Investigating life satisfaction levels and self-esteem of sports high school students


Abstract views: 86 / PDF downloads: 54

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8321990

Keywords:

Self-Esteem, sports high school, life satisfaction

Abstract

This study aims to examine the relationship between life-satisfaction and self-esteem levels of Sports High school students and also to examine this relationship in terms of various demographic variables. The population of the current research consisted of students receiving education at sports high schools in the Eastern Black Sea region in the 2021-2022 academic year and the sample consisted of 230 volunteer students (Xage=15,48±1,19) studying in these schools. “Demographic Information Form”, “The Life Satisfaction Scale”, and “Coopersmith Self-esteem Inventory” were used for collecting the research data. Data analyzes were evaluated using a SPSS 26.0 licensed package program. In the analyzes, descriptive statistics, independent sample t-test, One-way ANOVA, Tukey HSD test and Pearson Correlation were used. In the research findings, it was found that there was a significant difference in the life satisfaction levels of sports high school students according to the licensed sports activity variable, as well as a significant difference in their life satisfaction levels and self-esteem status according to the income status variable (p<0.05). In addition, it was determined that there is a moderately significant relationship (**p<0.01) between the life satisfaction levels of sports high school students and their self-esteem, and as it can be understood, the life satisfaction levels of the students increase with the increase in their self-esteem.

References

Abbasoğlu, E., & Öncü, E. (2013). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının benlik saygıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 407-425.

Açak, M., & Kaya, O. (2015). İşitme engelli ve işitme engelli olmayan futbolcuların benlik saygıları ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 1-11.

Altıok, H. Ö., Nurcan, E. K., & Koruklu, N. (2010). Üniversite öğrencilerinin benlik saygı düzeyi ile ilişkili bazı değişkenlerin incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 99-120.

Aydıner, B. B. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçlarının alt boyutlarının genel öz-yeterlik, yaşam doyumu ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Aydoğan, H. (2016). Profesyonel futbolda örgütsel adalet benlik saygıları iş doyumu. Spor Yayınevi ve Kitabevi.

Basco, L. M., & Han, S. H. (2016). Self-esteem, motivation, and anxiety of Korean university students. Journal of Language Teaching and Research, 7(6), 1069-1078.

Belli, E., Bedir, F., & Turan, M., (2019). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 89-103.

Bıyık, K., & İmamoğlu, O. (2022). Penaltı atışlarında futbolcuların psikolojik durumları. Gazi Kitapevi.

Canpolat, A. M., & Çetinkalp-Kazak, Z., (2011), İlköğretim II. Kademe öğrenci-sporcuların başarı algısı ve öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13(1), 14-19.

Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. Cole And Freeman

Çivitçi, A. (2009). İlköğretim öğrencilerinde yaşam doyumu: Bazı kişisel ve ailesel özelliklerin rolü. Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 29-52.

Çivitçi, A. (2012). Üniversite öğrencilerinde genel yaşam doyumu ve psikolojik ihtiyaçlar arasındaki ilişkiler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 321-336.

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542-575.

Diener, E., & Biswas-Diener, R. (2002) Will money increase subjective well-being? A literature review and guide to needed research. Social Indicators Research, 57, 119-169.

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71‐75.

Doğan, B., & Moralı, S. (1999). Üniversite öğretim elemanlarının sporla ilgili tutumları ile yaşam ve iş doyum düzeylerinin spor yapma alışkanlıkları ile incelenmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 16-27.

Doğan, T., Totan, T., & Sapmaz, F. (2009). Üniversite öğrencilerinde benlik saygısı ve sosyal zeka. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 235-247.

Dost, M. T. (2007). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(22), 132-143.

Efilti, E., & Çıkılı, Y. (2017). Özel eğitim bölümü öğrencilerinin benlik saygısı ile mesleki benlik saygısının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 99-114.

George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for windows step bysstep: A simple guide and reference. Pearson.

Gümüş, H. (2015) Evli bireylerin sosyal destek düzeyleri ile yaşam doyumları ve problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 150-162.

Işık, U., & Cengiz, R. (2018). Doğa kulüplerine üye bireylerin zaman yönetimi ve karar verme stillerinin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(2), 25-35.

Kaçik, S., & Acar, F. (2020). Üniversite öğrencilerinin gelişmeleri kaçırma korkusu ve yaşam doyumu düzeylerinin demografik değişkenler açısından incelenmesi. Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2)1, 74-90.

Keser, A. (2005). İş Doyumu ve yaşam doyumu ilişkisi: Otomotiv sektöründe bir uygulama. Çalışma ve Toplum, 4(7), 77-96.

Keskin, G., & Sezgin, B. (2009). Bir grup ergende akademik başarı durumuna etki eden etmenlerin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10).

Kırcı-Çevik, N., & Korkmaz, O. (2014). Türkiye’de yaşam doyumu ve iş doyumu arasindaki ilişkinin iki değişkenli sirali probit model analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 126-145

Köker, S., (1991). Normal ve sorunlu ergenlerin yaşam doyumu düzeylerinin karşılaştırılması [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Nedim-Bal, P., & Gülcan, A. (2014). Genç yetişkinlerde iyimserliğin mutluluk ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 2(1), 41-52.

Okumuşoğlu, S. (2017). Diyet yapan kadınlarda beden algısı, benlik saygısı, yaş ve vücut kitle indeksi ilişkisinin araştırılması. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 5(13), 1171-1181.

Orth, U., Robins, R. W., & Widaman, K. F. (2012). Life-span development of self-esteem and its effects on important life outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, (102), 1271–1288.

Saygılı, G., Kesercioğlu, T., & Kırıktaş, H. (2015). Eğitim düzeyinin benlik saygısı üzerinde etkisinin incelenmesi. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling, 4(1), 1-8.

Sevim, K., & Artan, T. (2021). Yüksek ve düşük benlik saygısını etkileyen faktörler. Toplumsal Politika Dergisi (2)2, 109-121.

Suldo, S. M., & Huebner, E. S. (2004). Does life satisfaction moderate the effects of stressful life events on psychopathological behavior during adolescence? School Psychology Quarterly, 19(2), 93-105.

Tözün, M. (2010). Geniş açı benlik saygısı. Actual Medicine, 52-57.

Turan, N., & Tufan, B. (1987, Eylül 14-18). Coopersmith benlik saygısı ölçeği üzerinde geçerlik, güvenirlik-çalışması [23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi]. İstanbul, Türkiye.

Uçan, Y., & Çağlayan, N. (2012). Comparasion of self-esteem scores of ındividual and team sport athletes and non-athletes. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 6(3).

Veselskal, Z., Geckoval, A. M., Gajdosova, B., Orosova, O., Dijkl, J. P. V., & Reijneveld, S. A. (2009). Socio-economic differences in self-esteem of adolescents influenced by personality, mental health and social support. European Journal of Public Health, (20)6, 647–652.

Yazıcı-Çelebi, G., & Çelebi, B. (2018). Investigation of life satisfaction levels of high school students in terms of various variables, Erciyes Journal of Education, 2(2), 1-15.

Yıldız, M. (2016). Üniversite öğrencilerinde duygusal zekâ yaşam doyumu ve depresyonun cinsiyet ve sınıf seviyelerine göre etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(11), 451-474.

Yörükoğlu, A. (1998). Gençlik çağı. Özgür yayınları

Published

12/29/2023

How to Cite

Aydogan, H. (2023). Investigating life satisfaction levels and self-esteem of sports high school students. Journal of ROL Sport Sciences, 4(4), 1488–1502. https://doi.org/10.5281/zenodo.8321990