The effect of digital literacy levels of sports sciences faculty students on e-learning attitude


Abstract views: 121 / PDF downloads: 61

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10430663

Keywords:

Digital literacy, e-learning attitude, sports

Abstract

The aim of this research is to determine the effect of digital literacy level of individuals studying at the Faculty of Sport Sciences on their e-learning attitude. The study group of the research consists of a total of 203 participants studying at the Faculty of Sport Sciences of a public university in the 2021-2022 academic year. The research was based on the relational screening model. Personal information form and Digital Literacy and Attitude Scales towards E-Learning were used as data collection tools in the study. In the process of data analysis, Parametric tests were used as a result of the data set meeting the normal distribution parameters. When the research results are examined; It can be stated that the digital literacy levels of the participants are slightly above the average and their e-learning attitudes are at an average level. It was determined that the e-learning attitude and digital literacy levels did not differ statistically according to the gender variable, and according to the athlete license variable, the e-learning attitudes of the participants were higher in favor of those with a license. Another finding obtained from the research is that the digital literacy feature has the power to explain the e-learning attitude by 17%. Therefore, it can be stated that the digital literacy feature is also important in order to improve the e-learning attitude of individuals.

References

Acar, Ç., (2015). Anne ve babaların ilkokul ortaokul ve lise öğrencisi çocukları ile kendilerinin dijital okuryazarlıklarına ilişkin görüşleri [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Adıgüzel, A. (2011). Bilgi okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 15-28.

Aksoy, N. C., Karabay, E., & Aksoy, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Selçuk İletişim, 14(2), 859-894.

Ayu, M. (2020). Online learning: Leading e-learning at higher education. The Journal of English Literacy Education: The Teaching and Learning of English as a Foreign Language, 7(1), 47-54.

Baydar-Arıcan, H. Ö. (2022). Sporcu-sedanter öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğiliminin dijital okuryazarlık düzeyine etkisi ve bazı değişkenler bakımından incelenmesi. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 38-48.

Bilen, Ö., & Kaban, A. (2020). Dijital okuryazarlık dersini uzaktan eğitimyöntemiyle alan öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutumları. Turkish Studies-Information Technologies and Applied Sciences, 15(3), 389-400.

Bozkurt, T. M. (2021). Spor bilimleri fakültesinde eğitim alan öğrencilerin sporda e-öğrenmeye yönelik tutumları, akademik erteleme davranışları ve duygusal zekâ özelliğinin incelenmesi [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Bükücü, Ç. C. (2010). Üniversite öğretim elemanlarının e-öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluluk düzeyleri. Yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Castilla, D., Botella, C., Miralles, I., Bretón-López, J., Dragomir-Davis, A. M., Zaragoza, I., … et al. (2018). Teaching digital literacy skills to the elderly using a social network with linear navigation: A case study in a rural area. International Journal of Human-Computer Studies, 118, 24-37.

Demir, Ö. (2015). Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının e-öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesi; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği [Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi.

Direkçi, B., Akbulut, S., & Şimşek, B. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı (2018) ve ortaokul türkçe ders kitaplarının dijital okuryazarlık becerileri bağlamında incelenmesi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(16), 797-813.

Doğar, B. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin e- öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi [Yüksek lisans tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi]. Lisansüstü Gelişim Enstitüsü.

Duran, N., Önal, A., & Kurtuluş, C. (2006, Şubat 9-11). E-Öğrenme ve kurumsal eğitimde yeni yaklaşım öğrenim yönetim sistemleri [İçinde Bilgi Teknolojileri Kongresi IV], Akademik Bilişim.

Ebner, M., Schön, S., Braun, C., Ebner, M., Grigoriadis, Y., Haas, M., ... et al. (2020). COVID-19 epidemic as E-learning boost? Chronological development and effects at an Austrian university against the background of the concept of “E-Learning Readiness”. Future Internet, 12(6), 94.

Fırat, M. (2010). Bireyselleştirilebilir bir e-öğrenme aracı olarak dijital konu haritaları. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 2(3).

George, D., & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows step by step. A simple study guide and reference. Pearson Education.

Gilster, P. (1997). Digital literacy. Wiley.

Güngör, N. B., & Kurtipek, S. (2020). Examining the effect of individual innovation level of students of sports sciences faculty on digital literacy with structural equation model. Journal of Human Sciences, 17(2), 756–767.

Hamutoğlu, N. B., Savaşçı, M., & Sezen-Gültekin, G. (2019). Digital literacy skills and attitudes towards e-learning. Journal of Education and Future, (16), 93-107.

Haznedar, Ö., & Baran, B. (2012). Eğitim fakültesi öğrencileri için e-öğrenmeye yönelik genel bir tutum ölçeği geliştirme çalişması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 42-59.

Kalelioğlu, F., & Baturay, M. H. (2017). E-öğrenme için hazırbulunuşluk öz değerlendirme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Başkent University Journal of Education, 1(2), 22-30.

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.

