BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DANS ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 123-130
Year-Number: 2021-2

Abstract

Bu araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin dans özyeterlik düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 68 kız ve 120 erkek öğrenci olmak üzere toplam 188 beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler, kişisel bilgi formu ve Tokinan (2008) tarafından geliştirilen beden dili ve dansa ilişkin özyeterlik değerlendirme ölçeğinden oluşan formlar ile elde edilmiştir. İstatistiksel analizler, SPSS 25.0 istatistik paket yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin normal dağılım varsayımına uyup uymadığını test etmek amacıyla Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk normallik testleri gerçekleştirilmiş ve verilerin normal dağılım varsayım gösterdiği belirlenmiştir. Katılımcıların dans özyeterlik puanlarını yaş, cinsiyet, sınıf, dans dersi alma durumu ve üniversiteye giriş sınav türü değişkenlerine göre karşılaştırmak amacıyla parametrik (independent samples t-test, one-way ANOVA) testler uygulanmıştır. Araştırmada sonuç olarak; beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin sınıf seviyesi arttıkça dans özyeterlik puan ortalamalarının arttığı görülmüştür. Ayrıca dans dersi alan öğrencilerin dans özyeterlik puan ortalamalarının dans dersi alamayan öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda dans dersinin, öğrencilerin dans özyeterlik düzeylerine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to investigate the dance self-efficacy levels of physical education and sports teaching students in terms of variables such as age, gender, grade, type of university entrance exam and status of taking a dance class. The target population of the study consists of 188 (68 female and 120 male) physical education and sports teaching students. The data were obtained using questionnaire form consisting of two sections respectively as; "a participant information form" prepared by the researcher and “self-efficacy evaluation form on body language and dance" developed by Tokinan (2008). All statistical analysis were performed using SPSS 25.0 software. Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests were performed to determine the normality of the data. Therefore, parametric tests (independent samples t-test and one-way ANOVA) were used in order to compare dance self-efficacy scores of physical education and sports teaching students in terms of age, gender, grade, type of university entrance exam and status of taking a dance class variable. The findings of the study indicates that mean dance self-efficacy scores of physical education and sports teaching students increase by grade variable. Moreover, it is determined that the mean dance self-efficacy scores of the students who takes dance classes were significantly higher than those who does not take dance class. As a result, it can be said that taking dance classes may have positive contributions on dance self-efficacy levels of physical education and sports teaching students.

Keywords