Examination of aikido practitioners' attitudes towards healthy nutrition according to some variables


Abstract views: 141 / PDF downloads: 92

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10023110

Keywords:

physical activity, Healthy Eating, athlete health, yaşam memnuniyeti, sportif başarı

Abstract

This research was conducted to examine the attitudes of individuals doing aikido sports towards healthy nutrition according to some demographic variables. A total of (N = 109) people participated in the research, including 62 males (56.9%) and 47 females (43.1%). In the study, demographic information form and attitude scale towards healthy nutrition (SBITÖ) were used as data collection tools. The value (p<0.05) was accepted as the significance level in statistical analyses. In the analysis of the data, It was determined that there was a statistically significant difference in the mean of malnutrition sub-dimension, knowledge about nutrition sub-dimension, knowledge about nutrition and positive nutrition sub-dimensions and the total score of the scale (p<0.05). It was determined that there was no statistically significant difference in the participants' SBITS subscale and total scores according to gender, education, income level, residence and housing status variables (p>0.05). In conclusion; It can be said that the attitudes of individuals doing aikido sports towards healthy nutrition differ according to the variables of age, sports age and nutrition education.

References

Adatepe, E., & Çelik, H. (2022). Amatör futbolcuların sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarının incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 5(Özel Sayı 1), 217-229.

Aikido ve Budo Federasyonu. (2023, 16 Eylül). https://www.abf.org.tr/aikido/

Alamehmet, M.N. (2021). 18-25 yaş arası üniversite öğrencilerindeki internet bağımlılığının sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum üzerine etkisi. (Yayın No. 704233) [Yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Alpar, R. (2000). Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik. GSGM Yayınları. Ankara.

Aydın, G. (2021). Farklı branşlardaki faal antrenörlerin fiziksel aktivite düzeyleri ile sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarının incelenmesi (Balıkesir ili örneği). (Yayın No. 689095) [Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (Genişletilmiş 20. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

Çelik, A. (2023). Spor yapan ve yapmayan orta öğretim öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve dikkat düzeylerinin incelemesi. (Yayın No. 806197) [Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi. (2021, 16 Eylül). Avrupa Çalışma Programı, 2020-2025: Avrupa’da daha iyi sağlık için ortak eylem planı. Lisans: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Kopenhag. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341551/WHO-EURO-2021-1919-41670-58599-tur.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Göral, K., & Yıldırım, D. (2022). Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarının branş farklılıklarına göre araştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 58-69.

Güner, Ş. (2023) Bir üniversitedeki Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarının araştırılması. (Yayın No. 783872) [Yüksek lisans tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Jahrami, H., Sater, M., Abdulla, A., Faris, M. E. A. I., & Al Ansari, A. (2019). Eating disorders risk among medical students: A global systematic review and meta-analysis. Eating and Weight disorders - Studies on Anorexia Bulimia and Obesity Journal, 24(3), 397-410.

Jankauskiene, R., & Baceviciene, M. (2019). Body image and disturbed eating attitudes and behaviors in sport-involved adolescents: the role of gender and sport characteristics. Nutrients, 11(12), 3061.

Karaağaç, G., & Çakır, E. (2021). Spor salonlarına giden bireylerin sağlıklı beslenme tutumları ve sosyal görünüş kaygı düzeylerinin belirlenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 167-177.

Kaya, İ., Şentürk, A., Ustalar, A., Kaya, K., Bilgen, H., & Uslular, A. (2022). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sağlıklı beslenmeye yönelik tutumlarının araştırılması. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 478-494.

Özenoğlu, A., Gün, B., Karadeniz, B., KOÇ, F., Bilgin, V., Bembeyaz, Z., & Saha, B.S. (2021). Yetişkinlerde beslenme okuryazarlığın sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlar ve beden kütle indeksi ile ilişkisi. Life Sciences, 16(1), 1-18.

Plichta, M., & Jezewska-Zychowicz, M. (2019). Eating behaviors, attitudes toward health and eating, and symptoms of orthorexia nervosa among students. Appetite (137), 114-123.

Sargın, K., & Güleşce, M. (2022). Öğretmenlerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Van ili örneği). Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 1-11.

Schulenkorf, N., & Siefken, K. (2019). Managing sport-for-development and healthy lifestyles: The sport-for-health model. Sport Management Review, 22(1), 96-107.

Taşdelen. V, (2021). Farklı branşlardaki genç sporcuların beslenme alışkanlıklarının incelenmesi. (Yayın No. 685139) [Yüksek lisans tezi, Sinop Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Tekkurşun Demir, G., & Cicioğlu, H.İ., (2019). Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 256-274.

Tizar, E., Erdoğan, R., & Ayhan, S. (2022). Bireysel ve takım sporcularının sağlıklı yaşam düzeylerinin karşılaştırılması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 7(3), 229-245.

Trakman, G. L., Forsyth, A., Hoye, R., & Belski, R. (2019). Australian team sports athletes prefer dietitians, the internet and nutritionists for sports nutrition information. Nutrition & Dietetics, 76(4), 428-437.

Türkoğlu, E. (2021). Yetişkin bireylerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumları ile uyku arasındaki ilişkinin incelenmesi. (İstanbul Şişli Örneği). (Yayın No. 701046) [Yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Uluç, S., & Durukan, E. (2021). Spor yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı beslenmeye ilişkin tutum düzeylerinin incelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 438-446.

World Obesity Federation (2023, 25 Ekim). World Obesity Atlas 2023. https://data.worldobesity.org/publications/WOF-Obesity-Atlas-V5.pdf

Yılmaz, G., Şengür, E., & Turasan, İ. (2022). Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Sağlıklı Beslenme Tutum Puanlarının İncelenmesi. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 64-70.

Published

10/27/2023

How to Cite

Abanoz, H. (2023). Examination of aikido practitioners’ attitudes towards healthy nutrition according to some variables . Journal of ROL Sport Sciences, 140–158. https://doi.org/10.5281/zenodo.10023110