BUZ HOKEYİ SPORCULARININ ÖFKE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 33-44
Year-Number: 2021-2

Abstract

Sporda oyun, öfke, güç ve heyecan saldırganlığı olmak üzere dört farklı tipte saldırganlık olduğu varsayılmaktadır. Buz hokeyi sporunun doğasında da bu bileşenlerin olduğu düşünülerek planlanan bu çalışmanın amacı, farklı liglerde müsabakalara katılan üniversite öğrencilerinin sürekli öfke ve öfke ifade tarlarının belirlenmesidir. Bu amaçla çalışmaya yaş ortalaması x=22,41±2,86 olan 61 erkek buz hokeyi sporcusu gönüllü olarak katılmıştır.Çalışmaya katılan sporcuların öfke düzeylerinin belirlenmesi için Spielberger ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilen ve Özer (1994) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 34 maddeden oluşmaktadır. 4'lü Likert tipi ölçeğin ilk 10 maddesi sürekli öfkeyi, diğer 24 maddesi öfke ifade tarzlarını (öfke içe, öfke dışa ve öfke kontrolü) göstermektedir. Yapılan çalışmada güvenilirlik katsayıları şu şekilde tespit edilmiştir; Sürekli Öfke 0.86, Öfke içe 0.79, Öfke dışa 0.81 ve Öfke kontrol 0.76. verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik işlemleri yapılmış ve sporcuların yaş gruplarına ve antrenman yaşlarına göre farklılıkların belirlenmesi için ANOVA testleri kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kabul edilmiştir. Grubunsürekli öfke puanlarının (23,27±6,74) ve öfke dışa puanlarının (18,68±5,17) grup ortalamasının üzerinde olduğu, öfke içe puanları (19,19±5,42) ile öfke kontrol puanlarının (22,47±4,78) grup ortalamasının altında olduğu belirlenmiştir. Yaş gruplarına göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmamıştır (p>0,05). Sporcuların antrenman yaşına göre değerlendirme yapıldığında ise öfke dışa alt boyutunda 11 yıl ve üzeri antrenman yapan grup ile 1-5 yıl ve 6-10 yıl antrenman yapan grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05).Sporcuların öfke düzeylerini kontrol etmelerine yardımcı olmak için bu tarz çalışmaların farklı parametreleri kapsayarak planlanması önerilebilir. 

Keywords

Abstract

It is assumed in sports that there are four types of aggression such as game, anger, power, and excitement aggression. The purpose of this study, which was planned by considering that these components are in the nature of ice hockey, was to determine constant anger and anger style in university students who participate in competitions in different leagues. 61 Volunteer male ice hockey players with an average age of x=22.41 ± 2.86 participated in this study for this purpose. Constant Anger-Anger Style Scale that was developed by Spielberger et al., (1983) and adapted to Turkish by Özer (1994) was utilized to determine the anger level of participant athletes. The scale consists of 34 items. The first 10 items specify the constant anger; the other 24 items show the anger style (anger-in, anger-out, and anger control). Reliability coefficients were found as follows: constant anger 0.86, anger in 0.79, anger out 0.81, and anger control 0.76. Descriptive statistic procedures were used to evaluate the data. ANOVA tests determined the differences based on training age. The significance level was accepted as 0,05. With reference to findings, constant anger (23,27±6,74) and anger-out (18,68±5,17) scores were above the group average while the anger-in (19,19±5,42) and anger control (22,47±4,78) scores were under the group average. There were no statistically significant differences when the findings were compared based on the age groups (p>0,05). A significant difference was observed between the group that trained for 11 years or more, and the group that trained for 1-5 years and 6-10 years by considering the anger-out sub-dimension based on the training age of athletes (p<0,05). Such studies should be planned by involving different parameters to help athletes to control their anger levels.

Keywords