Kellner, D. (2001). New Technologies/New literacies: reconstructing education fort the new millenium. International Journal of Technology and Design Education, 11, 67-81.

Khalid, S., Slættalíð, T., Parveen, M., & Hossain, M. S. (2015, August 15-16). A systematic review and meta-analysis of teachers’ development of digital literacy. [Learning International Conference Paper]. Innovations in Digital Learning for Inclusion

Kozan, M. (2018). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının incelenmesi [Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kozan, M., & Özek, M. B. (2019). BÖTE Bölümü öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri ve siber zorbalığa ilişkin duyarlılıklarının incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(1), 107-120.

Maphosa, C., & Bhebhe, S. (2019). Digital literacy: A must for open distance and e-learning (ODEL) students. European Journal of Education Studies, 5(10), 186-199.

Murphy, C. A., Coover, D., & Owen, S. V. (1989). Development and validation of the computer self-efficacy scale. Educational and Psychological Measurement, 49(4), 893-899.

Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy?. Computers & Education, 59(3), 1065-1078.

Onursoy, S. (2018). Üniversite gençliğinin dijital okuryazarlık düzeyleri: Anadolu Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 989-1013.

Öçal, F. N. (2017). İlkokul öğretmenleri ve velilerin kendileri ile velilerin çocuklarına ilişkin dijital okuryazarlık yeterlilik algıları [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Özden, M. (2018). Digital literacy perceptions of the students in the department of computer technologies teaching and Turkish language teaching. International Journal of Progressive Education, 14(4), 26-36

Özerbaş, M., & Kuralbayeva, A. (2018). Türkiye ve Kazakistan öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1), 16-25.

Pala, Ş. M., & Başıbüyük, A. (2020). 10-12 yaş grubu öğrencileri için dijital okuryazarlık ölçeği geliştirme çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(33), 542-565.

Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). Mental health and the Covid-19 pandemic. New England Journal of Medicine, 383(6), 510-512.

Reddy, P., Sharma, B., & Chaudhary, K. (2020). Digital literacy: A review of literature. International Journal of Technoethics, 11(2), 65-94.

Selman, A. (2013). Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundaki e-öğrenme hakkında öğrenci görüşleri [Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi]. Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri.

Soyer, F., Tolukan, E., & Dugenci, A. (2019). Investigation of the relationship between leisure satisfaction and smartphone addiction of university students. Asian Journal of Education and Training, 5(1), 229-235.

Svensson, M., & Baelo, R. (2015). Teacher students’ perceptions of their digital competence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1527-1534.

Şahin, A. (2021). Din Kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeylerinin ve e-öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(4), 3496-3525.

Taştan, H. Ş. (2021). Spor yönetiminde dijitalleşme. Efe Akademi.

Tomczyk, Ł. (2020). Digital literacy and e-learning experiences among the pre-service teachers data. Data in brief, 32, 106052.

Topdemir, H. G. (2009). Felsefe nedir? Bilgi nedir? Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 119-133.

Torkzadeh, G., & Koufteros, X. (1994). Factorial validity of a computer self-efficacy scale and the impact of computer training. Educational and Psychological Measurement, 54(3), 813-821.

Üstündağ, M. T., Güneş, E., & Bahçivan, E. (2017)

. Dijital okuryazarlık ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ve fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık durumları. Journal of Education and Future, (12), 19-29.

Valverde-Berrocoso, J., Garrido-Arroyo, M. D. C., Burgos-Videla, C., & Morales-Cevallos, M. B. (2020). Trends in educational research about e-learning: A systematic literature review (2009–2018). Sustainability, 12(12), 5153.

Vandercruysse, S., Vandewaetere, M., Cornillie, F., & Clarebout, G. (2013). Competition and students’ perceptions in a game-based language learning environment. Educational Technology Research and Development, 61, 927–950.

Yıldız, A. B., & Yılmaz, B. (2022). Üniversite öğrencilerinde bilişsel kapılma, algılanan öğrenme ve özgüdümlü öğrenme arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (42), 45-63.

Yontar, A. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık düzeyleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 815-824.

Záhorec, J., Hašková, A., & Munk, M. (2019). Teachers’ Professional Digital Literacy Skills and Their Upgrade. European Journal of Contemporary Education, 8(2), 378-393.

Zhang, Y., & Ma, Z. F. (2020). Impact of the COVID-19 pandemic on mental health and quality of life among local residents in Liaoning Province, China: A cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2381.

Zulkarnain, Z., Heleni, S., & Thahir, M. (2020, October). Digital literacy skills of math students through e-learning in COVID-19 era: a case study in Universitas Riau. In Journal of Physics 1663(1), 012015.

Downloads

Published

12/29/2023

How to Cite

Soyer, F., Gungor, N. B., & Soyer, A. (2023). The effect of digital literacy levels of sports sciences faculty students on e-learning attitude. Journal of ROL Sport Sciences, 4(4), 1437–1449. https://doi.org/10.5281/zenodo.10430663