SPORCU ÖĞRENCİLERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİN BELİRLENMESİ

Author:

Number of pages: 40-51
Year-Number: 2022-1

Abstract

ÖZET

Mevcut çalışmada; spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin “algıladıkları sosyal destek” algılarının ne düzeyde olduğu ve belirlenen değişkenlere açısından farklılar olup olmadığını belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Trabzon spor lisesinde öğrenime devam eden 71 (%38,6)’i kadın 113 (%60,4)’ü erkek olmak üzere toplam 184 spor lisesi öğrencisi araştırmanın çalışma gurubunu oluşturmaktadır. Araştırmaya veri sağlamak amacıyla; "Kişisel Bilgi Formu", "Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ)" kullanılmıştır. Bulgular; “betimsel istatistikler, bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA)” testi sonuçlarının değerlendirilmesi ile elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi ile elde edilen sonuç doğrultusunda, spor lisesi öğrencilerinin orta seviyenin üzerinde sosyal desteğe algılarına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca bağımsız değişkenlerden elde edilen sonuç incelendiğinde spor lisesi öğrencilerinin sosyal destek algı düzeylerinin “cinsiyet, sporculuk durumuna (lisanslı/lisansız)” göre anlamlı fark tespit edilirken; “spor branşına (takım/bireysel), sınıf düzeyi, ailenin sosyoekonomik durumu” değişkenlerine göre anlamlı fark saptanmamıştır.

 

Keywords

Abstract

ABSTRACT

In the current study; It is aimed to determine the level of "perceived social support" perceptions of students studying in sports high schools and whether there are differences in terms of the determined variables. For this purpose, a total of 184 sports high school students, 71 (38.6%) female and 113 (60.4%) male continuing their education in Trabzon sports high school in the 2016-2017 academic year, constitute the study group of the research. In order to provide data for the research; "Personal Information Form", "Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS)" were used. Results; It was obtained by evaluating the results of “descriptive statistics, t-test for independent groups, one-way analysis of variance (ANOVA)” test. In line with the result obtained by the evaluation of the data, it was seen that the sports high school students have perceptions of social support above the medium level. In addition, when the result obtained from the independent variables is examined, a significant difference was found in the social support perception levels of sports high school students according to "gender, sports status (licensed/unlicensed)"; No significant difference was found according to the variables of "sport branch (team/individual), class level, socioeconomic status of the family".

 

 

Keywords