Investigation of sportsmanship understanding and personal features of athletes


Abstract views: 192 / PDF downloads: 152

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10028107

Keywords:

Personality, Sportsmanship, Sport

Abstract

In this research, it is aimed to examine and evaluate the personality traits and sportsmanship understanding of the students of the faculty of sports sciences according to some parameters. The population of the research consists of the students of Yaşar Doğu Faculty of Sports Sciences at Ondokuz Mayıs University in 2021-2022. The study's sample group consists of 121 women and 131 men, a total of 252 students studying at the faculty of sports sciences, who were selected by the simple sampling method and participated in our research voluntarily. The "Multidimensional Sportsmanship Orientation Scale", consisting of 20 items and four sub-dimensions, was used to determine students' understanding of fair play. Sub-dimensions of the scale; Compliance with Social Norms, Respect for Rules and Management, Commitment to Responsibilities in Sports, Respect for Competitors are sub-dimensions. The "Ten-Item Personality Scale" was used to determine the personality characteristics of the participants. Subdimensions of the scale Openness to Experience, Responsibility, Extraversion, Compassion, and Emotional Stability consist of five sub-dimensions. There was no difference between the groups according to gender, class and sports (p>0.05). There is a difference in the "Multidimensional Sportsmanship Orientation Scale" sub-dimension according to family income. There is also a difference in the ten-item personality scale sub-dimension of individual athletes, team athletes and those who have never done sports. According to the results obtained, it can be said that students with similar socio-economic levels show similar sportsmanship and personality traits.

References

Acar, K., Mor, H., Karakaş, F., Baynaz, K., & Mor, A. (2023). Takım ve bireysel sporcuların empatik eğilimleri ile prososyal-antisosyal davranışları arasındaki ilişki. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 28 (2), 150-159. DOI: 10.53434/gbesbd.1211102

Atak, H. (2013). On-maddeli kişilik ölçeği’nin Türk kültürü’ne uyarlanması. Nöropsikiyatri Arşivi, (50), 312-319. doi: 10.4274/npa.y6128.

Arslanoğlu, C., Acar, K., Mor, A., Baynaz, K., Karakaş, F., İpekoğlu, G., … et al. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Yapma Durumuna Göre Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (1), 187-198. DOI: 10.17556/erziefd.745549.

Balçıkanlı, G.S. (2010). Çok boyutlu sportmenlik yönelimi ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,15(1),1-10.

Cloninger, S. C. (2004). Theories of personality: Understanding persons. 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Cüceloğlu, D. (1993). İçimizdeki çocuk, İstanbul: Remzi Kitabevi.

D' Souza J. B., & Saelee, S. (2014). The Influence of personality traits in relation to choice of major in university. World Review of Business Research, 4(3), 84–94.

Demircan, Ş. (2017). Çocuklarda saygı eğitimi, Retrieved 31.05.2017 from http://www.mirathaber.com/seyma-demircan-cocuklarda-saygi-egitimi-20-373y.html

Dinçer, Ö., Karakaş, F., Küçük, H., & Bayram, L. (2014). An evaluation of the communication skills and empathic tendencies of students attending police vocational school of higher education. International Journal of Sport Culture and Science, 2(Special Issue 1), 11-21.

Ekmekci, C. (2020). Farklı düzeylerde spor yapan sporcuların sportmenlik anlayış düzeyleri ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin araştırılması (Master’s thesis, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü).

Eliöz, M., Erim, V., Küçük, H., & Karakaş, F. (2016). Hareket algılayıcı bilgisayar oyunlarının beceri öğretimine etkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 13-18.

Ellis, G.D., Henderson, H.L., Paisley., Silverberg, K.E., & Wells, M.S., (2004). Bringing sportsmanship back to your youth sports leagues, Parks & Recreation, (39), 46-51.

Göksel, A. G., & Zorba, E. (2017). The examination of sportsmanship behaviors of beach handball players in Turkey. Sport Journal, (58), 82.

Gümüş, H., Saraçlı, S., Karakullukçu, Ö. F., Doğanay, G., & Kurtipek, S. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinde fair play kavramı. International Journal of Sport Culture and Science, 4(Special Issue 2), 430-438.

Güven, Ö. (1999). Türklerde spor kültürü. Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.

İnal, A. N. (2003). Beden eğitimi ve spor bilimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karafil, A. Y., Atay, E., Ulaş, M., & Melek, C., (2017). Spora katılımın beden eğitimi dersi sportmenlik davranışları üzerine etkisinin araştırılması. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 1-11.

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri, Nobel Yayınları.

Keating, J. W. (2007). Sportsmanship as a moral category. In W. J. Morgan (Ed.), Ethics in Sport (2nd ed., pp. 141-152). Human Kinetics.

Kılıç, S. (2019). Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin kişilik özellikleri ile sportmenlik yönelim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Master’s thesis, Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü).

Koç, Y. (2013). Beden eğitimi dersi sportmenlik davranışı ölçeği (BEDSDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 96-114.

Mount M. K., Barrıck M. R., Scullen S. M., & Rounds J. (2005). Higher-order dimensions of the big five personality traits and the big six vocational ınterest types. Personal Psychology, (58), 447-478.

Özkurt, B. (2015). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğrencilerin proaktif kişilik özellikleri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yüksek lisans tezi Niğde Üniversitesi) Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı.

Pehlivan, Z & Ada-Daştan, E. N. (2011). Kişilik gelişimi için beden eğitimi ders uygulamaları. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25- 27 Mayıs 2011, Van/YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 83- 95.

Pehlivan, Z. (2004). Fair play kavramının geliştirilmesinde okul sporunun yeri ve önemi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 49-53.

Şahin, M. (1998). Spor ahlakı ve sorunları, İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

Ulucan, H., & Bahadır, Z. (2011). Haltercilerin kişilik özelliklerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 175-183.

Ulukan, M. (2021). Farklı dövüş sporu yapan öğrencilerin sportmenlik yönelim düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 5(1), 52-62.

Published

10/27/2023

How to Cite

Durmusoglu, M. V., Aksoy, Y., Gencgor, İbrahim, Celik, Z., & Coruh, Y. (2023). Investigation of sportsmanship understanding and personal features of athletes. Journal of ROL Sport Sciences, 327–347. https://doi.org/10.5281/zenodo.10028107