YENİLENEN ANTRENÖR EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 170-187
Year-Number: 2021-3

Abstract

Bu araştırmada 2019 yılında yenilenen Antrenör Eğitimi Yönetmeliği’nin olumlu ve olumsuz yönlerinin tartışılarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 2002 yılında çıkarılan 24848 sayılı yönetmelik yaklaşık 17 yıl sonra 2019 yılında yerini 30978 sayılı yeni yönetmeliğe bırakmıştır. Bu çalışmada eski ve yeni yönetmelik maddelerinin karşılaştırılıp farklı yönleri ortaya konulmuştur. Betimsel bir çalışma yapısı altında karşılaştırma yöntemi ile yatay yöntem yaklaşımı kullanılmıştır. Eski ve yeni yönetmelik maddeleri kolay anlaşılması açısından karşılaştırılmalı olarak alt alta tablolar halinde sunulmuştur. Sonuç olarak yeni yönetmeliğin eski yönetmeliğe kıyasla Türk sporunun temel taşı olan antrenörlerimizin, eğitimine ve mesleki gelişimine daha fazla katkı sağlayacağı ve eski yönetmelikte var olan bir takım belirsizlikleri ortadan kaldırmasına yardımcı olacağı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, it is aimed to discuss and evaluate the positive and negative aspects of the Trainer Education Regulation, which was renewed in 2019. The regulation numbered 24848, which was issued in 2002, was replaced by the new regulation numbered 30978 in 2019, after about 17 years. In this study, the old and new regulations were compared and their different aspects were revealed. Horizontal method approach with comparison method was used under a descriptive study structure. The old and new regulations are presented in tables one after the other in order to be easy to understand. As a result, it has been concluded that the new regulation will contribute more to the education and professional development of our trainers, who are the cornerstones of Turkish sports, compared to the old regulation, and will help to eliminate some of the uncertainties existing in the old regulation.

Keywords