LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM STRESİ DÜZEYLERİ: ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 112-122
Year-Number: 2021-2

Abstract

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin eğitim stresi düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini, Isparta İl merkezinde bulunan, proje okullarından bir lisede öğrenim gören 2235 öğrenci, örneklemi ise bu popülasyondan basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 441 gönüllü oluşturmuştur. Verilerin toplanması sürecinde, katılımcılara çalışma ve anketler hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmaya katılan lise öğrencilerinden kişisel bilgi formu ve eğitim stresi ölçeklerini doldurmaları istenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Değişkenler ortalama ± standart sapma, yüzde ve frekans değerleri kullanılarak ifade edilmiştir. İkili grupların analizinde bağımsız gruplarda T testi, ikiden fazla grupların analizinde ise tek yönlü varyans analizi ANOVA testi uygulanmıştır. Farklılığın nereden kaynaklandığını belirlemek için ise Bonferroni testi uygulanmıştır. Testlerin anlamlılık düzeyi için p<0,05 değeri kabul edilmiştir. Sonuç olarak, çalışmaya katılan lise öğrencilerinin eğitim streslerinin ortalama düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların cinsiyet, yaş, spor yapma durumu ve haftalık çalışma sürelerine göre eğitim stresi düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu durumun gelecekteki eğitim ve mesleki hayatlarını etkileyecek olan üniversite eğitimine geçiş gibi önemli bir sınav öncesinde olmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the educational stress levels of high school students in terms of some variables. The population of the study consisted of 2235 students from the project schools in the city center of Isparta, and 441 volunteers whose sample was determined by simple random sampling method from this population. During the data collection process, the participants were informed about the study and questionnaires. High school students participating in the study were asked to fill in the personal information form and educational stress scales. The data obtained in the study were analyzed in computer environment. Variables are expressed by using mean ± standard deviation, percentage and frequency values. Independent T test was used for the analysis of paired groups, and one-way analysis of variance ANOVA test was used for the analysis of more than two groups. Bonferroni test was applied to find the difference out. For the significance level of the tests, p<0.05 value was accepted. As a result, it was determined that the educational stress of the high school students participating in the study was at average level. Statistically significant differences were found in the education stress levels of the participants according to their gender, age, sports status and weekly studying hours. It was thought that this situation is due to the fact that they are before an important exam such as transition to university education, which will affect their future education and professional life.

Keywords