BİR GRUP AMATÖR FUTBOLCUNUN AEROBİK VE ANAEROBİK KAPASİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 132-139
Year-Number: 2021-1

Abstract

Bu çalışmanın amacı amatör futbolcuların aerobik ve anaerobik kapasiteleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya düzenli antrenman yapan 22 amatör erkek futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 22,23±2,52 yıl, vücut ağırlığı ortalaması 70,41±6,96 kg, boy uzunluğu ortalaması ise 178,59±4,82 cm olarak belirlenmiştir. Futbolcuların anaerobik güç özelliklerinden zirve güç, ortalama güç, minimum güç ve yorgunluk indeksi özellikleri Wingate Anaerobik Güç Testi ile, aerobik dayanıklılıkları ise 20 m Mekik Koşu Testi ile belirlenmiştir. Elde edilen veriler arasındaki ilişki katsayıları SPSS (Ver. 22.0) programında yer alan korelasyon analizi ile tespit edilmiştir. Yanılma düzeyi α=0.05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak; futbolcuların aerobik ve anaerobik kapasiteleri arasında herhangi bir anlamlı ilişki katsayısı bulunamamıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to investigate the correlation between the aerobic and anaerobic capacities of amateur soccer players. 22 amateur male soccer players participated voluntarily in this study. The average age of the participants was 22.23±2.52 years, their average body weight was 70.41±6.96 kg, and their average height was 178.59±4.82 cm. Players' peak power, average power, minimum power, and power drop characteristics were measured via Wingate Anaerobic Power Test. In addition, their aerobic endurance capacities determined by the 20 Meter Shuttle Run Test. In order to determine the correlation between both capacities, Pearson Correlation Analysis in SPSS (Ver.22.0) program was used and α set as 0.05. In conclusion, the analysis results indicated that the relationship between aerobic and anaerobic capacities of players was not significant.

Keywords