). Tüketimin cinsiyeti: tüketim toplumunda gençlerin tüketim eğilimleri, Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, 2 (1) , 118-148.

Kılıç, S. (2016). Ki-kare testi. Journal of Mood Disorders, 6(3).

Koçoğlu, B. (2020). Kocaeli üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya kullanımı ve sosyal medya üzerinden sportif marka tercihlerinin incelenmesi, Bilim Uzmanlığı Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

Okumuş, A. (2013). Tüketici davranışı, 1. Baskı, Türkmen Yayınevi, s. 6, İstanbul.

Orhan, A.T. (2011). Tüketicilerin marka tercihlerine ilişkin tutumlarının belirlenmesinde reklamın rolü, Yüksek Lisans Tezi, Marmara üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, İstanbul.

Özsungur, F. (2017). Bilişsel yönü ile tüketici satın alma karar süreci ve global sınıflar teorisi uluslararası ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 1(2), 117-148.

Öztürk, E., Ünal, H. & Kepoğlu, A. (2020). Kişilik özelliklerinin spor markası tercih nedenleri üzerine etkisinin araştırılması, Spor Eğitim Dergisi, 4 (1) , 43-55.

Rezaei, V.Z. (2018). Hacettepe üniversitesi ergenlerde modayı takıp etmem, marka seçimi ve arkadaş ilişkisi, yıldırım beyazıt anadolu lisesi, öğretmen necla kızılbağ anadolu lisesi ve özel büyük kolej örneği. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Bilim Dalı, Ankara.

Sözen, M.E. (2013). tüketicilerin teknoloji ürünlerindeki marka tercihini belirleyen faktörler, Yüksek Lisans Tezi, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler, Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İzmir.

Tibet, E.(2019). Reklamlarda ünlü kullanımının x & y kuşağı Tüketicilerinin marka değiştirme ve tekrar satın alma niyetleri üzerindeki etkisi: spor markaları üzerine bir araştırma. Yüksek lisans tezi, Marmara üniversitesi. İstanbul.

Tanrıverdi, F.N. (2018). Ortaöğretim öğrencilerinde spor ürünlerinde marka algısı, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Samsun.

Tozoğlu, E. (2009). Türkiye’deki ve amerika’daki spor yüksek okulu öğrencilerinin spor ürünlerinde marka tercihini etkileyen faktörlerin araştırılması ve karşılaştırılması, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul.

Yurtsızoğlu, Z. (2020). Spor takımı taraftarı lise öğrencilerinin, hedonik tüketim eğilimi, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 146-162.

Published

09/15/2022

How to Cite

Ozer, E., & Yurtsızoglu, Z. (2022). A research on the reasons to prefer the brand in the use of sports products. ROL Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 14–28. https://doi.org/10.5281/zenodo.7060061