FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN ANTRENÖRLÜK YAŞININ LİDERLİK STİLİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 161-169
Year-Number: 2021-3

Abstract

Bu araştırmanın amacı, futbol antrenörlerinin antrenörlük yaşının liderlik stillerine (eğitici-öğretici davranış, demokratik davranış, otokratik davranış ve sosyal destek davranışı) etkisini ve bu verilerin yaş değişkeni açısından incelenmesidir. Araştırma grubunu 269 katılımcı oluşturmaktadır. Sporda Liderlik Ölçeği (SLÖ) sporcunun algısına yönelik, antrenörün dört farklı liderlik davranışını ölçmeyi amaçlar. Verilerin toplanmasında Toros ve Tiryaki’nin (2006) geliştirdiği “Sporda Liderlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, eğitici ve öğretici davranış ile otokratik davranışlarda anlamlı fark bulunmazken; demokratik ve sosyal destek davranışlarında 1-5 spor yaşında anlamlı farklara (p<0,05) ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, futbol antrenörlerinin antrenörlük yaşının liderlik stiline etkisi konusunda 1-5 spor yaşı olan antrenörlerin demokratik ve sosyal destek davranış alt boyutunun, eğitici ve öğretici davranış ve otokratik davranış alt boyutlarından anlamalı derecede yüksek olduğu düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the effect of coaching age of football coaches on leadership styles (educational behavior, democratic behavior, autocratic behavior and social support behavior) and to examine these data in terms of age variable. The research group consists of 269 participants. The Leadership in Sports Scale (SLÖ) aims to measure four different leadership behaviors of the coach towards the perception of the athlete. The "Leadership in Sports Scale" developed by Toros and Tiryaki (2006) was used to collect the data. According to the results of the research, while there was no significant difference in educational and didactic behavior and autocratic behavior; Significant differences in democratic and social support behaviors were reached at the age of 1-5 sports. In the light of the findings it is thought that on the effect of coaching age of football coaches on leadership style Democracy and social support behavior sub-dimension of coaches aged 1-5 in sports is understandably high in educational and didactic behavior and autocratic behavior sub-dimensions.

Keywords