UZAKTAN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

Author:

Number of pages: 146-156
Year-Number: 2021-2

Abstract

Uzaktan eğitim sistemleri eğitimin bir parçası haline geldiği günümüzde pandemi sürecinde de zorunlu bir şekilde kullanılmıştır. Eğitim modelleri arasında teknolojiyi tamamen bünyesine katan uzaktan eğitim sistemleri de beraberinde nasıl yönetileceğine dair sorunları da gündeme taşımıştır. Özellikle öğretmenlerin bu sistemlerde nasıl davranacağı nerden yardım alacağı ve öğrencileri nasıl yönlendireceği araştırılması gereken önemli bir konu olduğu ifade edilebilir. Bu çalışmada öğretmenlere uzaktan eğitim sürecinde teknoloji yönetimi ile alakalı madde havuzu hazırlandı. Hazırlanan bu madde havuzu alanında uzman 20 öğretmen tarafından değerlendirilerek 25 maddeden oluşan havuzdan 5 soru atılarak ve bazı sorular düzeltilerek geriye 20 soruluk anket oluşturuldu. Araştırmada katılımcıların cinsiyet, yaş, çalışma yılı ve idari görevinin olup olmadığı demografik sorular soruldu. Analizler SPSS 25 paket programı ile yapılmıştır.  Toplamda 724 katılımcı tarafından anket doldurulmuştur. Pandemi sürecinde öğretmenlere ulaşmadaki zorluklar nedeni ile kasti örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin yeterli düzeyde olup olmadığını test etmek için KMO katsayına bakılmış olup bu katsayının 0,857 olduğu tespit edilmiştir.  Tespit edilen bu KMO katsayının elde edilen verilerin yeterli olduğunu ortaya koymuştur.  Daha sonra faktör analizi yaparak toplamda 20 madde 12 maddeye düşmüş ve 3 faktör belirlenmiştir. Bu faktörler sırayla Hazır bulunuşluk, Teknoloji ve Etkinlik olarak adlandırılmıştır. Her bir faktörün varyanları hesap edilerek kümülatif varyans %66,58 olarak bulunmuştur. Bu değerin, faktörlerin ölçme aracını açıklamada oldukça iyi olduğu söylenebilir. Bu ölçek öğretmenlerin teknoloji yönetimi konusunda nelere dikkat ettiği, teknolojinin kullanımında ne kadar hazır oldukları veya hazır bulunuşluklarının nasıl ölçüleceği, teknoloji yönetimin öğretmenleri nasıl etkileyeceğine yönelik faktörlere göre alana araştırması yapmak için güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

Distance education systems have become a part of education and have been used in a compulsory way during the pandemic. Distance education systems, which fully incorporate technology among education models, have also brought about the problems regarding how to manage them. How teachers will behave in these systems, where to get help and how to guide students are among the issues that need to be investigated. The researcher prepared an item pool related to technology management in the distance education process for teachers. 20 teachers, who were expert in their fields, evaluated the item pool, and 5 questions were removed from the questionnaire. Some items in the questionnaire were corrected, and the final form of the questionnaire consisted of 20 questions. The questionnaire included demographic questions regarding the gender, age, working years and administrative duties of the participants. SPSS 25 was used in the analysis of the data. A total of 724 participants filled the questionnaire. Due to the difficulties in reaching teachers during the pandemic, the study employed the deliberate sampling method. In order to see whether the obtained data was at a sufficient level, the researcher checked kmo coefficient, and the results yielded a coefficient value of 0.857. This Kmo coefficient value revealed that the obtained data was sufficient. Then, the researcher performed a factor analysis and reduced the number of items to 12 items and determined 3 factors. The researcher named these factors as Readiness, Technology, and Efficiency, respectively. The variances of each factor were calculated and the cumulative variance was found to be 66.58%. This value is quite good in explaining the measurement tool of the factors. The researcher believes that this scale is a reliable and valid scale for conducting field research according to factors such as what teachers’ pay attention to in technology management, how ready they are in the use of technology or how their readiness will be measured, and how technology management will affect teachers.

Keywords