TÜKETİCİLERİN SPOR SPONSORLUĞU ALGILARI VE SPONSORLUĞUN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ (SAKARYASPOR KULÜBÜ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 19-39
Year-Number: 2021-1

Abstract

Spor sponsorluğu şirketlerin iletişim hedeflerine ulaşmada en etkili yollardan biridir. Gönüllülük ve farkındalık arttırma, dağıtım kanallarını geliştirme, imajı arttırma, yeni pazar bölümlerine ulaşma, rekabet etme, büyük firmaların hâkim olduğu pazarda tanınma ve yasal zorlukları aşmak gibi stratejik amaçlara hizmet etmektedir. Bu çalışmanın amacı; Sakarya ilinde yaşayan Sakaryaspor kulübü taraftarlarının sporda sponsorluk algıları ve sponsorluğun tüketici davranışları üzerine etkileri incelenmiştir. Orijinali Speed ve Thompson (2000) tarafından geliştirilen, Türkiye’de geçerliği ve güvenirliği Alay (2004) tarafından yapılmış olan Sponsorluk Değerlendirme Ölçeği (SDÖ) kullanılmıştır. Araştırmaya, gönüllü 700 taraftar katılmıştır.Verilerin çözümlenmesinde betimleyici istatistik, T-testi, One Way ANOVA, Korelasyon ve Regresyon testleri yapılmış ve SPSS (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; Sakarya ilinde yaşayan ve çalışmaya katılan Sakaryaspor futbol taraftarlarının, Sakaryaspor kulübüne sponsor olan Özgüllü markasını %84 oranında bildikleri sonucu çıkmıştır. Ürünle ilgilenme toplam değişkenliğinin %2’si taraftarların etkinliğe yönelik tutumlarından kaynaklandığı sonucu ortaya çıkmıştır.Yapılan bu çalışma kadın taraftarların spor sponsorluğu algılarının, erkek taraftarlara göre daha düşük olduğu söylenebilir. Ürünle ilgilenme, ürünü benimseme ve ürün kullanımı üzerinde; sponsor-etkinlik uyumu, sponsorun imajı ve firmanın sponsorluk yapma sıklığı ve seçiciliğinin ortak etkisinin olduğu görülmektedir.Aylık geliri “1500 TL ve altı” olan taraftarların spor sponsorluğu ile ilgili algıları aylık geliri 1501 TL ve üzeri olan taraftarlara göre daha düşük olduğu ve taraftarların eğitim ve medeni durumlarına göre spor sponsorluğu algılarının değişmediği tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Sports sponsorship is one of the most effective ways for companies to reach their communication goals. It serves strategic purposes such as volunteering and awareness raising, improving distribution channels, increasing the image, reaching new market segments, competing, being recognized in the market dominated by large companies and overcoming legal difficulties. The aim of this study is; The sponsorship perceptions of the supporters of the Sakaryaspor club living in Sakarya and the effects of the sponsorship on consumer behavior were examined. Originally Speed ​​and Thompson (2000) developed by the validity and reliability of the Regiment in Turkey (2004) Sponsorship Evaluation Scale made by (HAQ) was used. 700 volunteer supporters participated in the study. Descriptive statistics, T-test, One Way ANOVA, Correlation and Regression tests were performed and SPSS (Statistical Package for Social Sciences) package program was used in analyzing the data. As a result of the research; It was concluded that Sakaryaspor football fans living in Sakarya and participating in the study knew about the Özgüllü brand 84%, which sponsored the Sakaryaspor club. It has been revealed that 2% of the total variability in dealing with the product is due to the attitudes of the fans towards the event. In this study, it can be said that the perception of sports sponsorship of female fans is lower than that of male fans. On interest, product adoption and product use; It is seen that sponsor activity consistency, the image of the sponsor, and the frequency and selectivity of the company to sponsor have a common effect. It has been determined that the perceptions of fans with a monthly income of “1500 TL and less” about sports sponsorship are lower than those with a monthly income of 1501 TL and above, and that the perception of sports sponsorship does not change depending on the education and marital status of the fans.

Keywords