Investıgatıon of self-efficacy and self-esteem levels of students studying in physical education and sports high school in choosing a specialty branch


Abstract views: 77 / PDF downloads: 41

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10034916

Keywords:

Self-efficacy, self-esteem, specialty branch

Abstract

This study aimed to examine the effect of self-efficacy and self-esteem levels on the choice of specialization branch of students studying at the School of Physical Education and Sports. Self-efficacy and self-esteem scales were applied to 119 students in the 3rd and 4th grades who chose a specialization branch in the coaching department. The data obtained by the relational survey model method were analyzed in SPSS. Self-efficacy and self-esteem levels were found to be moderate. Self-efficacy levels did not differ significantly according to sex, age, specialty branches, the reason for choosing a specialty, duration of interest in the specialty, and duration of specialty. There is a significant difference in self-esteem according to sex, specialty branch, and reason for choosing a specialty. There is no significant difference according to age, duration of interest in specialty, and duration of specialization. The self-esteem levels of female students are higher than male students. Self-esteem levels of students in the soccer branch are higher than those in the swimming and tennis branches. The self-esteem levels of students in the gymnastics branch are higher than those in the swimming and tennis branches. Self-esteem levels of students with economic income reasons were higher than those with career planning and friends’ recommendation reasons.

References

Açan, B. A. (2021). Rol bırakma kuramı perspektifinden grup çalışmasının yaşlı bireylerin benlik saygısı ve sosyal uyumuna etkisi [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Adıgüzel, A. (2017). Üniversite öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyleri ile genel özyeterlik düzeyleri arasındaki ilişki. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 5(1), 1-16.

Akkoyunlu, B., Orhan, F. U., & Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik ölçeği geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29), 1-8.

Arslantürk, Z. (2004). Sosyal bilimciler için araştırma metod ve teknikleri. Çamlıca Yayınları.

Azar A. (2010) Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik inançları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 235–252.

Bağcıoğlu, D. (2018) Çalışanların özyeterliliklerinin ve iş yerindeki esenlik algılarının işe adanmışlıklarına etkisi: ilaç sektöründe bir araştırma [Yüksek lisans tezi, Kafkas Üniversitesi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bardel, C., & Falk, Y., (2010). The role of the second language in third language acquisition: the case of germanic syntax, Second Language Research 23(4), 459–484.

Curun, F., Dolunay, Ş., Köksalan, B., Karadayı, E. F., Coşkun, H., Gökalp, M., … et al. (2012). Sosyal psikoloji. Lisans Yayıncılık.

Çetinkaya B., & Başbakkal Z. (2005). Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniklerinde çalışan hemşirelerin benlik saygısı düzeylerinin ve çocuk yetiştirme tutumlarının incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 21(2), 47-57.

Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı [Uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi] Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı.

Erşan, E., Doğan, O., & Doğan, S. (2009). Beden eğitimi ve antrenörlük bölümü öğrencilerinde benlik saygısı düzeyi ve bazı sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. Klinik Psikiyatri Dergisi, (42), 36-37.

Figen, P. S., & Mete, S. (2009). Uyum modeli ve sosyal bilişsel öğrenme kuramının doğum öncesi eğitimde kullanımı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 1(1), 57-68

Hattie, J. (2014). Self-concept. Psychology Press.

Horozoğlu, M., A. (2019). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin atılganlık ve özyeterlilik düzeylerinin belirlenmesi [Yüksek lisans tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Huitt, W. (2004). Self-concept and self-esteem. Educational psychology interactive, 1, 1-5.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayınları.

Kımter, N. (2012). Benlik saygısı ve din. Kriter Yayınları.

Korkmaz Ġ., (2002). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Pegem Yayınları

Kulaksızoğlu, E. (2010). Dünü bilmek yarınları aydınlatmak. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi.

Kumbaroğlu, Z. B. (2013). Spor yapan ve yapmayan ortaöğretim öğrencilerinin empatik eğilim düzeyleri ile benlik saygısı düzeylerinin çeşitli sosyo-demografik özelliklerine göre karşılaştırılması [Doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Neff, K. D., & Vonk, R. (2009). Self-compassionversus global self-esteem: two different ways of relating toone self. Journal Of Personality, 77(1), 23- 50.

Neiss, M. B., Sedikides, C., & Stevenson, J. (2002). Self-esteem: a behavioural genetic perspective. European Journal of Personality, 16(5), 351-367.

Öcel, H. (2002). Takım sporu yapan oyuncuların kolektif yeterlik, öz yeterlik ve sargınlık ile başarı algı ve beklentisi arasındaki ilişkiler [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özerkan, E. (2007). Öğretmenlerin özyeterlik algıları ile öğrencilerin sosyal bilgiler benlik kavramları arasındaki ilişki [Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Pajares F., & Schunk D. H., (2001). Self-Beliefs and school success: selfefficacy, self-concept and school achievement. Ablex Publishing.

Pajares, F., & Schunk, D. (2005). Self-efficacy and self-concept beliefs. New Frontiers for Self-Research, March H. Craven R, McInerney D (eds.). Greenwich, CT: IAP.

Pepe, Ş. (2016). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin karar verme stilleri benlik saygısı ve iyimserlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi [Doktora tezi, Erciyes Üniversitesi]. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Rıggs, M. L., Warka, J., Babasa, B., Betancourt, R., & Hooker, S. (1994), Development and validation of self- efficacy and outcome expectancy scale for jobrelated applications. Educational and Psychological Measurement, 54(3), 793- 802.

Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-ımage. Princeton University press.

Taysi, E. (2000). Benlik saygısı, arkadaşlardan ve aileden sağlanan sosyal destek: üniversite öğrencileriyle yapılan bir çalışma [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Toçoğlu, S. (2020). Spor bilimleri öğrencilerinin öz yeterlik ve psikolojik sağlamlıklarının yaşam doyumları üzerine etkisi [Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi]. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Toktaş, S., Çifçi, F., & Demir, A. (2021). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin özyeterlilikleri ve stresle başa çıkma davranışlarının incelenmesi. ROL Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 115-125.

Trzesniewski, K. H., Donnellan, M. B., & Robins, R. W. (2003). Stability of self-esteem across the life span. Journal of Personality and Social Psychology, 84(1), 205–220.

Tufan Z. (2016) Fen bilgisi öğretmenlerinin, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile özyeterlilikleri arasındaki ilişki [Yüksek lisans tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tunç, T. (2011). Benlik saygısı ve kaygının çatışma yönetim stilleri üzerindeki etkileri: bir üniversite hastanesi örneği [Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Turanlı, P. (2010). Orta yetişkinlikte evlilik uyumu ile benlik saygısı ve bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin saptanması [Yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi]. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ünay, E. (2012). Bireysel destek eğitiminin kaynaştırma öğrencilerinin matematik başarıları ve özyeterlilik algıları üzerindeki etkililiği [Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi]. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yıldırım, F., & İlhan, İ. Ö. (2010). Genel özyeterlilik ölçeği türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(4), 301-308.

Downloads

Published

10/27/2023

How to Cite

Koroglu, M. (2023). Investıgatıon of self-efficacy and self-esteem levels of students studying in physical education and sports high school in choosing a specialty branch. Journal of ROL Sport Sciences, 760–782. https://doi.org/10.5281/zenodo.10034916