ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ BENLİK SAYGI DÜZEYLERİNE GÖRE ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN SPORTİF ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 45-56
Year-Number: 2021-2

Abstract

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin zihinsel engelli çocukların sportif etkinliklerine yönelik tutumlarını etkileyen faktörleri incelemektir. Araştırmanın evrenini, İstanbul İli, 2019-2020 İl Milli Eğitim müdürlüklerine bağlı okullarda görev yapan (n=103) özel eğitim öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama yönteminden yararlanılmıştır. Katılımcılara “Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği” ve “Zihinsel engelli çocukların sportif etkinliklerine yönelik tutum ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis Testleri kullanılmıştır.

Araştırma sonucunda özel eğitim öğretmenlerinin, cinsiyet değişkenine göre mesleki benlik saygısı ve zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik tutumları üzerinde bir etkisi olmadığı, zihinsel engellilerle ilgili eğitim alma durumları ve zihinsel engelli tanıdığa sahip olan özel eğitim öğretmenlerinin daha olumlu tutum puanına sahip olduğu, özel eğitim öğretmeninin zihinsel engelli çocuklara yönelik toplam tutum puanı ile mesleki benlik saygısı alt boyutların puanlarında görülen artışa paralel olarak tutum puanında da artış olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the factors affecting the attitudes of special education teachers towards sports activities of children with mental disabilities. The universe of the study consists of special education teachers (n = 103) working in the schools of Istanbul Province, 2019-2020 Provincial Directorates of National Education. Relational scanning method was used in the research. “Occupational Self-Esteem Scale” and “Attitude scale towards sports activities of mentally disabled children” were applied to the participants. Mann Whitney U and Kruskal Wallis Tests were used to analyze the data.

As a result of the study, it was found that special education teachers did not have an effect on professional self-esteem and attitudes towards sports activities of mentally disabled individuals according to the gender variable, and that special education teachers who had mentally disabled acquaintances had more positive attitude scores. In parallel with the increase in the scores of the total attitude score towards mentally retarded children and the professional self-esteem sub-dimensions, an increase in the attitude score is observed.

Keywords